Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS v praxi

Aké povinnosti, nároky a zodpovednosti stanovujú obchodné podmienky INCOTERMS 2020 a aké sa oplatí využiť pri námornej, železničnej či leteckej preprave tovaru?

V oblasti zahraničného obchodu nemožno opomenúť medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS. Tieto podmienky by mal poznať každý importér a exportér a mali by byť súčasťou kontraktov, ktoré uzatvárajú so zahraničnými partnermi. V článku preto približujeme, o čo ide, ako tieto podmienky využívať aj praktické príklady ich využitia pri obchodovaní s tretími krajinami.

Čo sú INCOTERMS?

INCOTERMS sú medzinárodne akceptované dodacie podmienky. Používajú sa medzi predávajúcimi a kupujúcimi na definovanie nárokov, povinností či prechodu nákladov a vlastníctva pri preprave medzi viacerými krajinami.

Vydáva ich už takmer storočie Medzinárodná obchodná komora. Počas tohto obdobia, v dôsledku vývoja medzinárodného obchodu, boli dodacie podmienky INCOTERMS viackrát revidované. Posledná úprava prebehla v roku 2020 a v tejto podobe si ich možno stiahnuť na stránke Medzinárodnej obchodnej komory prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Dodacie podmienky by mali byť medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté ešte pred uzatvorením kontraktu (zmluvy). Aj keď nie sú importéri a exportéri zaviazaní používať v kontraktoch INCOTERMS (odkazovanie sa na ne je dobrovoľné), môže ich použitie v zmluvnej a sprievodnej dokumentácii ušetriť kupujúcemu aj predávajúcemu čas a extra náklady na prepravu a zabezpečiť ochranu tovaru počas prepravy. Pri zabezpečovacích finančných nástrojoch v medzinárodnom obchode, akými sú napríklad dokumentárne akreditívy a inkasá, je odkazovanie na INCOTERMS samozrejmosťou.

Čo obsahujú podmienky INCOTERMS 2020 a praktické príklady využitia

V súčasnej úprave rozoznávame 11 dodacích podmienok INCOTERMS. Väčšina z nich je univerzálna, čiže vhodná pre všetky typy prepráv, iné sú naviazané na konkrétny typ prepravy (námornej a riečnej). Podmienky sa líšia rozsahom zodpovednosti za tovar počas prepravy zo strany predávajúceho a kupujúceho.

Univerzálne dodacie podmienky, ktoré je možné použiť pre každý typ prepravy, sú nasledovné.

EXW (Ex Works) – Zo závodu

Dodacia podmienka EXW znamená, že kupujúci zabezpečuje prepravu tovaru prakticky od začiatku. Jedinou povinnosťou predávajúceho je pri použití tejto dodacej podmienky to, že musí umožniť kupujúcemu naloženie tovaru u seba v sklade. Táto dodacia podmienka znamená minimálne riziko pre predávajúceho, pretože tovar preberá kupujúci v sklade predávajúceho. Predávajúci nie je povinný poskytnúť asistenciu pri nakládke ani riešiť preclenie tovaru. Ak by sa tovar počas nakládky poškodil, poškodenie by musel znášať kupujúci, pretože nakládka a manipulácia s tovarom boli jeho zodpovednosťou.

Pri obchodovaní s tretími krajinami, v ktorých nemajú obchodné spoločnosti automaticky aj povolenie na export, tzv. „exportnú licenciu“ (napríklad Čína), odporúčame kupujúcemu pri dodacej podmienke EXW žiadať, aby predávajúci poskytol k colnému konaniu svoju exportnú licenciu, aj keď za colné konanie na exporte pri EXW parite nezodpovedá. Použitie exportnej licencie partnera (ak ju má) je pre kupujúceho výhodné, pretože v prípade, že ju neposkytne, si ju bude musieť kupujúci pre daný export zakúpiť, čo mu môže zvýšiť dovozné náklady o ďalších cca 100 USD (cca 95 eur).

Ak sa chystá slovenská firma exportovať napríklad do Kanady a dohodne si s kupujúcim dodaciu podmienku EXW Bratislava, znamená to, že obchodný partner z Kanady si musí nájsť medzinárodného prepravcu. Ten zariadi vyzdvihnutie tovaru v sklade v Bratislave, preclenie tovaru na export zo Slovenska až po dodanie do Kanady. Povinnosťou predávajúceho (slovenskej firmy) je v tomto prípade iba nachystanie tovaru na vyzdvihnutie v jej sklade.

FCA (Free Carrier) – Vyplatené dopravcovi

Pri dodacej podmienke FCA sa zvyšuje zodpovednosť predávajúceho aj o prepravu tovaru na dohodnuté miesto (zvyčajne) v krajine odoslania. Väčšinou ide o sklad prepravcu, ktorý bude zabezpečovať prepravu do krajiny určenia od momentu prevzatia tovaru. Môže však ísť aj o iné miesto určené kupujúcim, na ktorom sa obe strany dohodli. Do úvahy pripadá tiež sklad predávajúceho, ak to kupujúci schválil. Štandardne by mal byť tovar na mieste určenia v krajine odoslania pri parite FCA už aj preclený.

Z praxe odporúčame, aby si kupujúci, napr. slovenská firma, colné konanie na export (ak ho pri tejto dodacej podmienke požaduje) uviedla v zmluvnej dokumentácii. Pri obchodovaní s Čínou sa často stáva, že si dodaciu podmienku FCA vykladajú tak, že majú tovar iba doručiť na dohodnuté miesto a colné konanie vrátane nákladov s ním spojených sa snažia presunúť na kupujúceho, aj keď výklad dodacej podmienky FCA hovorí niečo iné. Zahraničný importér tak často zaplatí oveľa viac ako by mal.

CPT (Carriage Paid To) – Preprava platená po (miesto)

Dodacia podmienka CPT znamená, že predávajúci uhradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru prvému prepravcovi, či už ide o námorného, ​​železničného, ​​pozemného, ​​leteckého alebo dokonca multimodálneho prepravcu po dohodnuté miesto.

Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie tovaru nesie predávajúci až do doručenia tovaru prvému prepravcovi na dohodnutom mieste. Kupujúci následne zodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie počas ďalšieho trvania prepravy. Je teda zrejmé, že riziko z poškodenia tovaru počas prepravy a náklady na prepravu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho v rozdielnych momentoch.

Príklad využitia parity CPT - export slovenského stroja do Indie

Slovenský predávajúci sa s indickým kupujúcim dohodol na dodacej podmienke CPT Koper, ktorá v tomto prípade ukladá slovenskému exportérovi povinnosť vybaviť exportné colné preclenie pre stroj a zazmluvniť prepravcu, ktorému odovzdá tovaru. Ten ho doručí na dohodnutý terminál v slovinskom meste Koper. Nemenej dôležitou zodpovednosťou predávajúceho je uhradiť cenu prepravy až po doručenie tovaru do prístavu v Koperi. Indický kupujúci, ktorý podniká neďaleko indického prístavu Mundra, si medzitým dohodne prepravcu, ktorý mu zabezpečí prevzatie tovaru v Koperi a jeho následnú prepravu až do jeho továrne.

CIP (Carriage And Insurance Paid To) – Preprava a poistenie platené do (názov miesta)

Dodacia podmienka CIP je obdobná podmienke CPT. Povinnosti kupujúceho a predávajúceho sú pri tejto podmienke identické s podmienkou CPT, sú iba obohatené o extra povinnosť kupujúceho, ktorou je pri využití tejto podmienky zabezpečenie minimálneho poistenia, ktorým sa rozumie 110 % hodnoty prepravovanej zásielky.

Aj napriek tomu, že táto dodacia podmienka obsahuje poistenie, kupujúci, ktorí chcú eliminovať riziko poškodenia tovaru, zvyčajne vyberajú podmienku EXW, pri ktorej si tovar prevezmú priamo v sklade predávajúceho, celú prepravu majú pod kontrolou a vedia si ju aj poistiť na celú trasu.

Článok pokračuje pod reklamou

DAP (Delivered At Place) – S dodaním na miesto (názov miesta)

Pri dodacej podmienke DAP je tovar doručený a preprava ukončená, keď predávajúci zabezpečí doručenie tovaru na dohodnuté miesto. Za dohodnuté miesto sa môže považovať aj pristavenie dopravného prostriedku s tovarom na tomto mieste tak, aby si ho mohol kupujúci vyložiť a prevziať. Pri DAP má kupujúci povinnosť zaplatiť lokálne poplatky spojené s preclením, a tiež dane. V réžii predávajúceho je iba samotná preprava.

Príklad využitia DAP – dovoz čaju zo Srí Lanky na Slovensko

Čaj zo Srí Lanky dodávateľ pošle letecky na Slovensko na parite DAP Bratislava. Znamená to, že dodávateľ je ako predávajúci zodpovedný za prepravu čaju až do Bratislavy s tým, že colný dlh za zásielku a prípadne skladné, ak by si ju odberateľ neskoro vyzdvihol, platí kupujúci (slovenská firma).

DDP (Delivered Duty Paid) – S dodaním clo platené (názov miesta)

Preprava na dodacej podmienke DDP znamená, že kupujúci zabezpečuje všetky úkony, od prepravy tovaru na stanovené miesto, až po colné konanie v krajine určenia a zaplatenie lokálnych poplatkov a daní.

Kým bola Veľká Británia súčasťou Európskej únie, mnohé e-shopy ponúkali možnosť DDP dodania pre zásielky z alebo do tejto krajiny. Po Brexite sa podiel využívania podmienky DDP pri obchodovaní s Veľkou Britániou výrazne znížil, pretože pri exporte do našej krajiny by pre colné konania a zaplatenie lokálnych poplatkov/daní museli mať Briti daňovú reprezentáciu na Slovensku alebo v niektorej z krajín Európskej únie. Rovnaké obmedzenie platí aj pre slovenských exportérov v prípade vývozu do Británie.

Je častou praxou, že čínske e-shopy ponúkajú leteckú prepravu slovenským importérom s dodacou podmienkou DDP. Realita je ale taká, že väčšina takýchto dovozov z Číny je v skutočnosti DAP, kde tovar síce bude zákazníkovi dodaný na dohodnutej adrese, najskôr ale bude predmetom colného konania a náklady spojené s colným konaním a z neho vyplývajúceho colného dlhu bude musieť uhradiť kupujúci.

DPU (Delivered At Place Unloaded) – S dodaním na miesto vyložené (názov miesta)

Dodacia podmienka DPU je maximálnym rozsahom povinností predávajúceho v rámci INCOTERMS 2020. Podobá sa hore zmieneným DAP a DDP, predávajúcemu ale dáva na zodpovednosť okrem samotnej prepravy a colného konania v krajine určenia aj vyloženie tovaru v mieste určenia.

Je často využívaná pri medzinárodnej kamiónovej preprave, kde nedochádza k zmene dopravného prostriedku počas prepravy a vodič kamióna pri dodaní náklad aj vyloží.

Tabuľka: Zjednodušené zhrnutie povinností predávajúceho a kupujúceho pri použití Incoterms

Poznámka: Tabuľka zobrazuje povinnosti zmluvných strán v prípade importu z tretích krajín
Zdroj: Vlastné spracovanie
Podmienka Povinnosť predávajúceho Povinnosť kupujúceho
EXW (Zo závodu) Dať tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom sklade, kde si ho kupujúci naloží Naložiť si tovar u predávajúceho a zariadiť exportné colné konanie, importné colné konanie a celú prepravu z krajiny odoslania až po krajinu určenia
FCA (Vyplatené dopravcovi) Doručiť tovar na dohodnutú adresu v krajine odoslania vrátane zabezpečenia exportného colného konania Prevziať tovar na dohodnutej adrese v krajine odoslania a zabezpečiť kompletnú prepravu vrátane importného colného konania
CPT (Preprava platená po ...) Precliť tovar na exporte a prepraviť ho do dohodnutého prístavu určenia Vyzdvihnúť tovar v prístave určenia, zabezpečiť importné colné konanie a doručiť ho na adresu určenia
CIP (Preprava a poistenie platené po ... ) Precliť tovar na exporte, poistiť ho a prepraviť ho do dohodnutého miesto Vyzdvihnúť tovar na dohodnutom mieste, zabezpečiť importné colné konanie a doručiť ho na adresu určenia
DAP (S dodaním na miesto ... ) Zabezpečiť prepravu na dohodnuté miesto v krajine určenia vrátane exportného colného konania Zabezpečiť importné colné konanie v krajine určenia a prevziať tovar
DDP (S dodaním clo platené .... ) Zabezpečiť prepravu na dohodnuté miesto v krajine určenia vrátane importného colného konania s tým, že uhradí aj dane a clo Prevziať tovar
DPU (S dodaním na miesto vyložené ...) Zabezpečiť prepravu na dohodnuté miesto – najčastejšie priamo do skladu kupujúceho – aj s vyložením u precleného tovaru priamo u kupujúceho Umožniť predávajúcemu vstup do priestorov, kde predávajúci vyloží tovar

Dodacie podmienky len pre námornú/vodnú prepravu

Okrem siedmich dodacích podmienok, ktoré sa dajú všeobecne využiť pre všetky typy prepráv, teda kamiónovú, železničnú, námornú aj leteckú, existujú ďalšie 4 dodacie podmienky, ktoré sa viažu iba na námornú resp. vodnú prepravu. Keďže vodná riečna preprava v rámci Európy predstavuje iba frakciu realizovanej prepravy, praktické príklady budú počítať s medzinárodnou námornou prepravou.

FOB (Free on Board) – Vyplatené na palube

Predávajúci má pri dodacej podmienke FOB povinnosť dodať tovar na palubu lode v dohodnutom prístave. Predávajúci znáša všetky náklady spojené s naložením tovaru vo svojom sklade, jeho prepravou do prístavu, exportným colným prerokovaním a nakládkou na palubu lode na export. Od momentu naloženia tovaru na palubu, preberá kupujúci riziká a náklady spojené s tovarom a prepravou.

Ak ide firma zo Slovenska dovážať tovar z Číny a obchodný partner sa nachádza v Šanghaji, môže sa dohodnúť na dodacej podmienke FOB Shanghai. To znamená, že čínsky obchodný partner bude zodpovedať za prípadne poškodenie tovaru a hradiť náklady spojené s prepravou tovaru zo svojho skladu až po naloženie colne prerokovaného tovaru na loď v prístave Šanghaj.

FAS (Free Alongside Ship) - Vyplatené k boku lode

Dodacia podmienka FAS je veľmi podobná FOB, líši sa iba v tom, že predávajúci nemá povinnosť dodať tovar na palubu lode, ale k boku lode. Táto podmienka sa využíva pri tovare, ktorý nie je štandardne balený a na palubu sa doslova sype alebo inak umiestňuje. Ide napríklad o obilie, uhlie alebo ropu.

Pri podmienkach FOB a FAS prechádzajú náklady a riziká spojené s prepravou z kupujúceho na predávajúceho v prístave odoslania.

Na rozdiel od toho, posledné dve dodacie podmienky CFR a CIF sa viažu na presun zodpovedností a nákladov v prístave určenia.

CFR (Cost and Freight) – Náklady a prepravné

Dodacia podmienka CFR znamená, že predávajúci má povinnosť dodať tovar do dohodnutého prístavu určenia. Je teda zodpovedný za prepravu v krajine pôvodu, nalodenie tovaru aj colné prerokovanie tovaru na export v krajine odoslania. Okrem toho predávajúci zodpovedá aj za prepravné náklady až po prístav určenia.

CIF (Cost, Insurance and Freight) – Náklady, poistenie a prepravné

Poslednou dodacou podmienkou v rámci INCOTERMS 2020 je CIF. Zahŕňa rovnaké povinnosti predávajúceho ako CFR, avšak s rozdielom, že predávajúci zodpovedá ešte aj za poistenie tovaru. Rovnako ako v prípade CIP má predávajúci pri CIF podmienke povinnosť poistiť tovar na 110 % jeho hodnoty.

Pri importe parity CFR alebo CIF neodporúčame, pretože pri nich nebývajú dohodnuté prístavné poplatky v prístave určenia a ďalšie náklady, ktoré už platí kupujúci. Pre kupujúceho sú tieto podmienky nevýhodné, nakoľko vedú k niekoľko násobnému predražovaniu prepravných nákladov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Podmienka Povinnosť predávajúceho Povinnosť kupujúceho
FOB (Vyplatené na palube) Doručiť tovar do prístavu odoslania a zabezpečiť úhradu prístavných poplatkov v krajine odoslania vrátane exportného colného konania Zabezpečiť prepravu z prístavu odoslania na adresu určenia vrátane importného colného konania
FAS (Vyplatené k boku lode) Doručiť tovar do prístavu odoslania Zabezpečiť prepravu z prístavu odoslania (terminálové poplatky z väčšej časti hradí kupujúci) na adresu určenia vrátane importného colného konania
CFR (Náklady a prepravné) Precliť tovar na exporte a prepraviť ho do dohodnutého prístavu určenia Vyzdvihnúť tovar v prístave určenia, zabezpečiť importné colné konanie a doručiť ho na adresu určenia
CIF (Náklady, poistenie a prepravné) Precliť tovar na exporte, poistiť ho a prepraviť ho do dohodnutého prístavu určenia Vyzdvihnúť tovar v prístave určenia, zabezpečiť importné colné konanie a doručiť ho na adresu určenia

Ktoré podmienky sa oplatí využívať?

Je potrebné dodať, že v dokumentácii sa INCOTERMS uvádza vždy s miestom, napríklad EXW Bratislava.

Pri importe z tretích krajín prostredníctvom námornej prepravy odporúčame využívať dodacie podmienky EXW a FOB, pri železničnej preprave EXW a FCA a pri leteckej DAP, prípadne EXW, ak ide o väčšie zásielky, zásielky vo vysokej hodnote alebo je potrebný špeciálny prepravný servis.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky