Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.

Živnosť, resp. podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (tzv. živnostenské podnikanie), je druhom podnikania, ktoré sa riadi živnostenským zákonom (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).  V Slovenskej republike je možné prevádzkovať tri druhy živností - voľná, remeselná a viazaná. Kým na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len všeobecné podmienky (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je už nevyhnutné spĺňať aj osobitné podmienky (odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore). Postup založenia živnosti je pomerne jednoduchý, ohlásenie možno realizovať osobne alebo online.

V praxi sa však často vyskytujú prípady, kedy aktívni podnikatelia nechcú úplne ukončiť svoje živnostenské podnikanie, ale majú záujem len dočasne prestať podnikať. Vtedy prichádza do úvahy inštitút pozastavenia živnosti, ľudovo nazývaný aj prerušenie živnosti.

Pozastavenie (prerušenie) živnosti v roku 2019

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) aj osoba právnická (obchodná spoločnosť). Podľa živnostenského zákona tieto osoby môžu svoju živnosť kedykoľvek pozastaviť (prerušiť), a to bez udania dôvodu. Dôvody, pre ktoré dochádza k pozastaveniu podnikania môžu byť rôzneho charakteru (napr. sezónne práce, dlhodobý pobyt v zahraničí, starostlivosť o dieťa, zdravotné problémy, oddych od podnikania, vznik pracovného pomeru a i.).

Počas pozastavenia živnosti nemôžete podnikať.

Hlavným motívom a výhodou, prečo živnostníci pristupujú k pozastaveniu svojej živnosti je, že počas doby prerušenia živnosti nemusia platiť odvody. Počas trvania pozastavenia živnosti sa živnostník nepovažuje za aktívneho podnikateľa, teda nemôže po určitú dobu podnikať.

Ako prerušiť živnosť online krok za krokom a všetky dôležité informácie pre rok 2020, nájdete v článkoch Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk alebo Prerušenie živnosti v roku 2020.

Doba pozastavenia živnosti

Živnostenský zákon (§ 57 ods. 6) ustanovuje dobu, počas ktorej môže byť živnosť pozastavená. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov (minimálna doba) a dlhšie ako tri roky (maximálna doba). Prerušenie živnosti môže trvať napríklad od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 (šesť mesiacov) alebo od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 (tri roky). Nie je ju teda možné pozastaviť len na jeden alebo dva mesiace.

Pozastavenie živnosti sa neopláca živnostníkom, ktorí majú zákazky počas celého roka, napr. stolár. Naopak, pozastaviť živnosť sa oplatí tomu živnostníkovi, ktorý z dôvodu sezónnosti prác jednoznačne vie, že bude mať zákazky len počas zimy a zvyšok roka ich mať nebude (napr. servis lyží) alebo tomu, ktorý má dlhodobejšie finančné či zdravotné problémy.

Živnosť si môžete pozastaviť najmenej na pol roka.

V prípade prerušenia živnosti na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov, je možné počas plynutia doby pozastavenia živnostenského podnikania zmeniť dobu tohto pozastavenia (napr. ju skrátiť alebo predĺžiť). V opačnom prípade, keď je živnosť prerušená len na šesť mesiacov, je možné dobu pozastavenia živnosti len predĺžiť (nie skrátiť). Vždy musí byť zachovaná minimálna doba šiestich mesiacov.

Príklad: Živnostník Juraj si pozastavil živnosť na dobu jedného roka, túto dobu pozastavenia si môže skrátiť na šesť mesiacov (nie na menej). 

V živnostenskom podnikaní môže živnostník pokračovať po uplynutí doby pozastavenia živnosti. Jednoducho povedané, keď uplynie doba pozastavenia, živnosť sa obnoví automaticky (bez potreby akéhokoľvek oznámenia živnostenskému úradu), čím živnostník opätovne získa svoje pôvodné IČO aj DIČ.

Postup pozastavenia živnosti v roku 2019 

Rovnako ako ohlásenie živnosti, tak aj jej pozastavenie je možné v roku 2019 realizovať jedným z dvoch spôsobov:

  1. osobne,
  2. elektronicky (online).
  • Osobné pozastavenie živnosti

V tomto prípade je potrebné osobne navštíviť príslušný živnostenský úrad - okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto) podľa miesta bydliska. Živnosť si teda prerušíte na tom živnostenskom úrade, na ktorom ste ju ohlasovali. Pozastavenie sa realizuje vyplnením predpísaného formuláru - Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. 

Pozastavenie živnosti sa zapisuje do živnostenského registra.

Okrem identifikačných údajov treba vo formulári uviesť, či chcete pozastaviť všetky alebo len niektoré (vybrané) predmety podnikania a dátumy (od kedy do kedy) má pozastavenie trvať. Pokiaľ nevyplníte dátum, od kedy chcete živnosť pozastaviť, bude vám automaticky pozastavená nasledujúci deň po dni doručenia oznámenia živnostenskému úradu. Ak nevyplníte do kedy chcete mať živnosť pozastavenú, automaticky sa obnoví po uplynutí troch rokov.

Za osobné pozastavenie živnosti budete musieť zaplatiť správny poplatok vo výške 4 eurá (bez ohľadu na počet pozastavených predmetov podnikania). Po splnení všetkých podmienok živnostenský úrad ihneď vyhotoví potvrdenie o pozastavení živnosti. Následne sa pozastavenie podnikateľskej činnosti zapíše do živnostenského registra.  

  • Elektronické pozastavenie živnosti

Tento spôsob pozastavenia živnosti sa realizuje prostredníctvom elektronickej služby dostupnej na portáli verejnej správy slovensko.sk.  

Tak ako pri elektronickom ohlásení živnosti, aj pri online pozastavení je nutné disponovať určitým technickým vybavením:

  1. občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu), 
  2. čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),  
  3. aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) - tieto nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.
Prečítajte si tiež

Pokiaľ máte uvedené príslušenstvo, nič vám nebráni prerušiť svoju živnosť online. Prvým krokom je prihlásenie sa na portáli slovensko.sk, a to prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu. Následne nájdite elektronickú službu označenú ako Služby živnostenského registra. Najprv budete musieť vybrať príslušný okresný úrad (podľa bydliska) a kliknutím prejsť na službu Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Vyplníte elektronický formulár (totožný ako v listinnej podobe), ktorý podpíšete elektronickým podpisom a už len odošlete. Po úspešnom odoslaní formulára vám bude do elektronickej schránky doručená správa o platobných podmienkach, ktorou budete vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku vo výške 2 eurá. Až po jeho úhrade vám ďalšou správou bude oznámené spracovanie vášho podania a nakoniec elektronicky doručené potvrdenie o pozastavení živnosti, ktoré vám bude zaslané aj v listinnej podobe.

Za osobné pozastavenie živnosti zaplatíte 4 eurá, za online 2 eurá.

Rovnaký postup (osobný alebo online) platí aj v prípade oznámenia zmeny doby pozastavenia živnosti (skrátenia alebo predĺženia).

 Skutočnosť, že došlo k pozastaveniu živnosti, je potrebné oznamovať viacerým inštitúciám. Niektoré oznamovacie povinnosti za vás vybaví živnostenský úrad (jednotné kontaktné miesto), zvyšné si bude musieť vybaviť sami.

Zdravotné a sociálne odvody pri pozastavení živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania má vplyv na zdravotné i sociálne poistenie.

Živnostník, ktorý si úplne pozastavil svoju podnikateľskú činnosť, prestáva byť nielen podnikateľom, ale v zmysle zákona o zdravotnom poistení aj samostatne zárobkovo činnou osobou, v dôsledku čoho prestáva byť platiteľom poistného pre účely zdravotného poistenia. To znamená, že živnostník počas doby pozastavenia živnosti nemusí platiť zdravotné odvody.

Článok pokračuje pod reklamou

Nakoľko je zdravotné poistenie povinné, je pri prerušení živnosti potrebné, aby došlo k zmene platiteľa poistného. Tu môžu vzniknúť rôzne alternatívy:

  • v prípade nezamestnanosti (keď sa zaevidujete na úrade práce) bude platiteľom zdravotných odvodov štát,
  • v prípade zamestnanosti (keď vám vznikol pracovný pomer) bude platiteľom zamestnávateľ,
  • do úvahy prichádza aj možnosť byť samoplatiteľom zdravotných odvodov (ak nenastane žiadna z prechádzajúcich skutočností).   

Zmenu platiteľa zdravotného poistenia je potrebné oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa pozastavenia živnosti prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktoré je pre každú poisťovňu iné. Nemusíte tak urobiť, ak ste v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti uviedli (zaškrtli) názov zdravotnej poisťovne, v ktorej ste prihlásený, pretože vtedy za vás túto zmenu nahlási priamo živnostenský úrad.

Odvodová úľava nastane len pri pozastavení všetkých predmetov podnikania.

Podobne ako pri zdravotných odvodoch platí, že živnostník, ktorý si úplne pozastavil svoju živnosť (vo všetkých predmetoch podnikania), nemusí počas doby pozastavenia živnosti platiť sociálne odvody. To znamená, že odo dňa prerušenia živnosti zaniká jeho povinnosť platiť poistné do Sociálne poisťovne. Poistné uhradí len za obdobie do dňa prerušenia živnosti (poistenia).

Pozastavenie prevádzkovania živnosti je rovnako potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni, a to do tridsiatich dní od pozastavenia živnosti prostredníctvom tlačiva - Registračný list fyzickej osoby. V tomto prípade živnostenský úrad prerušenie neoznámi Sociálnej poisťovni za vás, preto si ako doklad so sebou zoberte potvrdenie o pozastavení živnosti.

Oznámenie prerušenia živnosti daňovému úradu a podanie daňového priznania

Dočasným zánikom oprávnenia podnikať dochádza aj k zániku registrácie na daň z príjmov. Preto je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti daňovému úradu do tridsiatich dní od pozastavenia živnosti na vyplnenom tlačive – Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň z príjmov. Súčasne budete musieť odovzdať osvedčenie o registrácii DIČ. Po obnovení živnosti (uplynutí doby pozastavenia) vám daňový úrad vydá nové osvedčenie o registrácii s pôvodným DIČ.

Prečítajte si tiež

Ak máte v roku 2019 v pláne prerušiť (pozastaviť) živnosť, nevyhnete sa v roku 2020 povinnosti podať daňové priznanie bez ohľadu na to, že ste podnikali len časť roka (tzn., že ho treba podať za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola živnosť pozastavená). Za nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých budete mať pozastavenú živnosť počas celého roka (napr. celý rok 2020), daňové priznanie podávať nemusíte.

Podobné povinnosti budete mať aj vtedy, ak ste boli na daňovom úrade registrovaným platcom DPH.

Príklad prerušenia živnosti v roku 2019 a povinnosti podať daňové priznanie v roku 2020

Živnostník Dušan si prerušil svoju živnosť z finančných dôvodov na dobu dvoch rokov - od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020. Súčasne za zaevidoval na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Počas doby pozastavenia živnosti nebude Dušan povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Odvody do zdravotnej poisťovne bude za neho platiť štát. Do 31. 03. 2019 musí podať daňové priznanie za rok 2018. Daňové priznanie za rok 2019 a 2020 už nebude musieť podávať.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky