Základné imanie nie je záruka pre veriteľov

Ak si myslíte, že vysoké základné imanie za každých okolností znamená, že firma má dostatok majetku na plnenie svojich záväzkov, vysvetlíme Vám, že je to inak.

Základné imanie nikdy nehovorí o tom, v akej finančnej situácii sa firma nachádza

Majetok obchodnej spoločnosti môže pochádzať z dvoch druhov zdrojov – z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov. Medzi vlastné zdroje, z ktorých môže pochádzať majetok spoločnosti, patrí predovšetkým jej základné imanie, teda vklady spoločníkov do spoločnosti. Medzi cudzie zdroje majetku patria rôzne druhy záväzkov, napríklad záväzky voči dodávateľom, od ktorých ste nakúpili tovar a doposiaľ zaň nezaplatili, úvery a pod.

Preto hodnota základného imania v súvahe akejkoľvek spoločnosti hovorí len o tom, že majetok v tejto výške bol predmetom vkladu spoločníkov do spoločnosti. Hodnota základného imania nikdy nehovorí o tom, v akej podobe má spoločnosť tento majetok, pretože ten sa mohol v priebehu jej činnosti zmeniť. Napríklad z peňažných prostriedkov na tovar a z predaného tovaru na pohľadávku, ktorú spoločnosť nikdy nezinkasuje, pretože jej ju odberateľ nikdy nezaplatí. A takáto spoločnosť, nech by mala akokoľvek vysoké základné imanie, nikdy z neho svojich veriteľov uspokojiť nedokáže, pretože peňažné prostriedky nemá a nemá ani tovar, ktorý za ne neskôr nakúpila a predala a napokon nevymožiteľná pohľadávka z predaja tohto tovaru má nulovú hodnotu.

Z uvedených dôvodov nie je možné základné imanie považovať za smerodajný ukazovateľ toho, v akej finančnej situácii sa obchodná spoločnosť nachádza. Základné imanie je potrebné zjednodušene interpretovať len tak, že určitú časť majetku spoločnosť získala od svojich spoločníkov. Napríklad základné imanie vo výške 5 000 eur znamená, že majetok vo výške 5 000 eur vložili do spoločnosti jej spoločníci. Zo základného imania nie je možné zistiť o aký majetok išlo a či ho spoločnosť ešte má. Základné imanie preto poskytuje len informáciu o tom, že majetok, resp. časť majetku v sume základného imania pochádza od spoločníkov. A tým sa výpovedná hodnota položky základné imanie končí. Základné imanie v žiadnom prípade nehovorí nič o tom, že spoločnosť v takejto výške aj nejaký majetok po niekoľkých transakciách (a nieto ešte po niekoľkých rokoch svojej existencie) skutočne má a je schopná z neho uhrádzať záväzky svojim veriteľom.

Poznámka: Napríklad spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a. s. mala v roku 2015 základné imanie vo výške - 20 000 000 eur, čo je 800 krát vyššie ako jeho minimálna výška stanovená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), a napriek tomu nebola schopná uhrádzať záväzky svojim veriteľom v plnej výške.

Vysoké základné imanie nemusí vždy predstavovať záruku pre veriteľov

V tejto časti článku Vám pre ilustráciu uvedieme niekoľko príkladov na to, prečo by sa základné imanie nemalo za každých okolností považovať za relevantný ukazovateľ toho, ako na tom spoločnosť ohľadom finančného zdravia vlastne je. Sami uvidíte, že vysoké základné imanie nie je možné vždy spájať so schopnosťou spoločnosti uhrádzať záväzky svojim veriteľom a teda vysoké základné imanie pre veriteľov žiadnu záruku nepredstavuje . Spoločnosť, ktorá má nízke základné imanie alebo dokonca žiadne základné imanie, na tom môže byť oveľa lepšie ako spoločnosť, ktorá má vysoké základné imanie.

Príklad č. 1 – s. r. o. s nízkym základným imaním vs. s. r. o. s vysokým základným imaním

Súvaha k 31.12.2015 - Spoločnosť Prosperita s.r.o.
Strana aktív (čo mám) Strana pasív (odkiaľ mám)
Tovar na sklade a v predajniach 30000 Základné imanie 5000
Pohľadávky voči odberateľom 20000 Zákonný rezervný fond 500
Stav na bankových účtoch 50000 Výsledok hospodárenia (zisk) 49500
  Záväzky voči dodávateľom 45000
Spolu majetok 100000 Spolu vlastné imanie a záväzky 100000
Súvaha k 31.12.2015 - Spoločnosť Neprosperita s.r.o.
Strana aktív (čo mám) Strana pasív (odkiaľ mám)
Tovar na sklade a v predajniach 30000 Základné imanie 100000
Pohľadávky voči odberateľom 10000 Zákonný rezervný fond 5000
Stav na bankových účtoch 10000 Výsledok hospodárenia (zisk) - 100000
    Záväzky voči dodávateľom 45000
Spolu majetok 50000 Spolu vlastné imanie a záväzky 50000

Pre porovnanie sme uviedli dve spoločnosti s ručením obmedzeným – Prosperita, s. r. o. a Neprosperita, s. r. o. Spoločnosť Prosperita má základné imanie len v minimálnej výške 5 000 eur, naproti tomu spoločnosť Neprosperita má základné imanie až vo výške 100 000 eur.

Ak sa pozrieme na súvahu spoločnosti Prosperita, vidíme, že na bankovom účte má táto firma 50 000 eur, čo jejumožňuje okamžitú úhradu všetkých jej záväzkov voči všetkým jej dodávateľom, ktoré činia spolu 45 000 eur. A to jej základné imanie je len vo výške 5 000 eur. Spoločnosti Prosperita by aj po tom, ako by uhradila všetky záväzky voči všetkým svojim dodávateľom, zostal majetok vo výške 55 000 eur (100 000 eur – 45 000 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Na druhej strane, spoločnosť Neprosperita má základné imanie dvadsaťkrát vyššie ako spoločnosť Prosperita, ale hodnota všetkých jej záväzkov voči všetkým jej dodávateľom je rovnaká ako v spoločnosti Prosperita, teda spolu tiež 45 000 eur. Napriek tomu, ak by spoločnosť Neprosperita vynaložila všetky svoje peňažné prostriedky na bankovom účte (10 000 eur), nie je schopná okamžite uhradiť všetky záväzky voči všetkým svojim dodávateľom (spolu 45 000 eur). A to jej základné imanie je vo výške až 100 000 eur. Aby tak mohla urobiť, musela by predať nejaký tovar (30 000 eur) a zinkasovať nejaké pohľadávky od svojich odberateľov (10 000 eur). Ale ak by tak urobila, zostal by jej majetok len vo výške 5 000 eur (50 000 eur – 45 000 eur), pričom jej základné imanie by sa nijakým spôsobom nezmenilo a zostalo by na vysokej sume 100 000 eur.

Príklad č. 2 – v. o. s. bez základného imania vs. s. r. o. s vysokým základným imaním

Súvaha k 31.12.2015 - Spoločnosť Prosperita s.r.o.
Strana aktív (čo mám) Strana pasív (odkiaľ mám)
Tovar na sklade a v predajniach 30000 Výsledok hospodárenia (zisk) 55000
Pohľadávky voči odberateľom 20000 Záväzky voči dodávateľom 45000
Stav na bankových účtoch 50000  
Spolu majetok 100000 Spolu vlastné imanie a záväzky 100000
Súvaha k 31.12.2015 - Spoločnosť Neprosperita s.r.o.
Strana aktív (čo mám) Strana pasív (odkiaľ mám)
Tovar na sklade a v predajniach 30000 Základné imanie 100000
Pohľadávky voči odberateľom 10000 Zákonný rezervný fond 5000
Stav na bankových účtoch 10000 Výsledok hospodárenia (zisk) - 100000
    Záväzky voči dodávateľom 45000
Spolu majetok 50000 Spolu vlastné imanie a záväzky 50000

V tomto príklade vystupuje verejná obchodná spoločnosť Prosperita, v. o. s., ktorá nemá žiadne základné imanie, keďže jeho tvorbu jej Obchodný zákonník neprikazuje a spoločnosť s ručením obmedzeným Neprosperita, s. r. o., ktorej základné imanie je 100 000 eur.

Spoločnosť Prosperita, v. o. s., ktorá nemá žiadne základné imanie, je zo svojich peňažných prostriedkov na bankovom účte (50 000 eur)schopná okamžite uhradiť všetky svoje záväzky voči všetkým svojim dodávateľom (spolu 45 000 eur). A to nemá žiadne základné imanie. Spoločnosti Prosperita by aj po tom, ako by uhradila všetky záväzky voči všetkým svojim dodávateľom, zostal majetok vo výške 55 000 eur (100 000 eur – 45 000 eur).

Na druhej strane, spoločnosti Neprosperita, s. r. o., do ktorej základného imania jej spoločníci vložili 100 000 eur, by ani všetky jej peňažné prostriedky na bankovom účte (spolu 10 000 eur) nestačili na okamžitú úhradu všetkých záväzkov voči všetkým jej dodávateľom (spolu 45 000 eur). A to jej základné imanie je vo výške až 100 000 eur. Ak by tak chcela urobiť, musela by predať nejaký tovar (30 000 eur) a zinkasovať nejaké pohľadávky od svojich odberateľov (10 000 eur). Po tom, ako by tak urobila, zostal by jej majetok len vo výške 5 000 eur (50 000 eur – 45 000 eur), pričom jej základné imanie by sa nijakým spôsobom nezmenilo a zostalo by na vysokej sume 100 000 eur.

Treba však tiež pripomenúť, že základné imanie je dôležitá súčasť vlastného imania. Od 1.1.2016 sa zavádza napríklad inštitút spoločnosti v kríze, v ktorom sa dáva do pomeru vlastné imanie a záväzky spoločnosti. Viac sa dočítate v článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016

Aké sú spôsoby zvýšenia a zníženia základného imania v s.r.o. nájdete v článku Základné imanie v s.r.o. a jeho zmena (zvýšenie, zníženie).

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Všetko o s. r. o. – otázky a odpovede

Koľko osôb môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké orgány musí vytvoriť a ako ručí za svoje záväzky? Odpovede na tieto i ďalšie dôležité otázky týkajúce sa s.r.o. nájde v článku.

Základné imanie

Základné imanie predstavuje vklady najmä do obchodných spoločností. Na čo slúži, z čoho sa tvorí, ako je to s jeho znižovaním a na aké účely je možné základné imanie použiť?

Základné imanie - čo to je a aký je preklad do iných jazykov?

Čo je to základné imanie? S akými výrazmi pre základné imanie sa stretnete v cudzích jazykoch? Ako sa povie základné imanie po anglicky, po nemecky či po poľsky?

Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

Do základného imania môžete vložiť aj nepeňažný vklad, napríklad nehnuteľnosť, hmotný či finančný majetok. Ako sa určuje ich hodnota, ako sa splácajú a kto o nich rozhoduje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky