Novela zákona o občianskych preukazoch od 1. 1. 2023

Do občianskych preukazov sa budú po novom nahrávať odtlačky prstov či podoba tváre. Kto tieto údaje nemusí v doklade mať a aké ďalšie zmeny novela prináša?

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinných príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb vypracovalo Ministerstvo vnútra SR návrh novely zákona č. 3695/2019 Z. z. o občianskych preukazoch s účinnosťou od 1. januára 2023. Jej  výsledkom majú byť občianske preukazy vydávané v biometrickej kvalite, t. j. vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre tak, ako je tomu v prípade cestovných pasov.

Čo upravuje zákon o občianskych preukazoch?

Zákon o občianskych preukazoch upravuje:

 • podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre,
 • práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov,
 • vedenie evidencií na úseku občianskych preukazov a
 • sankcie za porušenie zákonných povinností.

Občiansky preukaz je zákonom definovaný ako verejná listina, ktorou štátny občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze. 

Aké zmeny prinesie novela zákona o občianskych preukazoch s účinnosťou od 1. 1. 2023?

Dôvodová správa k návrhu novely zákona o občianskych preukazoch uvádza, že v zmysle vyššie spomenutého európskeho nariadenia sa do tohto zákona o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tak ako v prípade cestovných pasov, aj v prípade nových občianskych preukazov sa od januára 2023 budú tieto údaje zapisovať do elektronického čipu vo forme biometrických údajov (t. j. nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre).

Biometrické údaje teda nebudú viditeľné na občianskom preukaze, ale budú uložené a zakódované v bezkontaktnom elektronickom čipe občianskeho preukazu. Keďže európske nariadenie neumožňuje databázy odtlačkov, budú odtlačky z databázy Ministerstva vnútra SR prstov vymazané v momente, keď bude doklad vydaný držiteľovi.

Zákon v aktuálnom znení (do 31. 12. 2022) ukladá, že občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu. Novela s účinnosťou od 1. 1. 2023 túto povinnosť rozširuje o nasnímanie odtlačkov prstov. Z toho však hneď uvádza výnimky, v zmysle ktorých sa povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov nebude vzťahovať na:

 • občana, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov,
 • občana, u ktorého nie je trvalo možné odtlačky prstov zosnímať a
 • občana mladšieho ako 12 rokov.

Taktiež povinnosť podrobiť sa nasnímaniu podpisu sa nebude vzťahovať na občana mladšieho ako 12 rokov. Avšak osoba staršia ako 6 rokov a mladšia ako 12 rokov sa dobrovoľne  môže podrobiť nasnímaniu podpisu.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozornenie: Vzhľadom na zavedenie povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov už nebude možné od 1. 1. 2023 požiadať o vydanie občianskeho preukazu elektronicky. Zosnímať podobu tváre, odtlačky prstov a podpis bude možné aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Novela ďalej ustanovuje, že občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa bude občiansky preukaz vydávať s platnosťou na jeden rok.

Nakoniec sa novelou zavádza kód pre odblokovanie, ktorý bude slúžiť na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu prostredníctvom aplikačného programového vybavenia a tým aj možnosti elektronickej komunikácie občana.

Nový občiansky preukaz teda bude obsahovať:

 1. elektronický čip s duálnym rozhraním a
 2. kód pre odblokovanie bezpečnostného osobného kódu
 3. prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number) - toto číslo bude priamo vyobrazené na prednej strane občianskeho preukazu a bude slúžiť pre prístup k údajom v čipe občianskeho preukazu.

Zmeny nastanú aj v ďalších súvisiacich zákonoch

Vyššie uvedenou novelou zákona o občianskych preukazoch dôjde aj k úprave ďalších právnych predpisov, a to:

1. zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch:

 • prvou zmenou bude to, že žiadateľ už nebude musieť v žiadosti o vydanie cestovného pasu uvádzať adresu svojho pobytu, nakoľko cestovný doklad je viazaný na občianstvo žiadateľa, nie na jeho pobyt,
 • druhou zmenou bude, že občania starší ako 15 rokov ale mladší ako 18 rokov budú môcť pri podávaní žiadosti o cestovný pas predložiť súhlas zákonného zástupcu (napr. rodiča) bez notárskeho overenia podpisu,  

2. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

 • pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území SR je občiansky preukaz naďalej povinným dokladom s tým, že ak sa napríklad vydáva z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov či uplynutia jeho platnosti, je jeho vydanie oslobodené po správneho poplatku, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad, novela preto upravuje podmienky oslobodenia občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023

Čo sa mení pri zdaňovaní kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb od augusta 2023? Dočítate sa v článku.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Konateľ/spoločník a používanie majetku firmy z daňového hľadiska

Môže konateľ/spoločník používať firemné vozidlo aj na súkromné účely? Musí byť úročená poskytnutá pôžička od spoločníka spoločnosti a naopak? Za akých podmienok môže spoločník využívať firemnú nehnuteľnosť?

Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky