Účtová osnova pre rok 2023 na stiahnutie

Účtová osnova pre rok 2023 na stiahnutie
Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo mám v žilách prakticky odmalička. Preto som mala jasnú predstavu o tom, akým smerom sa bude uberať moje ďalšie vzdelanie, ktoré ma pripraví na prácu vo vysnenom odbore. Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 9 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na čo slúži účtová osnova a aké účty obsahuje? Vzor rámcovej účtovej osnovy pre rok 2023 pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve na stiahnutie nájdete v tomto článku.

Účtová osnova a rámcová účtová osnova

Každý účtovný prípad, ktorý vznikne účtovnej jednotke pri vykonávaní jej podnikateľskej činnosti, je potrebné zaznamenať v účtovníctve formou účtovného zápisu. Na vykonanie účtovného zápisu slúžia účty z účtovej osnovy, ktorá je platná pre príslušné účtovné obdobie.

Účtová osnova (niekedy nesprávne označovaná aj ako účtovná osnova), predstavuje zoznam všetkých syntetických účtov so záväzným číselným a slovným označením, usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu, ktoré môže účtovná jednotka používať pri vedení podvojného účtovníctva.

Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou spočíva v tom, že účtová osnova predstavuje uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktoré nie je možné meniť. Ak o účtovej osnove hovoríme ako o otvorenom zozname účtov, ktorý účtovná jednotka môže dopĺňať o potrebné účty, hovoríme o rámcovej účtovej osnove. V oboch prípadoch môže účtovná jednotka vytvárať k jednotlivým syntetickým účtov aj analytické účty a môže si tak podrobnejšie rozčleniť daný syntetický účet.

Príklad na analytické rozčlenenie účtu 221 – Bankové účty

Účtovná jednotka ABC, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, má založené tri bankové účty – v mene EUR, GBP a USD. Účtovná jednotka ABC by si mohla vytvoriť tri analytické účty ku syntetickému účtu 221 – Bankové účty podľa druhu cudzej meny, napríklad takto:

221.100 – Bankový účet EUR

221.200 – Bankový účet GBP

221.300 – Bankový účet USD

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov v roku 2023 – čo obsahuje

Rámcovú účtovú osnovu upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Obsah rámcovej účtovej osnovy je upravený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“).

Podľa zákona o účtovníctve rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie:

  • účtových tried, napr. účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,
  • účtových skupín, napr. účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok,
  • syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie, napr. syntetický účet 013 – Softvér,
  • uzávierkové účty, napr. uzávierkový účet 710 – Účet ziskov a strát a
  • podsúvahové účty, ktoré nájdeme v účtových skupinách 75 až 79.

Usporiadanie rámcovej účtovej osnovy musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vytvorenie syntetického účtu a k nemu prislúchajúcich analytických účtov majetku v rámcovej účtovej osnove

Účtovná jednotka OSNOVA s.r.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V rámcovej účtovej osnove by si účtovná jednotka chcela vytvoriť nový syntetický účet – Drobný majetok a k nemu analytický účet pre evidenciu drobného majetku s hodnotou nižšou ako 500 € a drobného majetku v hodnote 500 až 1 700 €. Môže účtovná jednotka vytvoriť takéto účty? Ak áno, ako by mala vyzerať analytická evidencia?

Nakoľko rámcová účtová osnova predstavuje otvorený zoznam účtov, ktoré môže účtovná jednotka využívať na zaznamenávanie účtovných prípadov, vytvorenie nového syntetického a dvoch nových analytických účtov pre evidenciu drobného majetku je možné. Mohlo by vyzerať takto:

Syntetický účet:

023 – Drobný hmotný majetok

Analytické účty:

023.100 – Drobný hmotný majetok do hodnoty 499,99 €

023.200 – Drobný hmotný majetok v hodnote od 500 € do 1 700 €

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že do rámcovej účtovej osnovy je možné dopĺňať vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania. Nie je možné vytvárať vlastné syntetické účty nákladov a výnosov.

Účtový rozvrh v roku 2023

V súlade s rámcovou účtovou je podľa zákona o účtovníctve účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom uvedie syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahové účty. V priebehu účtovného obdobia možné účtový rozvrh dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky.

Prečítajte si tiež

Ak nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtovného rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom období, môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období.

Rámcová účtová osnova pre rok 2023 na stiahnutie

Od 1.1.2021 nedošlo ku zmene postupov účtovania v podvojnom účtovníctve ani ku zmene v prílohe č. 1, ktorá obsahuje rámcovú účtovú osnovu. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2023 platí rovnaká účtová osnova ako v roku 2022.

Postupy účtovania uvádzajú aj príklady niektorých účtov, ktoré sa v rámcovej účtovej osnove nenachádzajú, ako napríklad účet 258 – Virtuálna mena alebo 254 – Emisné kvóty. Tieto účty nie sú povinné, no pre prípady, kedy sa o nich účtuje, je vhodné si ich doplniť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo mám v žilách prakticky odmalička. Preto som mala jasnú predstavu o tom, akým smerom sa bude uberať moje ďalšie vzdelanie, ktoré ma pripraví na prácu vo vysnenom odbore. Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 9 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Digitalizácia účtovníctva a kancelária bez papierov: ako na to?

Aké výhody má digitalizácia pre firmy a ako s ňou začať? Aj to, na čo dbať pri výbere dodávateľa riešenia a kedy spozornieť, prezradil Marek Polic z firmy KROS.

Účtová osnova v anglickom jazyku na stiahnutie

Účtová osnova v anglickom jazyku je praktická pomôcka, ak potrebujete slovenské názvy účtov z rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov preložiť do angličtiny. Na stiahnutie v článku.

Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmenu vo forme spracovania a archivácie dokumentov. Ako zaviesť elektronizáciu do praxe, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky