Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2017

Podnikatelia majú už po šiestykrát možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku.

Top 10 byrokratických absurdít

Výber byrokratických absurdít je aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 39 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. „Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ konštatuje predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Ján Solík. „Napriek viacerým systémovým zmenám, žiaľ, zatiaľ nevidíme zásadné zlepšenie v kvalite prijímanej legislatívy. Medzi nomináciami bolo aj v tomto roku značné zastúpenie problémov, ktoré vznikli v dôsledku legislatívy prijatej v nedávnom období a pseudoriešenia problémov, na ktoré podnikatelia upozorňovali v minulosti. Príkladom je zákon o odpadoch, ktorý prešiel za posledný rok niekoľkými novelizáciami, no k jeho zásadnému zlepšeniu nedošlo a jedno z jeho ustanovení je opäť finalistom našej anticeny,“ dopĺňa Solík.

„Všadeprítomná regulácia je pre našich politikov a úradníkov ako temná hmota vo vesmíre pre astronómov - vedia o jej existencii, ale nie sú schopní ju vidieť. Projekt Byrokratický nezmysel roka je vzácny v tom, že aspoň malú časť regulácií, s ktorými sa dennodenne musia potýkať podnikatelia, predkladá zodpovedným vo viditeľnejšej forme. A robí to úspešne, o čom svedčí fakt, že polovica z vládneho balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pochádza zo zoznamu nezmyslov nominovaných v rámci niekoľkých ročníkov Byrokratického nezmyslu roka,“ dodáva Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Do 27. 12. 2017 môžu všetci záujemcovia dať svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých vybrali podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2017 možno na www.byrokratickynezmysel.sk.

Názov Podstata problému
Pri výmene občianskeho s čipom dostane podnikateľ dočasne papier, s ktorým sa ale nedá prihlásiť do e-schránky Podnikatelia (konatelia firmy) musia mať preukaz s elektronickým čipom. V prípade výmeny občianskeho preukazu (z dôvodu straty OP, krádeže OP, zmena adresy, ...) dostane občan dočasný papier, dokým mu nebude vystavený nový OP. Dočasný OP postačuje na preukázanie totožnosti, ale nedá sa s ním prihlásiť do elektronickej schránky. Podnikateľ sa teda počas tejto doby nedostane do svojej schránky, no lehoty mu aj tak plynú.
Zneužívanie zamestnávateľov exekútormi Počas exekúcie sú tretie osoby, t. j. aj zamestnávatelia, povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť a to bezodkladne, bezodplatne a prednostne elektronicky. Súčinnosť s exekútorom je pre zamestnávateľa administratívne náročná a nákladná záležitosť, a preto došlo k novelizácii, podľa ktorej od 1. 4. 2017 nemôže exekútor požadovať "súčinnosť nad mieru". Tá však nie je nikde definovaná a exekútori aj naďalej pod hrozbou pokút požadujú od zamestnávateľov množstvo podkladov a de facto presúvajú svoju prácu, za ktorú inkasujú platby, na iné subjekty.
Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela Zákonník práce zakazuje uzatváranie dohôd (DPP, DPČ a DoBPŠ) na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Na jednej strane to znamená, že zamestnávateľ nesmie tieto dohody legálne využívať, ak má byť hlavnou pracovnou náplňou (predmetom dohody) autorsky chránená činnosť ako programovanie, grafické práce, práce s textom a iné, na druhej strane toto opatrenie nemá žiadne logické opodstatnenie a prakticky ani nemôže zabrániť tomu, aby zamestnávateľ s výsledkami práce dohodára voľne nakladal - i keď by bola dohoda neplatná, na autorské dielo by sa nazeralo ako na dielo na objednávku na základe ústnej zmluvy o dielo alebo ako na zamestnanecké dielo na základe fakticky založeného pracovného pomeru. Navyše ide o opatrenie, ktoré pochádza ešte z čias Československa, pričom v Českej republike bolo už dávno zrušené.
Pri predaji jedla sa nemôže účtovať žiaden poplatok za obal Od 1. 1. 2007 platí absurdná regulácia, že pri predaji jedla nemôže predajca za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno. To znamená, že obal na jedlo musí predajca zákazníkovi poskytnúť zadarmo, resp. v cene jedla. V prípade donáškovej služby alebo rozvozu musí predávajúci poskytnúť zákazníkovi obal na jedlo bezplatne vždy. Ak si chce zákazník vziať jedlo z gastroprevádzky so sebou, predajca zaň môže účtovať poplatok v prípade, ak bol o cene obalu zákazník vhodnou formou vopred informovaný. Ak je cena za jedlo účtovaná na základe hmotnosti, nemôže predajca do celkovej účtovanej hmotnosti zarátať hmotnosť obalu. Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 EUR.
Na prevádzkovanie jaslí treba vysokú školu, bezbariérové priestory a zostavovať výročnú správu Novela tzv. jasličkového zákona účinná od 1.1.2017 priniesla významnú reguláciu detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov. Zaviedla sa podmienka vysokoškolského vzdelania 2. stupňa pre osobu, ktorá si chce založiť jasle či pre jej zodpovedného vedúceho. Majitelia jaslí po novom musia zabezpečiť tiež debarierizáciu a ďalšie personálne či priestorové požiadavky na počet detí, opatrovatelia musia absolvovať akreditovaný kurz, a oba subjekty sú povinné sa zapísať do osobitného registra, a to pod hrozbou pokuty až do výšky 35 000 EUR! V neposlednom rade im pribudla povinnosť vypracúvať výročnú správu.
Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť Každý podnikateľský priestor (aj kancelárske priestory) musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ľudovo známy ako "hygiena", kam sa zasiela návrh na uvedenie do prevádzky. K návrhu je potrebné zaplatiť kolok v hodnote 50 EUR. Ak by mal podnikateľ prihlásených viacero firiem na jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh.
"Inteligentné" elektronické formuláre na založenie živnosti Formuláre pre elektronické ohlasovanie živností a zápisy údajov do obchodného registra sú pre bežného užívateľa ťažkopádne a v mnohých ohľadoch nezmyselné. Živnosti napríklad nie je možné ohlásiť inak, než za pomoci internetového prehliadača Internet explorer, pričom samotné formuláre obsahujú množstvo nezmyselných položiek (napríklad kolonku pre uvedenie počtu listov, z ktorých scrollovací elektronický formulár pozostáva) alebo príloh, ktoré sú pre bežného užívateľa mätúce.
Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí o to požiadať obec Pomerne často nastáva situácia, že zamestnávateľ chce dať svoje odpady vhodné na využitie v domácnosti svojím zamestnancom. Môže ísť napríklad o drevené palety na kúrenie, či plastové sudy, alebo odpady z textílií. V takomto prípade je však zamestnávateľ povinný vybaviť si súhlas u orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na odovzdávanie takýchto odpadov, ktorým je obec. Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a  kolkom v hodnote 11 EUR na Okresný úrad.
Duplicitné nahlasovanie zamestnancov z EÚ Problematika sa týka zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na Slovensko, a aj zamestnávateľov, ktorí prijímajú zamestnancov z krajín EÚ – t. j. prípad, kedy slovenský zamestnávateľ prijíma vyslaného zamestnanca z inej krajiny EÚ. V tomto prípade je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o dokument A1, súčasne oznámiť Národnému inšpektorátu práce vyslanie zamestnanca na Slovensko. Na základe tejto skutočnosti majú informácie o vyslanom zamestnancovi na územie SR dva slovenské orgány verejnej správy. Tieto informačné povinnosti zvyšujú administratívnu záťaž a súčasne nejednoznačnosť skutočných údajov o vyslaných zamestnancoch.
Zmena sídla obmedzuje používanie firemných vozidiel Ak firma zmení svoje sídlo, tak je potrebné na dopravný inšpektorát priniesť kvôli zmene údajov naraz veľký aj malý technický preukaz. Bez dokladov nemožno firemné autá používať, čo vytvára nemalý problém a spôsobuje značné náklady najmä u firiem s veľkým autoparkom (lízingová spoločnosť, dopravná spoločnosť...).

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Buisness Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a portál Podnikajte.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky