Povinné informácie na webovej stránke podnikateľa

Máte na svojom webe všetky potrebné informácie? Poradíme vám, čo by vám na ňom určite nemalo chýbať.

Každý úspešný podnikateľ vie, aké je v dnešnej dobe dôležité mať vlastnú webovú stránku. Slúži nielen ako prezentácia vašej firmy navonok, ale dokáže vám priniesť množstvo nových zákazníkov. Len málokto bude hľadať informácie o spoločnosti či kontakty v obchodnom alebo živnostenskom registri. Ak zákazník hľadá služby alebo produkty, ktoré poskytujete práve vy, najskôr skončí na vašej webstránke. Okrem toho vám však údaje o vašej firme prikazuje uvádzať aj samotný zákon.

Aké údaje musíte zverejňovať podľa zákona?

Povinnosť uvádzať na vlastných webových stránkach informácie o spoločnosti vyplýva z Obchodného zákonníka už od roku 2007. Zákonodarca tak reagoval na jednotnú právnu úpravu v členských štátoch EÚ. Účelom je posilniť informovanosť zákazníkov a obchodným partnerov podnikateľov. Mnohí podnikatelia však viditeľne o týchto povinnostiach buď vôbec netušia alebo ich skrátka nedodržiavajú. Podnikateľ by mal na svojich webových stránkach uvádzať rovnaké informácie, aké uvádza na obchodných dokumentoch.

Konrétne ide o tieto informácie:

 • obchodné meno,
 • sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby,
 • identifikačné číslo,
 • podnikatelia zapísaní v obchodnom registri musia uviesť označenie registra vrátane spisovej značky
 • podnikatelia, ktorí v obchodnom registri nie sú zapísaní, uvádzajú údaje o zápise do inej evidencie (najčastejšie živnostenský register)

§ 3A Obchodného zákonníka:

(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

 (2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

 (3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Na obchodných dokumentoch týkajúcich sa podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky je zahraničná osoba povinná okrem údajov podľa § 3a uvádzať aj údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra. Tento údaj je zahraničná osoba povinná uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

 

Ako by mali údaje na firemnom webe vyzerať?

Čo všetko by mal podnikateľ uvádzať na svojej webovej stránke, si ukážeme na praktických príkladoch.

Fyzická osoba

 • Obchodné meno: Ján Novák
 • Miesto podnikania: Cukrová 14, 830 39 Bratislava
 • IČO: 47358952
 • Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 1. januára 2013
 • Číslo živnostenského registra: 110-134794

Právnická osoba

 • Obchodné meno: Podnikateľ s.r.o.
 • Sídlo: Cukrová 14, 830 39 Bratislava
 • IČO: 46836036
 • Spoločnosť Podnikateľ s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 2456/B

Údaje o mene, mieste podnikania a IČO má podľa mojich zisťovaní väčšina podnikateľov na svojich stránkach správne uvedené. Oveľa horšie je to však s informáciou o zápise do obchodného alebo živnostenského registra. Obzvlášť kritická je situácia u živnostníkov.

Kde na webovej stránke by sa mali informácie o firme nachádzať?

Väčšina podnikateľov má údaje o svojej spoločnosti uvedené v odkaze „O nás“ či v sekcii „Kontakty“. Niektorí ich zasa vkladajú do pätičky webu. Keďže nikde v obchodnom zákonníku sa neuvádza, kde by tieto údaje mali byť uvádzané, oba spôsoby sú v poriadku. Existujú ešte ďalšie spôsoby, kde je možné údaje umiestniť, napríklad v dokumentoch, ktoré si môže zákazník z webu stiahnuť (všeobecné podmienky, výročná správa spoločnosti a pod.). Podmienkou však je, že tieto informácie musia byť pre zákazníka ľahko dostupné.

Čo ďalšie by mala obsahovať web stránka?

Napriek tomu, že ďalšie informácie nie sú zo zákona povinné, odporúčame podnikateľom uvádzať ďalšie užitočné údaje na svojich webových stránkach. V prvom rade sú to kontakty vo forme telefónnych čísel alebo e-mailovej adresy. Okrem toho sa často odporúča mať na webe osobný kontakt. To znamená určitú personalizáciu vašich stránok. Ak pri kontakte uvediete konkrétne meno (teda nielen telefón a všeobecnú e-mailovú adresu) a prípadne pridáte aj fotografiu, zákazníci budú považovať vašu web stránku za dôveryhodnejšiu. Taktiež je dobré uvádzať na firemnom webe čo najviac informácií o vašej spoločnosti a predmete jej činnosti. Okrem posilnenia dôvery tak ušetríte čas venovaný odpovedaniu na otázky zákazníkov, ktorí nevedia nájsť informácie potrebné pre zakúpenie vašich produktov či služieb.

Ak prevádzkujte e-shop, čakajú vás ďalšie povinnosti

V prípade, ak predávate tovar alebo poskytujete služby cez internet, musíte okrem horeuvedených údajov uvádzať na svojej webovej stránke taktiež nasledujúce údaje v súlade so zákonom o elektronickom obchode:

 • daňové identifikačné číslo (ak ste platiteľom dane z pridanej hodnoty),
 • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
 • názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému vaša činnosť podlieha.
Článok pokračuje pod reklamou

§ 4 Zákona o elektronickom obchode:

(1) Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

  a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,

  b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,12)

  c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,

  d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

  e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Okrem toho ste podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji povinní pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby zákazníkovi okrem vyššie uvedených údajov oznámiť:

 • trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba),
 • opis tovaru alebo služby,
 • cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
 • dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
 • platobné podmienky,
 • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
 • cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
 • lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny,
 • minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

Väčšina serióznych internetových obchodov pridáva k týmto údajom aj meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, prevádzkové hodiny a číslo bankového účtu. Ak aj uvádzate všetky údaje na svojej webovej stránke, odpurúčame vám zahrnúť ich tiež do všeobecných obchodných podmienok. Dodacie podmienky a náklady na dopravu by ste však pre lepšiu orientáciu zákazníka mali uvádzať samostatne, napríklad v špeciálnej sekcii „Dodacie podmienky“.

Prečítajte si tiež

Predaj cez internet má však aj ďalšie svoje špecifiká. Patrí medzi ne aj možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní na základe zákona o zásielkovom predaji. O tejto skutočnosti ste ako predávajúci povinní zákazníka informovať. Zároveň by ste mali informovať zákazníka o spôsobe a lehote vrátenia peňazí, ktorá podľa tohto zákona nemôže byť dlhšia ako 15 dní. Samozrejme by ste tiež mali zákazníka informovať o záruke a servisných službách a o adrese na uplatnenie prípadnej reklamácie.

§ 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji:

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť

  a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,

  b) opis tovaru alebo služby,

  c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

  d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

  e) platobné podmienky,

  f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

  g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

  h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

  i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby

  a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy,

  b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

  c) informáciu o záruke a o servisných službách,

  d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

Aké údaje musí obsahovať firmený web v roku 2019 a čo vám hrozí pri nesplnení týchto povinností nájdete v článku Aké údaje musí obsahovať firemný web?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky