Daň z nehnuteľností na rok 2017 pri prenajatej budove či kancelárii

Daň z nehnuteľností na rok 2017 pri prenajatej budove či kancelárii
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Platí podnikateľ daň z nehnuteľností, ak si prenajíma budovu, kanceláriu či parkovacie státie?

Na základe všeobecného ustanovenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2017 dňa 1. januára 2017 daňovníkovi, ktorý sa v roku 2016 stal

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom alebo
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Pre úplnosť doplníme, že ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára 2017, vzniká mu daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2017 týmto dňom.

Zároveň zákon upravuje zánik daňovej povinnosti tak, že táto zanikla 31. decembra 2016 tým daňovníkom, ktorým v roku 2016 zaniklo

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom alebo
 • užívanie

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Uvedené formulácie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vyvolávajú u podnikateľov domnienku, že daň z nehnuteľností sa týka každého nájomného vzťahu.

Nájomcovia platia daň z nehnuteľností (na rok 2017) len výnimočne

V prípade väčšiny nájomných vzťahov (vrátane prenájmu kancelárskych priestorov) sa nájomcu daň z nehnuteľností netýka. Ak si nájomca prenajíma stavbu (prípadne jej časť), ktorá nie je v správe Slovenského pozemkového fondu, daň z nehnuteľností sa ho netýka.

Pokiaľ ide o nájom pozemkov, nájomca platí daň z nehnuteľností (pozemkov) v týchto prípadoch:

 1. Nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností. V zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa nájomné vzťahy zapisujú do katastra nehnuteľností, ak trvajú alebo majú trvať najmenej 5 rokov.
 2. Nájomca má v nájme pozemok spravovaný Slovenským pozemkovým fondom. Nájomcu sa týka daň z nehnuteľností bez ohľadu na dĺžku nájomného vzťahu. Do katastra nehnuteľností sa v tomto prípade nájomca nezapisuje.
 3. Nájomca má v nájme náhradné pozemky, ktoré boli fyzickej osobe alebo právnickej osobe (prenajímateľovi) pridelené na obhospodarovanie ako náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou (napr. družstvom alebo iným poľnohospodárskym podnikom) až do vykonania pozemkových úprav. Ide o prípady, kedy vlastník pozemkov (fyzická osoba alebo právnická osoba – t. j. prenajímateľ) nemôže z objektívnych dôvodov hospodársky využívať viacero „rozdrobených“ pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve. Na základe žiadosti sú mu dočasne a bezodplatne pridelené iné poľnohospodárske alebo lesné pozemky. Stane sa tak daňovníkom vo vzťahu k týmto prideleným pozemkom, a to až do času, kým ich ďalej neprenajme.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a aké lehoty s ním súvisia nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky