Čo musí živnostník uvádzať na dokladoch? Aj číslo zápisu v Živnostenskom registri SR

Čo musí živnostník uvádzať na dokladoch? Aj číslo zápisu v Živnostenskom registri SR
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Čo všetko musí živnostník uvádzať na dokladoch? Čo musí živnostník uvádzať v písomnostiach (listoch) v úradnom styku alebo v styku s obchodným partnerom?

Aké informácie musí živnostník uvádzať na dokladoch

Základnou právnou normou upravujúcou náležitosti, ktoré musí živnostník uvádzať na dokladoch (ale aj iných listinných či elektronických dokumentoch) je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Podľa § 3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ (vrátane živnostníka) povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach (obchodných dokumentoch) vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať:

  • obchodné meno,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • právnu formu právnickej osoby a
  • identifikačné číslo, ak ho má pridelené.

Podnikatelia zapísaní v Obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý ich zapísal, a číslo zápisu. Ak sa podnikateľ rozhodne na svojich obchodných dokumentoch uvádzať výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

Uvedené informácie je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku a na webovom sídle (internetovej stránke), ak ho má zriadené.

Obchodný zákonník neupravuje kde majú byť relevantné informácie o živnostníkovi napríklad v obchodnom liste alebo na internetovej stránke umiestnené. Je zvykom, že v obchodnom liste sa tieto informácie uvedú v hlavičke.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník patria medzi obchodné dokumenty všetky písomné alebo elektronické prejavy, ktoré smerujú k plneniu povinností vyplývajúcich zo súčasného obchodného záväzkového vzťahu alebo k vzniku budúceho obchodného záväzkového vzťahu. Patria sem najmä obchodné listy a objednávky.

Ak by sme k výkladu Obchodného zákonníka pristupovali prísne, vyššie uvedené relevantné informácie by živnostník musel uvádzať aj v mailovej komunikácii s obchodným partnerom, napríklad aj vtedy, ak je obsahom emailu objednávka, upozornenie na omeškanú platbu alebo reklamácia.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady informácií, ktoré musí živnostník uvádzať na dokladoch

Hlavička obchodného listu živnostníka

Peter Podnikavý – predaj tovaru, Zámocká ulica 89, 021 11 Mesto, IČO: 31324142

Zápis v Živnostenskom registri

Zapísaný v ŽR Okresného úradu Žilina, č. 106-238

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 106-238

Situácie, kedy je živnostník zapísaný okrem živnostenského registra aj v obchodnom registri sú skôr sporadické. Ak by sa však takáto situácia vyskytla, uvádzame príklady ako uvádzať túto informáciu v obchodných dokumentoch, úradnom styku alebo na internetovej stránke.

Zápis v Obchodnom registri

Zapísaný v OR Os Žilina v odd. Firm vl. č. 31316/B

Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina v oddiele Firm vložka č. 31316/B

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Firm vložka č. 31316/B

Ak je živnostník zapísaný v obchodnom registri, zápis v živnostenskom registri neuvádza.

Upozornenie: Živnostník zapísaný do obchodného registra musí viesť podvojné účtovníctvo.

Ktoré údaje musí živnostník používať pri komunikácii so správcom dane (daňovým úradom)

V styku so správcom dane (daňovým úradom) je okrem vyššie uvedených relevantných informácií živnostník povinný uvádzať aj daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo pre DPH alebo spotrebnú daň, ak mu bolo pridelené.

Relevantné informácie musí živnostník uvádzať aj na faktúre. Viac o faktúre v článku Faktúra – vzor a náležitosti faktúry v roku 2015.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

 

Číslo bankového účtu a jeho uvádzanie na obchodných dokumentoch

Uvádzanie bankového účtu na obchodných dokumentoch nie je povinné. Avšak, v obchodnej praxi je uvedenie bankového spojenia na obchodných dokumentoch užitočné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti online v roku 2019

Založiť si živnosť môžete aj z pohodlia domova, bez nutnosti ísť osobne na úrad. Ako postupovať pri ohlásení živnosti online a čo všetko na to potrebujete?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.

Každá desiata faktúra je nevymožiteľná. Pomôcť môže poistenie pohľadávok

Bojíte sa nezaplatených faktúr, ktoré vám komplikujú podnikanie? Riešením je poistenie pohľadávok. Kryje riziká neočakávaných situácií, kedy sa váš obchodný partner dostane do zložitej situácie.

Zamestnávatelia a živnostníci, znížte si základ dane so stravnými lístkami

Keďže stravný lístok nepodlieha DPH, živnostníci si do daňovo uznaných nákladov môžu zahrnúť plných 100 % jeho hodnoty, čím sa konečnú sumu základu dane môže znížiť až o 1 200 eur (pri 250 pracovných dňoch). Nárok na stravné majú všetci zamestnanci, ale aj živnostníci a SZČO až do výšky 4,80 € za každý odpracovaný deň, pričom zákon o dani z príjmov nerozlišuje pracovné dni a víkendy.