Zákaz používania jednorazových plastov od 3.7.2021

Členské štáty EÚ sú povinné zabezpečiť, aby sa určité jednorazové plastové výrobky neuvádzali na trh. Majú na to čas do 3. júla 2021. Čoho všetkého sa nová smernica dotýka? Platí zákaz aj pre bioplasty?

Európska komisia vydala usmernenia k pravidlám EÚ pre jednorazové plastové výrobky a prijíma vykonávacie rozhodnutie o monitorovaní a nahlasovaní rybárskeho výstroja uvedeného na trh a zozbieraného odpadového rybárskeho výstroja. Cieľom týchto pravidiel je znížiť morský odpad pochádzajúci z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja a podporovať prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Jednorazové plastové výrobky od 3.7.2021 na európskom trhu nenájdete

Na základe pravidiel EÚ z roku 2019 pre jednorazové plastové výrobky musia členské štáty do 3. júla 2021 zabezpečiť, aby sa už určité jednorazové plastové výrobky neuvádzali na trh EÚ. Ide o vybrané výrobky, v prípade ktorých existujú na trhu cenovo dostupné alternatívy, ktoré neobsahujú plasty:

 • vatové tyčinky,
 • príbory,
 • taniere,
 • slamky,
 • miešadlá,
 • paličky na balóny,
 • ako aj niektoré výrobky z expandovaného polystyrénu (poháre a nádoby na potraviny a nápoje) a
 • všetky výrobky z oxo-degradovateľných plastov.

Iné opatrenia, ako obmedzenie používania, znižovanie spotreby a predchádzanie vyhadzovaniu odpadu prostredníctvom požiadaviek na označovanie, systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (zásada „znečisťovateľ platí“), kampane na zvýšenie povedomia a požiadaviek na návrh výrobku, platia pre ďalšie plastové výrobky, akými sú:

 • rybársky výstroj,
 • jednorazové plastové tašky,
 • fľaše,
 • nádoby na potraviny a nápoje, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu,
 • balenia a vrecúška,
 • filtre na tabakové výrobky,
 • hygienické potreby a
 • vlhčené utierky.

Bližšia definícia plastov a výrobkov z nich

Podľa smernice sa za plasty považujú materiály pozostávajúce z polyméru, do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované. Z pôsobnosti smernice sú vyňaté farby, atramenty a lepidlá. Jednorazové plastové výrobky sú vyrobené úplne alebo sčasti z plastov a sú spravidla určené len na jedno použitie alebo na krátkodobé použitie pred tým, ako sa vyhodia.

Aj biodegradovateľné plasty sa podľa smernice o jednorazových plastových výrobkoch považujú za plasty. V súčasnosti totiž nie sú k dispozícii žiadne všeobecne dohodnuté technické normy, ktoré by osvedčovali, že určitý výrobok podlieha v morskom prostredí riadnej biodegradácii v krátkom časovom rámci, navyše bez toho, aby poškodzoval životné prostredie.

Nakoľko ide o rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť, v roku 2027 sa smernica preskúma, pričom bude zahŕňať posúdenie vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o kritériá alebo normy pre biodegradovateľnosť v morskom prostredí uplatniteľné na jednorazové plastové výrobky. Komisia tiež plánuje v roku 2022 vypracovať politický rámec pre používanie biodegradovateľných alebo kompostovateľných plastov na základe posúdenia prípadov, keď takéto použitie môže mať prínos pre životné prostredie, aj na základe posúdenia kritérií pre takéto prípady.

V smernici sa ďalej uvádza, že do rozsahu jej pôsobnosti patria jednorazové výrobky vyrobené úplne alebo čiastočne z plastu. Aj výrobky z papiera s plastovou výstelkou alebo poťahom sú v súlade s hlavnými cieľmi smernice, ktorými sú zníženie objemu plastového odpadu a podpora intenzívnejšieho obehového hospodárstva, v ktorom sa kladie mimoriadny dôraz na predchádzanie vzniku odpadu. Po odhodení pohárov, nádob na potraviny a tanierov s plastovou výstelkou alebo poťahom môže dôjsť k pomerne rýchlemu rozloženiu papiera, ale plastová časť môže zostať v životnom prostredí veľa rokov, pričom hrozí, že sa ďalej rozpadne na mikroplasty. Navyše by sa mohli poháre vyrobené výlučne z plastu nahradiť papierovými výrobkami s plastovou výstelkou alebo poťahom bez toho, aby došlo k zmene súvisiacich nehospodárnych modelov spotreby.

Usmernenia zabezpečujú správne a jednotné uplatňovanie nových pravidiel v rámci celej EÚ. Pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú, má zásadný význam ich harmonizovaná transpozícia do vnútroštátnych právnych predpisov. V usmerneniach, ktoré sú výsledkom rozsiahlych konzultácií s členskými štátmi a komunikácie so širokým spektrom zainteresovaných strán, sú vysvetlené kľúčové definície a pojmy.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné miesto v smernici majú predmety súvisiace s rybolovom

Smernica o jednorazových plastových výrobkoch sa osobitne zaoberá rybárskym výstrojom. Predmety súvisiace s rybolovom totiž výrazne prispievajú k vzniku odpadu v moriach a predstavujú 27 % plastového odpadu vyplavovaného na plážach. V smernici o prístavných zberných zariadeniach sa odrádza od odhadzovania rybárskeho výstroja na mori tým, že sa odstraňujú finančné sankcie, ak sa dovezie na pobrežie. V smernici o jednorazových plastových výrobkoch sa zabezpečuje, aby sa s ním po dovezení na pobrežie náležite nakladalo.

Prečítajte si tiež

Vykonávacie rozhodnutie o monitorovaní a nahlasovaní rybárskeho výstroja uvedeného na trh a zozbieraného odpadového rybárskeho výstroja umožňuje členským štátom plniť si od roku 2022 povinnosť nahlasovať údaje o tom, aké typy rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty sa uvádzajú na trh, ako aj o odpadovom rybárskom výstroji vylovenom z mora. Cieľom je podnietiť (aktérov) k tomu, aby sa na breh vyloďoval všetok rybársky výstroj a aby sa vďaka zapojeniu systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov zlepšilo zaobchádzanie s ním.

Okrem toho budú na základe týchto údajov členské štáty s morskými vodami musieť do 31. decembra 2024 stanoviť vnútroštátnu minimálnu ročnú mieru zberu odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na účely recyklácie, a to s cieľom stanoviť záväzné kvantitatívne ciele Únie pre ich zber. Podľa posúdenia vplyvu z roku 2018 predstavuje opustený, stratený alebo inak vyradený rybársky výstroj predstavuje 27 % odpadu na plážach, no v prípade značnej časti rybárskeho výstroja uvedeného na trh nedochádza k jeho zberu na účely spracovania.

Cieľom smernice je prispieť ku globálnemu boju proti morskému odpadu

Smernicou o jednorazových plastových výrobkoch EÚ sa znižuje množstvo vzniknutého odpadu. Tento predpis, ktorý sa vzťahuje na 10 jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré sa nachádzajú na európskych plážach, a tak najviac prispievajú k znečisťovaniu prostredia, slúži na podporu obehového hospodárstva a jeho udržateľnejších alternatív.

Viac ako 80 % morského odpadu tvoria plasty. Jednorazové plastové výrobky sa pred vyhodením používajú raz alebo len krátkodobo. Preto je pravdepodobnejšie, že skončia v našich moriach častejšie než opätovne použiteľné alternatívy. Plasty sa hromadia v moriach, oceánoch a na plážach v EÚ a na celom svete, čo predstavuje vážne riziko pre morský život a zdravie ľudí.

Aj keď sú plasty pohodlným, užitočným a cenným materiálom, hneď, ako sa z nich stane odpad, spôsobujú environmentálne škody a majú negatívny vplyv na hospodárstvo. Majú škodlivý vplyv na oblasti, akými sú cestovný ruch, rybárstvo či lodná doprava a vzhľadom na potrebu ich odstraňovania predstavujú náklady. V kontexte Európskej zelenej dohody tak EÚ vytvára obehové hospodárstvo, kde sa plasty používajú udržateľnejšie, opätovne sa používajú a recyklujú bez vytvárania odpadu či znečisťovania prostredia.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky