Opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia: ex post hodnotenie regulácií

Ministerstvá budú spätne kontrolovať prijaté podnikateľské regulácie. Čo bude ex post hodnotenie znamenať a ktorých zákonov sa bude týkať?

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo a vláda schválila ďalšiu reformu, ktorá prispeje k zjednodušeniu podnikania a zamestnávania na Slovensku. Ide o tzv. ex post hodnotenie regulácií v podnikateľskom prostredí, teda systém pravidelného kontrolovania zákonov ministerstvami, ktoré ich majú na starosti. Takáto kontrola umožní z legislatívy vypustiť nezmyselné povinnosti, a tiež opravovať nové nedomyslené regulácie. Rezort hospodárstva sa dohodne s ostatnými ministerstvami aspoň na prvých 50 reguláciách, ktoré prejdú  do konca roka kontrolou a rezorty vyhodnotia či ich vôbec treba, nedajú sa zjednodušiť alebo upraviť tak, aby ich realizácia bola menej nákladná.

Nie všetky zákony spĺňajú svoj účel

Každoročne pribúda na európskej i národnej úrovni veľké množstvo regulácií, ktoré sú prijímané s určitými cieľmi. V čase ich prijatia sú však k dispozícií len obmedzené informácie ohľadom ich budúceho reálneho pôsobenia, ktoré vychádzajú z odhadov. Preto by mali byť regulácie po určitom čase ich pôsobenia v prostredí podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu, ktorého cieľom je posúdiť, či regulácie vyplývajúce z právnych predpisov alebo nelegislatívnych materiálov po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Hodnotiť by sa mal aj ich reálny vplyv a skutočnosť, či sa nevyskytli iné, ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ nepredvídal.

Na základe výsledku ex post hodnotenia je možné jednotlivé regulácie zachovať, alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušeniu tak, aby sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov. Zavedenie systému ex post hodnotenia odporúčala Slovensku  aj OECD. Je súčasťou Programového vyhlásenia vlády a aj Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Akých regulácií sa bude ex post hodnotenie týkať?

Aktuálne schválené ex post hodnotenie regulácií zavádza pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií v podnikateľskom prostredí. Pôjde o hĺbkové ex post hodnotenie a systematické ex post hodnotenie.

  • Hĺbkové ex post hodnotenie urobí ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s orgánom verejnej moci, v ktorého kompetencii je hodnotená regulácia.
  • Systematické ex post hodnotenie bude robiť gestor regulácie vypracovaním príloh jednotnej metodiky.

Rovnako budú hodnotené aj regulácie, ktoré sú schválené ako poslanecký návrh zákona alebo ako poslanecký pozmeňujúci či doplňujúci návrh a zvyšujú náklady podnikateľského prostredia najmenej vo výške 10 000 eur alebo znižujú konkurencieschopnosť a produktivitu. Ďalej budú hodnotené regulácie, ktoré majú negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a boli obsahom neodstráneného rozporu so zástupcami zamestnávateľov a zároveň sú obsahom požiadavky na vykonanie ex post hodnotenia. Nemenej dôležitým je, že ex post hodnoteniu budú podliehať aj podnety, pri ktorých je možné predpokladať, že smerujú k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

Ďalšie pripravované zmeny

V nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa tiež pripravuje čiastočná úprava v súvislosti s budúcim zavedením inštitútu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom v Legislatívnych pravidlách vlády s účinnosťou od 31. decembra 2022 a ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou od 31. marca 2023.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Veľký prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023

Od roku 2023 začína platiť množstvo noviniek pre podnikateľov, účtovníkov či mzdárov. Prehľad dôležitých zmien prinášame v článku.

Podnikatelia môžu hodnotiť regulácie z podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva ex post hodnotením posudzuje, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký dopad majú na podnikanie. Teraz sa môžu o svoje skúsenosti podeliť aj samotní podnikatelia.

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2021?

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2021 v priemere menil každých 9 dní. Ktorý zákon sa menil najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky