Elektronické diaľničné známky od roku 2015

Elektronické diaľničné známky od roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od decembra 2014 budú v predaji aj elektronické diaľničné známky platné od 1. januára 2015. Budú konkurovať papierovým nálepkám.

Od 1. januára 2015 nadobudne úplnú účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o diaľničnej známke“). Už 1. decembra 2014 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o diaľničnej známke, ktoré upravujú rozsah údajov zadávaných do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky.

V súčasnosti a až do začatia predaja diaľničných známok v elektronickej podobe je možné zakúpiť diaľničnú známku len v podobe papierovej nálepky. Nový zákon o diaľničnej známke prináša okrem diaľničných známok v elektronickej podobe aj zmeny v kontrole diaľničných známok (elektronických aj papierových nálepiek) a taktiež zavádza objektívnu zodpovednosť prevádzkovateľa motorového vozidla alebo jazdnej súpravy (ďalej len „prevádzkovateľ“). Dĺžka platnosti diaľničných známok bude zachovaná. Informácie o cenách zatiaľ nie sú verejne dostupné.

Zákon o diaľničnej známke stavia do pozície správcu výberu úhrady diaľničnej známky Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. [ďalej len „správca výberu úhrady diaľničnej známky (NDS)“]. Správca výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) je zo zákona splnomocnený poveriť inú osobu výkonom činností podľa zákona o diaľničnej známke. Od 1. januára 2015 bude môcť kontrolu diaľničných známok vykonávať správca výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) alebo môže kontrolou poveriť inú osobu. Kontrolu diaľničných známok (elektronických aj papierových nálepiek) uľahčí aj elektronický systém, v ktorom sa budú evidovať údaje o vozidle a diaľničnej známke.

Potreba diaľničnej známky a zodpovednosť za jej zabezpečenie

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť. Ide o úseky diaľnic D1, D2, D3 a D4 a rýchlostných ciest R1, R1A, R2 a R6. Potreba diaľničných známok závisí od počtu vozidiel, ktorými je konkrétny spoplatnený úsek diaľnic alebo rýchlostných ciest užívaný. Diaľničné známky budú mať elektronickú podobu alebo podobu papierovej nálepky. Tak ako v súčasnosti, diaľničné známky bude možné zakúpiť s ročnou, 30-dňovou alebo 10-dňovou platnosťou.

Cena diaľničnej známky sa bude odvíjať od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla a bude stanovená nariadením vlády Slovenskej republiky. K dátumu vydania článku nariadenie vlády Slovenskej republiky nebolo verejne dostupné.

Pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest musia diaľničnú známku mať:

 • dvojstopové motorové vozidlo do 3,5 t,
 • dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
 • vozidlá jazdnej súpravy do 3,5 t,
 • vozidlá dvojstopovej jazdnej súpravy bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, ak sú tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G.

Na účely zákona o diaľničnej známke sa používa legislatívna skratka vozidlo pre dvojstopové motorové vozidlá do 3,5 t, jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Pre dvojstopovú jazdnú súpravu tvorenú motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G sa používa legislatívna skratka jazdná súprava.

Poznámka: Jazdná súprava je definovaná aj v § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) ako súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel.

Poznámka: Motorové vozidlo je podľa § 2 ods. 2 písm. l) zákona o cestnej premávke nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom, okrem trolejbusu a zariadení s vlastným motorom, ktoré slúžia na pohyb účastníkov cestnej premávky, ktorí sa považujú za chodcov.

Poznámka: Prípojné vozidlo je podľa § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách“) cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je spojené do jazdnej súpravy. Prípojnými vozidlami, ktoré tvoria jazdnú súpravu pre účely zákona o diaľničnej známke môžu byť vozidlá kategórie O1 (do 750 kg vrátane) a O2 (do 3 500 kg vrátane).

Diaľničná známka musí byť zakúpená pre každé vozidlo. V prípade jazdnej súpravy, ktorá pozostáva z ťažného motorového vozidla a prípojného vozidla musia byť zakúpené dve diaľničné známky, pričom diaľničné známky v podobe papierovej nálepky sa nalepia na čelné sklo prvého vozidla jazdnej súpravy. Miesto umiestnenia papierovej nálepky, vzor a rozmery ustanoví Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo všeobecne záväznom právnom predpise. Ak podlieha motorové vozidlo, resp. jazdná súprava úhrade diaľničnej známke, nemožno súčasne uložiť povinnosť platiť mýto.

Poznámka: Diaľničná známka v podobe papierovej nálepky sa skladá z nálepky samotnej a oddeliteľného kontrolného kupónu. V čase užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest musí byť na kontrolnom kupóne vyznačený údaj o evidenčnom čísle vozidla, resp. všetkých vozidiel jazdnej súpravy.

Príklad: Motorové vozidlo kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3 350 kg a najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdnej súpravy 5 000 kg s prívesným vozíkom kategórie O2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 1 500 kg bude potrebovať dve diaľničné známky.

Diaľničnú známku je povinný uhradiť vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy. Spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest môže vodič užívať len vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak si splnil povinnosť úhrady diaľničnej známky a v prípade papierovej nálepky, ňou opatril vozidlo alebo jazdnú súpravu. Ak túto povinnosť poruší, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta (= povinnosť uloženia pokuty) od 50 eur do 200 eur v blokovom konaní a od 100 eur do 500 eur v správnom konaní.

Zákonom o diaľničnej známke sa zavádza aj objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa. Ten bude povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Porušenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť úhradu diaľničnej známky pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest je správnym deliktom.

Poznámka: Prevádzkovateľom vozidla je v zmysle § 2 písm. am) zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách vlastník alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o použití vozidla.

Diaľničná známka v elektronickej podobe a v podobe papierovej nálepky

Diaľničnú známku v elektronickej podobe a v podobe papierovej nálepky bude možné uhradiť, resp. zakúpiť:

 • na predajných miestach (napríklad čerpacie stanice, pobočky Slovenskej pošty, akciová spoločnosť, predajne s tlačovinami, záujmové organizácie), v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky (prípadne ním poverená osoba),
 • prostredníctvom internetového portálu (v súčasnosti www.dialnicnenalepky.sk) platobnou kartou alebo použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky (napríklad platby cez rôzne typy platobných brán),
 • ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach (do úvahy prichádza napríklad SMS v určenom formáte, aplikácia pre mobilné zariadenia ako smartfóny či tablety a pod.)

Pri úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe a v podobe papierovej nálepky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú údaje:

 • krajina registrácie vozidla,
 • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
 • typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo prípojné vozidlo,
 • platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.

O úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe sa bude vydávať potvrdenie, v ktorom musí byť uvedené:

 • miesto a čas predaja diaľničnej známky,
 • krajina registrácie vozidla,
 • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
 • typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo prípojné vozidlo,
 • platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti,
 • názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Správca výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) bude elektronicky viesť informačný systém, v ktorom bude zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať okrem ďalších aj vyššie uvedené údaje. K zhromaždeným informáciám budú mať priamy a nepretržitý prístup Policajný zbor, Slovenská informačná služba, finančná správa Slovenskej republiky a Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh.

Kontrola, konanie, objektívna zodpovednosť a sankcie

Kontrolu úhrady diaľničných známok a ďalších povinností podľa zákona o diaľničných známkach budú vykonávať zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) alebo zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru.

Zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) alebo zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky (NDS) budú môcť kontrolovať vozidlá alebo jazdné súpravy stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami (tzv. radarmi) bez zastavenia vozidla alebo jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.

Z dôvodu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa sa upravuje v § 11 až 13 zákona o diaľničnej známke rozkazné konanie, v ktorom bude okresný úrad vydávať rozkazy o uložení pokuty vo výške 300 eur (= povinnosť uloženia pokuty). Pokuta môže byť zvýšená o 100 eur (t. j. výška uloženej pokuty bude 400 eur), ak sa prevádzkovateľ dopustí správneho deliktu opakovane do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (rozkazu) o uložení pokuty. Pokutu možno prevádzkovateľovi uložiť len vtedy, ak bol dôkaz o spáchaní správneho deliktu získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením.

Zákon o diaľničnej známke má ambíciu motivovať k plateniu pokút tým, že ak bude pokuta uhradená do 15 dní od doručenia rozkazu vo výške dvoch tretín z celkovej uloženej výšky pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške.

Ak prevádzkovateľ zastáva názor, že pokuta mu bola uložená neprávom, môže sa brániť. Proti rozkazu bude možné podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor na okresný úrad, ktorý rozkaz vydal. Ak odpor nebude okresným úradom zo zákonom taxatívne vymedzených dôvodov odmietnutý, rozkaz sa zrušuje a okresný úrad pokračuje v konaní. Avšak v prípade, že prevádzkovateľovi bude i napriek podanému odporu uložená pokuta, vznikne mu povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Prevádzkovateľ bude môcť voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril vozidlo, uplatniť nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte.

Ak prevádzkovateľ zastáva názor, že za porušenie povinností podľa zákona o diaľničnej známke je zodpovedný vodič, môže na to okresný úrad upozorniť. V odpore bude môcť prevádzkovateľ uviesť údaje o vodičovi, ktorý viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu v čase porušenia v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Ak odpor obsahuje úplné a správne údaje o vodičovi, konanie o správnom delikte prevádzkovateľa sa preruší a začne sa konanie o priestupku vodiča.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky