Podnikatelia môžu hodnotiť regulácie z podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva ex post hodnotením posudzuje, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký dopad majú na podnikanie. Teraz sa môžu o svoje skúsenosti podeliť aj samotní podnikatelia.

Na európskej aj národnej úrovni neustále pribúda veľké množstvo regulácií. Každá je prijímaná s istým cieľom, no len čas môže ukázať, či ho splnila, či je účinná a vhodná na riešenie problému. Spätné, tzv. ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí bolo preto zavedené v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 383/2022. Kto sa môže zapojiť do verejných konzultácií a ako na to?

Podnikatelia sa môžu zapojiť do spätného hodnotenia legislatívy

Jeden z bodov v Jednotnej metodike zadefinoval povinnosť gestora právneho predpisu vykonať ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi. Hlavnou úlohou takýchto ex post konzultácií je získanie informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia. Prostredníctvom ex post konzultácií je možné zistiť reálne náklady regulácie, pripomienky účastníkov k hodnotenej regulácii, ako aj k jej výkonu a fungovaniu v praxi. Zozbierané poznatky môžu rovnako viesť k návrhu alternatívneho riešenia z pohľadu aplikačnej praxe. Primárnym cieľom ex post hodnotenia je zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora konkurencieschopnosti hospodárstva.

Ako budú ex post konzultácie prebiehať?

Jednotliví gestori právnych predpisov uskutočnia ex post konzultácie tak, že oslovia vybrané podnikateľské subjekty a rovnako aj prostredníctvom verejných ex post konzultácií. Realizované môžu byť elektronicky formou e-mailovej komunikácie alebo dotazníkom. Gestor zašle ministerstvu hospodárstva informáciu o začatí ex post konzultácií a zároveň ju zverejní na svojom webovom sídle. Aj MH SR túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle počas obdobia určeného gestorom právneho predpisu (nemôže byť kratšie ako štyri kalendárne týždne). Zoznam začatí verejných konzultácií teda možno nájsť priamo na stránke ministerstva hospodárstva.

Podnikateľské subjekty, ako aj ich zastupiteľské organizácie, sa môžu zapojiť do verejných ex post konzultácií prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v jednotlivých zverejnených oznámeniach.

Príklad verejných ex post konzultácií

O začatí verejných ex post konzultácií informoval napríklad Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe. Od 27.10.2022 sa podnikateľské subjekty môžu vyjadriť k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, konkrétne k § 52 ods. 1 písm. b). Ide o výnimku pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby nepredkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky (posudková činnosť) pre taxatívne určené typy prevádzok. Z podnikateľského prostredia totiž zneli ohlasy, že menšie predajne / stánky v obchodných centrách si musia vybaviť „hygienu“ napriek tomu, že ju má vybavenú už samotný obchodný dom. Ak ide o prevádzku zameranú na predaj kabeliek či mobilov, ktorá nemá prístup ani k vode, zdalo sa podnikateľom zbytočné vybavovať si povolenia a platiť 66 eur za kolok.

Gestor právneho predpisu, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR, predbežne zaujal  nasledovný postoj:

Účinnosťou zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami proti šíreniu Covid-19, bol doplnený aj zákon č. 355/2007. Bola tak odbúraná administratívna záťaž pre podnikateľov, pretože orgány verejného zdravotníctva nevydávajú rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky pre také prevádzky, ktoré sú taxatívne uvedené v § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. Prevádzkovatelia majú povinnosť len elektronicky doručiť oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov a prevádzkový poriadok.

Ministerstvo zdravotníctva ale má za to, že aplikačná prax o zavedenia tejto zmeny ukázala viaceré problémy pri prevádzkach starostlivosti o telo, v ktorých môže, pri zanedbaní postupov správnej praxe či osobnej hygieny, dochádzať k šíreniu rôznych prenosných ochorení. Z tohto dôvodu ministerstvo navrhuje, aby uvedené zariadenia opätovne podliehali schvaľovaciemu procesu orgánov verejného zdravotníctva.

Podnikateľské subjekty sa majú možnosť k danej regulácii vyjadriť e-mailom na adresy, ktoré sú uverejnené na webe uvzsr.sk v oznámení o začatí tejto verejnej konzultácie. Čas na to majú do 24.11.2022.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR, uvzsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Veľký prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023

Od roku 2023 začína platiť množstvo noviniek pre podnikateľov, účtovníkov či mzdárov. Prehľad dôležitých zmien prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky