Založenie s.r.o. v roku 2019 - elektronicky alebo osobne

Je lepšie osobné alebo elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra? Prinášame prehľadný postup a porovnanie.

S.r.o. v roku 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je právnickou osobou, ktorá v Slovenskej republike predstavuje jeden z viacerých druhov obchodných spoločností. Konkrétne ide kapitálovú spoločnosť typickú pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie, ktorú môže založiť najmenej jeden a najviac päťdesiat spoločníkov.  

Ešte pred samotným zápisom s.r.o. do obchodného registra budete musieť absolvovať viaceré kroky:

 1. určiť predmet podnikania (podnikateľskej činnosti),
 2. určiť sídlo s.r.o.,
 3. určiť obchodné meno s.r.o.,
 4. určiť spoločníkov, konateľov a správcu vkladu,
 5. založiť s.r.o., t. j. vypracovať zakladateľské dokumenty,
 6. ohlásiť živnosť príslušnému živnostenskému úradu,
 7. získať súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne (v prípade existencie nedoplatkov).

Detailnejší opis jednotlivých krokov nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2019 - postup.

Dva spôsoby zápisu s.r.o. do obchodného registra (založenia s.r.o.)

Po úspešnom vykonaní vyššie vymenovaných úkonov môžete pristúpiť k tomu finálnemu, a to k podaniu návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra.

V roku 2019 môžete návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra podať jedným z dvoch spôsobov:

 • osobne alebo
 • elektronicky (online).

Podľa Obchodného zákonníka ho musíte podať do deväťdesiatich dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Spoločnosť s ručeným obmedzeným vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

S.r.o. vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Osobný zápis s.r.o. do obchodného registra v roku 2019

Ak sa rozhodnete pre klasický spôsob podania návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra, teda osobné podanie, budete musieť osobne navštíviť príslušný registrový súd – okresný súd sídliaci v krajskom meste podľa sídla novovznikajúcej s.r.o. (napr. Okresný súd Trenčín pre trenčiansky kraj). Prípadne môžete návrh spolu s potrebnými dokumentmi zaslať registrovému súdu poštou.

Príklad: Adam si založil spoločnosť BLUE s.r.o. so sídlom v Martine. Návrh na zápis tejto s.r.o. do obchodného registra musí podať Okresnému súdu Žilina.

Návrh na zápis sa podáva na predpísanom formulári zverejnenom na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v listinnej podobe (Formulár č. 7 - návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným). V ňom budete musieť vyplniť viaceré údaje, niektoré totožné ako v zakladateľských dokumentoch (napr. identifikačné údaje navrhovateľov, údaje o novovznikajúcej s.r.o. – obchodné meno, sídlo, IČO, predmety podnikania, ďalej údaje o konateľoch a spoločníkoch, o ich vkladoch, údaje o základnom imaní, zoznam príloh a i.). Vlastnoručný podpis konateľa musí byť úradne osvedčený (napr. notárom).

K návrhu je potrebné doložiť nasledovné prílohy v dvoch vyhotoveniach:

 • zakladateľské dokumenty - t. j. zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s.r.o. sídlo, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie jediného spoločníka, ak je zakladateľom s.r.o. jedna osoba, plnomocenstvo, ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti,
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • súhlas správcu dane (ak má zakladateľ daňové nedoplatky) alebo súhlas Sociálnej poisťovne (ak má zakladateľ nedoplatky voči Sociálnej poisťovni),

Rada: V niektorých prípadoch registrový súd vyžaduje spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti aj list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá má byť zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra. Väčšine registrových súdov však postačuje aj internetový výpis z listu vlastníctva, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na webovej stránke katastra.

Prečítajte si tiež

Nakoniec už len uhradíte súdny poplatok vo výške 300 eur. Tento je možné zaplatiť kolkovými známkami alebo v pokladni registrového súdu, na ktorom návrh podávate. Pokiaľ poplatok nezaplatíte s podaním návrhu, súd vám zašle výzvu spolu s platobným predpisom na jeho úhradu. Registrový súd nezačne konať, kým poplatok nie je uhradený

Rada: Ak chcete založiť s.r.o. čím skôr, odporúčame realizovať podanie návrhu na zápis s.r.o. rovno spolu so zaplatením súdneho poplatku.  

Ak ste správne vyplnili formulár a splnili ďalšie zákonné podmienky, registrový súd zapíše spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu a uhradenia poplatku (v praxi sa stáva, že registrové súdy túto krátku lehotu niekedy zmeškajú). Následne vám bude zaslané potvrdenie o tomto zápise a výpis z obchodného registra. V prípade zistenia nedostatkov budete vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote. 

Elektronický zápis s.r.o. do obchodného registra v roku 2019

Pokiaľ disponujete potrebným príslušenstvom, môžete na podanie návrhu využiť elektronickú službu dostupnú na portáli verejnej správy slovensko.sk.  

Na elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu), 
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),  
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) - tieto nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.  

Ako prvé, čo budete musieť urobiť je vyplniť vyššie uvedený predpísaný formulár v elektronickej podobe. Obsahovo je totožný s formulárom, ktorý sa podáva v listinnej podobe. Vyplnený formulár si uložte a následne pokračujete na portáli verejnej správy slovensko.sk, kde sa prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu prihlásite.

Portál slovensko.sk má slúžiť na uľahčenie zápisu s.r.o. z pohodlia domova.

Po prihlásení nájdite v sekcii Podnikateľ, v časti Začatie podnikania pod záložkou Registrácia právnickej osoby elektronickú službu označenú ako Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri. Následne zvolíte príslušný registrový súd - okresný súd sídliaci v krajskom meste (podľa sídla s.r.o.) a kliknutím prejdete na elektronickú službu.

Ďalším krokom je vyplnenie základných údajov: typ podania - prvozápis, právna forma - s.r.o., registrový súd – ten istý, čo ste zvolili predtým a obchodné meno s.r.o. – to, ktoré ste pre vašu firmu vybrali. Okrem toho treba vyplniť aj zvyšné údaje ako meno a priezvisko, IČO, sídlo s.r.o. a zadať e-mail. Následne môžete pristúpiť k nahratiu jednotlivých dokumentov v elektronickej podobe (odporúča sa formát PDF, TIFF alebo RTF). Tie však najprv musíte mať podpísané svojim občianskym preukazom (zaručeným elektronickým podpisom). Ako prvý pripojíte formulár, potom ostatné nevyhnutné prílohy (rovnaké ako sme uvádzali pri osobnom podaní návrhu) v jednom vyhotovení. Nakoniec celé podanie elektronicky odošlete.   

Elektronický zápis s.r.o. je o polovicu lacnejší.

Po úspešnom odoslaní formulára s prílohami vám bude do elektronickej schránky zaslaná správa o platobných podmienkach. Elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o. je lacnejšie ako osobné podanie. Výška súdneho poplatku je ustanovená na sumu 150,- eur. Aj tu platí, že pokiaľ poplatok nebude uhradený, registrový súd nezačne konať, teda vaše podanie nevybaví. Po spracovaní platby vám do schránky bude zaslaná ďalšia správa, a to o pridelení sudcu, ktorý bude vaše podanie vybavovať. Ak bude návrh a jeho prílohy spĺňať všetky zákonné podmienky, registrový súd vykoná zápis s.r.o. do obchodného registra do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu a uhradenia poplatku. V takom prípade obdržíte potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra nielen v listinnej, ale aj v elektronickej podobe.

Ako postupovať pri založení s.r.o. v roku 2021 nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2021.

Porovnanie osobného a elektronického zápisu s.r.o. do obchodného registra v roku 2019

Osobné podanie návrhu na zápis s.r.o. Elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o.
Forma realizácie nutné osobne navštíviť registrový súd (prípadne dokumenty poslať poštou) netreba osobne navštíviť registrový súd, návrh sa môže podať z pohodlia domova
Potrebné príslušenstvo - aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta), čítačka čipových kariet, aplikácia na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS)
Formulár papierový – musí byť vlastnoručne podpísaný, podpis musí byť úradne osvedčený elektronický – musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom
Prílohy k formuláru papierové – podpisy na jednotlivých zakladateľských dokumentoch musia byť úradne osvedčené, podávajú sa v dvoch vyhotoveniach elektronické - musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, podávajú sa v jednom vyhotovení
Súdne poplatky 300,- eur 150,- eur
Úhrada poplatkov e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou
Lehota na vykonanie zápisu s.r.o. do obchodného registra dva pracovné dni odo dňa osobného (poštového) doručenia návrhu súdu a uhradenia súdneho poplatku dva pracovné dni odo dňa elektronického doručenia súdu (nie odoslania) a uhradenia súdneho poplatku
Potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra v listinnej podobe v elektronickej aj listinnej podobe

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky