Zmeny v živnostenskom zákone od 01.06.2010

Od 1. júna 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, ktorý okrem iného novelizuje aj živnostenský zákon. Od 1. 6. 2010 tak nastanú výrazné zmeny v legislatíve upravujúcej živnostenské podnikanie.

Hlavné zmeny v novele živnostenského zákona účinnej od 1.6.2010 možno zhrnúť do nasledovných bodov:

 1. zrušenie povoľovania živností (zrušenie koncesovaných živností) a zmena v rozdeľovaní živností,
 2. zrušenie živnostenských listov a koncesných listín a ich nahradenie osvedčením o živnostenskom podnikaní,
 3. zmena poplatkov za ohlásenie živnosti,
 4. rozšírenie služieb poskytovaných jednotným kontaktným miestom,
 5. skrátenie lehoty na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
 6. určenie maximálnej dĺžky prerušenia živnosti,
 7. zavedenie šesť mesačnej praxe a rozšírenie okruhu remeselných živností,
 8. zníženie byrokracie.

 

Zrušenie povoľovania živností (zrušenie koncesovaných živností) a zmena v rozdeľovaní živností

Koncesované živnosti sú od 1. 6. 2010 zrušené. Živnosti, ktoré do 1. júna 2010 boli zaradené medzi koncesované, budú zaradené medzi viazané živnosti. Od 1. 6. 2010 sa živnosti rozdeľujú na remeselné živnosti, viazané živnosti a voľné živnosti. Uvedená zmena súvisí so zrušením paragrafu 9 živnostenského zákona (§ 9 Rozdelenie živností sa zo Živnostenského zákona vypúšťa).


Táto zmena znamená zrušenie povoľovania živností zo strany živnostenských úradov. Zaradením koncesovaných živností medzi viazané bude celé živnostenské podnikania postavené na princípe ohlásenia. Dňom ohlásenia vznikne živnostníkovi oprávnenie na podnikanie. Je potrebné zdôrazniť, že napriek tejto zmene sa nemenia podmienky odbornej spôsobilosti, ktoré musí podnikateľ splniť.

Článok pokračuje pod reklamou


Zrušenie živnostenských listov a koncesných listín a ich nahradenie osvedčením o živnostenskom oprávnení

Od 1. 6. 2010 sú živnostenské listy a koncesné listiny nahradené osvedčením o živnostenskom oprávnení. Podľa § 10 ods. 2 Živnostenského zákona je od 1. júna 2010 preukazom živnostenského oprávnenia (predtým živnostenský list alebo koncesná listina):

 1. osvedčenie o splnení podmienok ustanovených živnostenským zákonom na prevádzkovanie živností (osvedčenie o živnostenskom oprávnení),
 2. výpis zo živnostenského registra.

Do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení je preukazom oprávnenia rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením.

Pre existujúcich živnostníkov je dôležité, že doteraz vydané živnostenské listy a koncesné listiny ostávajú v platnosti, živnostníci NEMUSIA žiadať o osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

 

Zmena poplatkov za ohlásenie živnosti

Do 1. júna 2010 mal živnostník na každý predmet podnikania jeden živnostenský list. Od 1. júna sa situácia mení a bude podobná ako v minulosti. Živnostník dostane pri ohlásení živnosti jedno osvedčenie o živnostenskom podnikaní, na ktorom budú rozpísané všetky predmety podnikania. Opäť to bude jeden dokument, na ktorom bude napísaných viac predmetov podnikania. Spoplatnené ale nebude osvedčenie o živnostenskom podnikaní, ale každý predmet podnikania osobitne. Od 1. 6. 2010 sú poplatky za živnosti nasledovné (ide o poplatky za jeden predmet podnikania):

 • poplatok za voľnú živnosť je 5 € (oproti predošlej úprave dochádza k zvýšeniu z 3 €),
 • poplatok za remeselnú živnosť je 15 € (oproti predošlej úprave dochádza k zníženiu poplatku zo 16,50 €),
 • poplatok za viazanú živnosť je 15 € (oproti predošlej úprave dochádza k zníženiu poplatku zo 16,50 €). Zároveň do tejto kategórie spadajú pôvodné koncesované živnosti.

Poplatok za výpis zo živnostenského registra ostáva nezmenený, a to 3 € za jedného podnikateľa.


Rozšírenie služieb poskytovaných jednotným kontaktným miestom (JKM)

Obvodný úrad (odbor živnostenského podnikania) plní aj naďalej úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona (§ 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najvýznamnejšie zmeny sú tieto:

 1. V jednotných kontaktných miestach (JKM) môžete od 1. júna 2010 podať elektronicky aj návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra prostredníctvom jednotného kontaktného miesta je možné súdny poplatok za zápis do obchodného registra zaplatiť aj prostredníctvom JKM.
 2. Zavádza sa aj možnosť získať výpis zo živnostenského registra na ktoromkoľvek jednotnom kontaktnom mieste, bez ohľadu na regionálnu príslušnosť.
 3. Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia. Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti:
 • uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
 • oznámi zmenu platiteľa poistného, ak to vyplýva z osobitného zákona.

   

Následne sa údaje vyžadované na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov alebo na daňovú registráciu bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia zasielajú informačným systémom živnostenského podnikania v elektronickej podobe na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne, čím dôjde k zrýchleniu vystavenia potrebných dokumentov zo strany daňových úradov a zdravotných poisťovní.

Zavádza sa tak povinná registrácia fyzických osôb u správcu dane a povinné prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia, v prípade, ak fyzická osoba ešte nie je registrovaná, resp. prihlásená, prostredníctvom živnostenského úradu (jednotného kontaktného miesta).


Ak ide o právnickú osobu, zostáva zachovaná dobrovoľná možnosť týchto úkonov pomocou jednotného kontaktného miesta.

 

Skrátenie lehoty na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní

Od prvého júna 2010 je lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní 5 dní.

 

Určenie maximálnej dĺžky prerušenia živnosti

Právna úprava platná do 1. júna 2010 neobsahovala obmedzenie týkajúce sa maximálnej dĺžky prerušenia živnosti. Od 1. 6. 2010 zavádza novela živnostenského zákona maximálnu lehotu dĺžky pozastavenia živnosti na tri roky.

 

Zavedenie šesť mesačnej praxe  a rozšírenie okruhu remeselných živností

Medzi remeselné živnosti sa od 1. júna 2010 zaraďujú aj strechár a manikúra – pedikúra. Okruh remeselných živností sa tak rozširuje. Okrem tejto zmeny sa od 1. júna 2010 zavádza aj zmena, ktorá bude komplikovať založenie remeselnej živnosti po absolvovaní rekvalifikačného kurzu. Okrem dokladu o vzdelaní bude od júna potrebné predložiť aj doklad o absolvovaní šesť (6) mesačnej praxe v odbore.

 

Zníženie byrokracie

Obvodné úrady (živnostenské úrady, resp. jednotné kontaktné miesta) nebudú vyžadovať originály listín, overené kópie ani úradne overené preklady cudzojazyčných listín.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Prenájom nehnuteľnosti na živnosť alebo bez živnosti

Je výhodnejšie prenajímať nehnuteľnosť na živnosť alebo bez nej? Kedy je potrebné pri príjmoch z prenájmu získať živnostenské oprávnenie a aké sú výhody a nevýhody týchto variantov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky