Legislatívne zmeny 2018


Koniec bielym koňom?

Národná rada SR prijala opatrenia na zabránenie nekalým likvidáciám firiem. Od 1. januára 2018 sa prevodom spoločnosti na „bieleho koňa“ možno dopustiť trestného činu.

Tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018

Od 1.1.2018 sa podáva daňové priznanie k DPH na novom tlačive. Zmena tlačiva daňového priznania k DPH od 1.1.2018 nastala z dôvodu novelizácie zákona o DPH.

Výrobcovia neobalových výrobkov a ich povinnosti od roku 2018

Výrobcom neobalového výrobku môže byť aj bežný podnikateľ. Novelou zákona o odpadoch od roku 2018 vznikajú dve kategórie výrobcov neobalových výrobkov s diametrálne odlišnými povinnosťami.

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov). Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018

Viete ako zdaniť rôzne druhy príjmov z umeleckej činnosti? Zákon o dani z príjmov dáva umelcom na výber. Pozrite si výhody a nevýhody rôznych režimov zdanenia v roku 2018.

Novela obchodného zákonníka posilní od 1. 1. 2018 ochranu veriteľov

Počínajúc 1. januárom 2018 vstupuje do účinnosti významná novela obchodného zákonníka a ďalších predpisov, ktorá prináša viaceré zmeny. Jednou z nich je aj posilnenie ochrany veriteľov.


Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH a iné zmeny v zábezpeke na DPH od roku 2018

Zábezpeke na DPH bude od roku 2018 podliehať viac osôb, avšak zavádzajú sa jednoznačné postupy vrátenia zloženej peňažnej zábezpeky na DPH v špecifických prípadoch.

20 top zmien v podnikaní 1.1.2018

S príchodom nového roka každoročne nadobúdajú účinnosť aj mnohé legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú život podnikateľov. Ani 1. január 2018 nebude výnimkou. Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa dotknú väčšiny živnostníkov a malých firiem bez ohľadu na sektor podnikania možno z hľadiska ich dopadov rozdeliť do dvoch hlavných skupín – na tie, ktoré vo všeobecnosti podnikateľom spôsobia nárast nákladov (či už priamych alebo nepriamych finančných resp. administratívnych) a na tie, ktoré majú potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme si zmeny účinné od 1.1.2018 stručne predstaviť.

Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018

Ak firma zmení sídlo do zahraničia alebo presunie majetok mimo územia SR, bude podliehať zdaneniu pri odchode. Ako má zdanenie pri odchode od roku 2018 prebiehať?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky