Zmeny v remeselných živnostiach od 01.06.2010

Medzi remeselné živnosti sa od 1. júna 2010 zaraďujú aj strechár a manikúra – pedikúra. Okruh remeselných živností sa tak rozširuje. Okrem tejto zmeny sa od 1. júna 2010 zavádza aj zmena, ktorá bude komplikovať založenie remeselnej živnosti po absolvovaní rekvalifikačného kurzu. Okrem dokladu o vzdelaní bude od júna potrebné predložiť aj doklad o absolvovaní šesť (6) mesačnej praxe v odbore.

Zmena týkajúca sa povinnej praxe je v príslušnom paragrafe je uvedená nižšie a vyznačená tučným.

Táto zmena bude v praxi znamenať, že od 1. júna nebude možné po absolvovaní rekvalifikačného kurzu ísť na kvalifikačné skúšky a začať prevádzkovať remeselnú živnosť. Zavádza sa ďalšia podmienka a tou je minimálne šesť mesačná odborná prax.

Keďže väčšinu rekvalifikačných kurzov absolvujú nezamestnaní, táto zmena prakticky znamená, že na to, aby si mohli založiť živnosť sa musia najskôr zamestnať. Prácu im musí poskytnúť firma, ktorá pôsobí v danom odbore a ktorá by tak mala „zaučiť“ svojho potenciálneho konkurenta.

Nové znenie zákona tiež pre časť nezamestnaných sťaží získanie príspevku od úradov práce. Bude sa týkať tých, ktorí by chceli pracovať v odvetviach, na ktoré je potrebná remeselná živnosť. Na samozamestnanie už nebude stačiť rekvalifikačný kurz a úspešné absolvovanie skúšok.

Novelizovaný text § 21 a 22 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov


Odborná spôsobilosť sa pri remeselných živnostiach preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Článok pokračuje pod reklamou
Doklady o odbornej spôsobilosti možno nahradiť:

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo
  3. dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni (podľa Zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore (podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  5. dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo
  6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

 

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa predošlého odseku sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Kvalifikačnou skúškou podľa  písm. e) sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické znalosti technických alebo technologických postupov, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti.

Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenúva a odvoláva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Členom skúšobných komisií je zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej živnostenskej komory, živnostenského spoločenstva v odbore a stavovskej komory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslušnej strednej školy alebo vysokej školy.

Za vykonanie kvalifikačnej skúšky sa platí úhrada, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú s tým spojené. Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.

Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a vydania osvedčenia o jej vykonaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Ďalšie informácie o zmenách od 1.6.2010 môžete nájsť tu:

Zmeny v živnostenskom zákone od 01.06.2010

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky