Zákaz vychádzania, výnimky a opatrenia od 25.11.2021

Na Slovensku bol od 25.11.2021 opäť schválený núdzový stav a tzv. lockdown. V akých situáciách neplatí zákaz vychádzania a aké pravidlá platia pre prevádzky a hromadné podujatia?

Vláda v stredu 24.11.2021 schválila opätovné zavedenie núdzového stavu, a to s platnosťou od štvrtka 25.11.2021 na obdobie 90 dní. Nové pravidlá sa dotknú slobody pohybu ľudí a menia sa tiež pravidlá činnosti prevádzok a hromadných podujatí. Pozrite si prehľad opatrení, ktoré budú minimálne nasledujúcich 14 dní platiť počas tzv. lockdown-u.

Obmedzenie slobody pohybu a výnimky zo zákazu vychádzania od 25.11.2021

S účinnosťou od 25. novembra 2021 je sloboda pohybu a pobytu v našej krajine obmedzená. Zákaz vychádzania platí v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, a to do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. Pričom toto obmedzenie sa podľa uznesenia vlády nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, pokiaľ ju nie je možné vykonávať formou home office (v prípade zamestnancov škôl a školských zariadení platí táto výnimka v čase od 5:00 do 20:00 hod.), pričom je potrebné sa preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Taktiež sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu za výkonom podnikateľskej činnosti. Okrem týchto ešte vláda v rámci uznesenia prijala ďalšie výnimky. Zákaz vychádzania sa nevzťahuje:

 • na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, prevádzky od miesta bydliska a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie, ktoré môže byť organizované podľa vyhlášky ÚVZ platnej od štvrtka 25.11.2021 a na cestu späť,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu, antigénového testu či očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného a cestu späť,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,
 • na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade Bratislavy, sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I - IV a Košice-okolie,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (jasle),
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a z materskej, základnej, strednej, špeciálnej školy a iného školského zariadenia, a tiež na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta do a zo spomínaných zariadení,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a tiež na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (či inej oprávnenej osoby) s dieťaťom pri striedavej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním alebo na diaľku a cestu späť, a tiež na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu za účelom návštevy kostola a cestu späť,
 • do 26. novembra 2021 na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom obmedzenia,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, a tiež na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,
 • cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.

Pravidlá pre prekrytie horných dýchacích ciest od 25.11.2021

Od štvrtka 25. novembra 2021 sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.

Prečítajte si tiež

Taktiež je v interiéroch, vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch. V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre. Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri. Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške.

ÚVZ SR informoval, že striktnejší režim prekrytia horných dýchacích ciest, či už v nižších ročníkoch škôl, alebo pri všeobecných pravidlách v interiéri a exteriéri, je súčasťou balíka sprísnených opatrení, pričom tento balík má potenciál spomaliť komunitné šírenie COVID-19 v rozličných sférach každodenného života. Epidemiologická situácia je v súčasnosti alarmujúca a tento stav komplikuje aj výskyt iných respiračných ochorení vírusového a bakteriálneho charakteru.

Opatrenia pre prevádzky od 25.11.2021

V súlade s prijatým uznesením vlády sa od 25.11.2021 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára;
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky;
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku;
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie;
 • Zásielkový predaj tovarov;
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby;
 • Práčovne a čistiarne;
 • Čerpacie stanice;
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií;
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie technografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru;
 • Taxislužby;
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia;
 • Zberné dvory;
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania;
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím;
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne;
 • Obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky);
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Okrem týchto môžu byť otvorené aj ďalšie prevádzky, a to od 5:00 do 20:00 hod. a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status). Ide o:

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja);
 • Predajne drogérie;
 • Predajne novín a tlačovín;
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií;
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení;
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov;
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb;
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení;
 • Kľúčové služby;
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn);
 • Predajne obuvi;
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb;
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba.

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Podmienky pre otvorené prevádzky sú nasledovné: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom, 
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby).

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške.
Článok pokračuje pod reklamou

Opatrenia pre taxislužby od 25.11.2021

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

Opatrenia pre obchodné domy od 25.11.2021

 • Otvorené v nich môžu byť výlučne esenciálne prevádzky.
 • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.
 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu.

Opatrenia pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania od 25.11.2021

 • Môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia.
 • Možnosť poskytovať služby iba v režime OTP.
 • Zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená).
 • Zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí od 25.11.2021

S platnosťou od 25.11.2021 sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

 • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
 • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP.

Bohoslužby

 • Môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť.

Sobášne obrady a obrady krstu

 • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Pohrebné obrady

 • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

 • Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb.

Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f)

 • Bez účasti divákov.
 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6).

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

A povolené sú tiež voľby.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia od 25.11.2021

 • Vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť,
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.,
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené hromadné podujatia, pričom niektoré druhy podujatí majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu (napríklad sobášne obrady a obrady krstu a podobne).

Čo znamená OP a OTP na účely vyhlášok

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • Testovaní (T):
  • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
  • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Zdroj: Úrad vlády SR, Úrad verejného zdravotníctva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové opatrenia EÚ na zvýšenie kyberbezpečnosti

Európska únia zavádza nové nariadenie „DORA“ a smernicu „NIS2“ na zvýšenie kyberbezpečnosti finančných inštitúcií aj firiem z viacerých odvetví. Koho sa novinky týkajú a čo prinesú?

Katalóg sociálnych podnikov podnikateľom pomôže plniť si povinnosti

Vyše 300 registrovaných sociálnych podnikov na jednom mieste. Online katalóg uľahčí nadviazanie ich spolupráce s firmami, no pomôže tiež s plnením zákonných povinností podnikateľom a verejným obstarávateľom.

Podpora v čase skrátenej práce: aké chyby robia firmy v žiadostiach?

Zamestnávatelia majú od apríla možnosť žiadať o podporu v čase skrátenej práce (kurzarbeit). V žiadostiach však robia viacero chýb - čo najčastejšie?

Inflačná pomoc: 100 eur v júni 2022 pre rodiny aj ohrozené skupiny

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa ako zmiernenie následkov inflácie. Príspevok dostanú aj ohrozené skupiny obyvateľov. V akej výške a koho sa to týka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky