Zmeny v remeselných živnostiach od 01.06.2010

Medzi remeselné živnosti sa od 1. júna 2010 zaraďujú aj strechár a manikúra – pedikúra. Okruh remeselných živností sa tak rozširuje. Okrem tejto zmeny sa od 1. júna 2010 zavádza aj zmena, ktorá bude komplikovať založenie remeselnej živnosti po absolvovaní rekvalifikačného kurzu. Okrem dokladu o vzdelaní bude od júna potrebné predložiť aj doklad o absolvovaní šesť (6) mesačnej praxe v odbore.

Zmena týkajúca sa povinnej praxe je v príslušnom paragrafe je uvedená nižšie a vyznačená tučným.

Táto zmena bude v praxi znamenať, že od 1. júna nebude možné po absolvovaní rekvalifikačného kurzu ísť na kvalifikačné skúšky a začať prevádzkovať remeselnú živnosť. Zavádza sa ďalšia podmienka a tou je minimálne šesť mesačná odborná prax.

Keďže väčšinu rekvalifikačných kurzov absolvujú nezamestnaní, táto zmena prakticky znamená, že na to, aby si mohli založiť živnosť sa musia najskôr zamestnať. Prácu im musí poskytnúť firma, ktorá pôsobí v danom odbore a ktorá by tak mala „zaučiť“ svojho potenciálneho konkurenta.

Nové znenie zákona tiež pre časť nezamestnaných sťaží získanie príspevku od úradov práce. Bude sa týkať tých, ktorí by chceli pracovať v odvetviach, na ktoré je potrebná remeselná živnosť. Na samozamestnanie už nebude stačiť rekvalifikačný kurz a úspešné absolvovanie skúšok.

Novelizovaný text § 21 a 22 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov


Odborná spôsobilosť sa pri remeselných živnostiach preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Článok pokračuje pod reklamou

Doklady o odbornej spôsobilosti možno nahradiť:

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore31) alebo
  3. dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni (podľa Zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore (podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  5. dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo
  6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

 

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa predošlého odseku sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Kvalifikačnou skúškou podľa  písm. e) sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické znalosti technických alebo technologických postupov, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti.

Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenúva a odvoláva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Členom skúšobných komisií je zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej živnostenskej komory, živnostenského spoločenstva v odbore a stavovskej komory v odbore, ak sú zriadené, a zástupca príslušnej strednej školy alebo vysokej školy.

Za vykonanie kvalifikačnej skúšky sa platí úhrada, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré sú s tým spojené. Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.

Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a vydania osvedčenia o jej vykonaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Ďalšie informácie o zmenách od 1.6.2010 môžete nájsť tu:

Zmeny v živnostenskom zákone od 01.06.2010

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti online v roku 2019

Založiť si živnosť môžete aj z pohodlia domova, bez nutnosti ísť osobne na úrad. Ako postupovať pri ohlásení živnosti online a čo všetko na to potrebujete?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.

Zamestnávatelia a živnostníci, znížte si základ dane so stravnými lístkami

Keďže stravný lístok nepodlieha DPH, živnostníci si do daňovo uznaných nákladov môžu zahrnúť plných 100 % jeho hodnoty, čím sa konečnú sumu základu dane môže znížiť až o 1 200 eur (pri 250 pracovných dňoch). Nárok na stravné majú všetci zamestnanci, ale aj živnostníci a SZČO až do výšky 4,80 € za každý odpracovaný deň, pričom zákon o dani z príjmov nerozlišuje pracovné dni a víkendy.

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2019

Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2019?