Daňové priznanie pre právnické osoby a daňové licencie

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie k niekoľkým zmenám. Predpísané tlačivo daňového priznania pre právnické osoby obsahuje nové zaškrtávacie polia, nové časti a tabuľky na vyplnenie.

Nové zaškrtávacie polia v tlačive daňového priznania v súvislosti s daňovými licenciami

V I. časti Údaje o daňovníkovi obsahuje daňové priznanie právnických osôb štyri nové zaškrtávacie polia:

 • Som platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia;
 • Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur;
 • Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona;
 • Neplatím daňovú licenciu.

Výpočet daňovej licencie v tlačive daňového priznania

II. časť daňového priznania - Výpočet základu dane a dane bola doplnená o novú časť Daňová licencia podľa § 46b zákona, ktorá obsahuje nové doplnené riadky 810 až 900. Daňovník v nich vyplní požadované údaje:

 • na riadku 810 - uvádza ustanovenú suma daňovej licencie podľa toho, či k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH, či jeho ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur a či uplatňuje zníženie daňovej licencie na polovicu;
 • na riadku 820 - uvádza daňovú licenciu z riadku 810 len ak je vyššia, ako daň po úľavách a po zápočte dane uvedená na riadku 800, inak uvedie 0;
 • na riadku 830 - uvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou z riadku 810 a daňou po úľavách a po zápočte dane z riadku 800. Kladný rozdiel z tohto riadku je možné započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach. Suma z riadku 830 sa prenesie aj do tabuľky K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona;
 • na riadku 840 - uvádza sumu daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou, ktorej výšku daňovník v prípade, ak v kalendárnom roku 2014 došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, uviedol na riadku 4 tabuľky J DP PO podaného za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok;
 • na riadku 900 - uvádza súčet riadkov 820 a 840.

Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, v daňovom priznaní pre právnické osoby za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny na hospodársky rok nevypĺňa časť Daňová licencia podľa § 46b zákona, ale vypĺňa tabuľku J - Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods.9 zákona.

Aké úkony musí právnická osoba vykonať pred vyplnením daňového priznania a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 približujeme v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019 a Daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 – príklad (pripočítateľné a odpočítateľné položky).  

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v tlačive daňových priznaní pri odpočte daňovej straty

V III. časti – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov, v tabuľke D – Evidencia a odpočet straty podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona (k riadku 410 II. časti) sa z dôvodu zmeny zákona pri odpočítavaní daňových strát a v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52za ods. 4 zákona bola prepracovaná tabuľka D, v ktorej daňovník uvádza daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období;

 • stĺpec 1 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009. Zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 01. 01. 2014, je posledným zdaňovacím obdobím, v ktorom možno uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009;
 • stĺpec 2 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty alebo súčet odpočtu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013,
 • stĺpce 3 až 5 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2014.
 • v stĺpci 6 sú riadky 5 a 6 súčtové. Údaj uvedený na riadku 5 sa uvedie aj na riadku 410 DP PO. Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane vykázaného v zdaňovacom období, v ktorom je uplatnený odpočet (uvedeného na riadku 400 DP PO).
Prečítajte si tiež

Tabuľka J – Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Vypĺňa ju daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, a ktorý vypočítava daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok v pomernej výške.

Tabuľku J podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania pre právnické osoby vypĺňa daňovník v prípade, ak k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok došlo v mesiacoch október až december 2014, nakoľko pri zmene zdaňovacieho obdobia v týchto mesiacoch uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania v kalendárnom roku 2015 a daňovník už podáva nové DP PO s touto tabuľkou.

Z § 2 Opatrenia MF SR č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov vyplýva, že týmto opatrením ustanovené daňové priznanie právnických osôb vypĺňa aj daňovník, u ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, v dôsledku jej predĺženia uplynie v roku 2015. Tzn., že túto tabuľku vypĺňa aj daňovník, u ktorého k zmene zdaňovacieho obdobia došlo v mesiacoch júl až september 2014.

Zápočet daňovej licencie v tlačive daňového priznania

Tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Tabuľku K (riadok 1 a 5) vypĺňa daňovník, ktorý v daňovom priznaní právnických osôb za zdaňovacie obdobie vykáže na riadku 830 kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou, ktorý je určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Prečítajte si tiež

V nadväznosti na § 52za ods. 9 ZDP sa v DP PO podanom za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka 2014 do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok uvádza na riadku 1 tabuľky K aj kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou uvedený na riadku 5 tabuľky J, ktorý je určený na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období (hospodársky rok so začiatkom v kalendárnom roku 2014), za ktoré bude daňová licencia uhradená. Tento kladný rozdiel uvedie daňovník opäť na riadku 1 tabuľky K v DP PO podanom za nasledujúce zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok so začiatkom v kalendárnom roku 2014, a to spolu s prípadnou daňovou licenciou (kladným rozdielom medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou) za tento hospodársky rok.

Zmeny v tlačive daňového priznania právnických osôb týkajúce sa daňových asignácií

V tlačive daňového priznania v IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby boli doplnené riadky 2 až 4. Sú určené pre prípad, ak daňovník platí daňovú licenciu, nakoľko aj daňovník, ktorý platí daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania právnickej osoby, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom, a to z celej výšky zaplatenej daňovej licencie. Zároveň boli doplnené nové riadky 5 až 7, ktoré bude vypĺňať daňovník, ktorému zdaňovacie obdobie končí najneskôr 31. 12. 2015 (napr. daňovník s hospodárskym rokom končiacim v priebehu roka 2015), na ktorého sa vzťahuje znižovanie podielu zaplatenej dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby vymazanej z OR SR

Ako majú pri podávaní daňového priznania za rok 2021 postupovať firmy, ktoré boli z obchodného registra vymazané v rámci jeho „čistenia“ a ako tie, ktoré požiadali o obnovenie zápisu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky