Daňové priznanie pre právnické osoby a daňové licencie

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie k niekoľkým zmenám. Predpísané tlačivo daňového priznania pre právnické osoby obsahuje nové zaškrtávacie polia, nové časti a tabuľky na vyplnenie.

Nové zaškrtávacie polia v tlačive daňového priznania v súvislosti s daňovými licenciami

V I. časti Údaje o daňovníkovi obsahuje daňové priznanie právnických osôb štyri nové zaškrtávacie polia:

 • Som platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia;
 • Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur;
 • Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona;
 • Neplatím daňovú licenciu.

Výpočet daňovej licencie v tlačive daňového priznania

II. časť daňového priznania - Výpočet základu dane a dane bola doplnená o novú časť Daňová licencia podľa § 46b zákona, ktorá obsahuje nové doplnené riadky 810 až 900. Daňovník v nich vyplní požadované údaje:

 • na riadku 810 - uvádza ustanovenú suma daňovej licencie podľa toho, či k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH, či jeho ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur a či uplatňuje zníženie daňovej licencie na polovicu;
 • na riadku 820 - uvádza daňovú licenciu z riadku 810 len ak je vyššia, ako daň po úľavách a po zápočte dane uvedená na riadku 800, inak uvedie 0;
 • na riadku 830 - uvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou z riadku 810 a daňou po úľavách a po zápočte dane z riadku 800. Kladný rozdiel z tohto riadku je možné započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach. Suma z riadku 830 sa prenesie aj do tabuľky K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona;
 • na riadku 840 - uvádza sumu daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou, ktorej výšku daňovník v prípade, ak v kalendárnom roku 2014 došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, uviedol na riadku 4 tabuľky J DP PO podaného za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok;
 • na riadku 900 - uvádza súčet riadkov 820 a 840.

Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, v daňovom priznaní pre právnické osoby za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny na hospodársky rok nevypĺňa časť Daňová licencia podľa § 46b zákona, ale vypĺňa tabuľku J - Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods.9 zákona.

Aké úkony musí právnická osoba vykonať pred vyplnením daňového priznania a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 približujeme v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019 a Daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 – príklad (pripočítateľné a odpočítateľné položky).  

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v tlačive daňových priznaní pri odpočte daňovej straty

V III. časti – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov, v tabuľke D – Evidencia a odpočet straty podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona (k riadku 410 II. časti) sa z dôvodu zmeny zákona pri odpočítavaní daňových strát a v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52za ods. 4 zákona bola prepracovaná tabuľka D, v ktorej daňovník uvádza daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období;

 • stĺpec 1 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009. Zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 01. 01. 2014, je posledným zdaňovacím obdobím, v ktorom možno uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009;
 • stĺpec 2 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty alebo súčet odpočtu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013,
 • stĺpce 3 až 5 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2014.
 • v stĺpci 6 sú riadky 5 a 6 súčtové. Údaj uvedený na riadku 5 sa uvedie aj na riadku 410 DP PO. Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane vykázaného v zdaňovacom období, v ktorom je uplatnený odpočet (uvedeného na riadku 400 DP PO).
Prečítajte si tiež

Tabuľka J – Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Vypĺňa ju daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, a ktorý vypočítava daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok v pomernej výške.

Tabuľku J podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania pre právnické osoby vypĺňa daňovník v prípade, ak k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok došlo v mesiacoch október až december 2014, nakoľko pri zmene zdaňovacieho obdobia v týchto mesiacoch uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania v kalendárnom roku 2015 a daňovník už podáva nové DP PO s touto tabuľkou.

Z § 2 Opatrenia MF SR č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov vyplýva, že týmto opatrením ustanovené daňové priznanie právnických osôb vypĺňa aj daňovník, u ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, v dôsledku jej predĺženia uplynie v roku 2015. Tzn., že túto tabuľku vypĺňa aj daňovník, u ktorého k zmene zdaňovacieho obdobia došlo v mesiacoch júl až september 2014.

Zápočet daňovej licencie v tlačive daňového priznania

Tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Tabuľku K (riadok 1 a 5) vypĺňa daňovník, ktorý v daňovom priznaní právnických osôb za zdaňovacie obdobie vykáže na riadku 830 kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou, ktorý je určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Prečítajte si tiež

V nadväznosti na § 52za ods. 9 ZDP sa v DP PO podanom za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka 2014 do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok uvádza na riadku 1 tabuľky K aj kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou uvedený na riadku 5 tabuľky J, ktorý je určený na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období (hospodársky rok so začiatkom v kalendárnom roku 2014), za ktoré bude daňová licencia uhradená. Tento kladný rozdiel uvedie daňovník opäť na riadku 1 tabuľky K v DP PO podanom za nasledujúce zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok so začiatkom v kalendárnom roku 2014, a to spolu s prípadnou daňovou licenciou (kladným rozdielom medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou) za tento hospodársky rok.

Zmeny v tlačive daňového priznania právnických osôb týkajúce sa daňových asignácií

V tlačive daňového priznania v IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby boli doplnené riadky 2 až 4. Sú určené pre prípad, ak daňovník platí daňovú licenciu, nakoľko aj daňovník, ktorý platí daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania právnickej osoby, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom, a to z celej výšky zaplatenej daňovej licencie. Zároveň boli doplnené nové riadky 5 až 7, ktoré bude vypĺňať daňovník, ktorému zdaňovacie obdobie končí najneskôr 31. 12. 2015 (napr. daňovník s hospodárskym rokom končiacim v priebehu roka 2015), na ktorého sa vzťahuje znižovanie podielu zaplatenej dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky