Odložené daňové priznanie a odvody SZČO

Odložené daňové priznanie a odvody SZČO
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako ovplyvní odložené daňové priznanie odvody SZČO (napr. živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Odloženie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby má v súvislosti s platením odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne tieto dôsledky:

  1. oddialenie vzniku sociálneho poistenia,
  2. oddialenie zániku sociálneho poistenia,
  3. oddialenie termínu zmeny výšky mesačných odvodov poistného na sociálne poistenie,
  4. oddialenie termínu platenia nedoplatku na zdravotné poistenie,
  5. oddialenie termínu vrátenia preplatku na zdravotné poistenie.

Odložené daňové priznanie a odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Na úvod je potrebné pripomenúť, kedy a za akých podmienok vzniká a zaniká SZČO (napr. živnostníkovi) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak SZČO uvedie v daňovom priznaní za predchádzajúci kalendárny rok príjmy (výnosy) vyššie ako je zákonom stanovená suma, tak jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká:

  • 01.07. bežného kalendárneho roka, ak nepodala odklad daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,
  • 01.10. bežného kalendárneho roka, ak podala odklad daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

Ak SZČO uvedie v daňovom priznaní za predchádzajúci kalendárny rok príjmy (výnosy) nižšie alebo rovné ako je zákonom stanovená suma, tak jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zaniká:

  • 30.06. bežného kalendárneho roka, ak nepodala odklad daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,
  • 30.09. bežného kalendárneho roka, ak podala odklad daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

Suma rozhodujúca pre vznik a zánik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie nie je zákonom stanovená fixne, ale je zákonom stanovený spôsob jej výpočtu. Ak ho zjednodušíme, pre bežný kalendárny rok (napr. rok 2018) je to suma vo výške 6-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza bežnému kalendárnemu roku (napr. priemerná mzda za rok 2016, ak ide o rok 2018).

Obdobie povinného poistenia SZČO (napr. živnostníka) nemusí trvať nutne 12 mesiacov od jeho vzniku. Môže byť kratšie, ale aj dlhšie. Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania, resp. odložením daňového priznania (ide o rovnaké skutočnosti, len inak pomenované) je možné obdobie povinného poistenia regulovať. Obdobie poistenia môže trvať od 9 do 15 mesiacov, v závislosti od toho, ako sa SZČO (napr. živnostník) rozhodne využiť alebo nevyužiť možnosť odloženia daňového priznania v dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokoch.

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania?

Odklad daňového priznania sa oplatí podať v prípade, ak v súčasnosti SZČO (napr. živnostník) neplatí odvody poistného na sociálne poistenie, ale na základe predbežných výpočtov by SZČO táto povinnosť vznikla. Ide o prípad, ak povinnosť platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne vzniká prvýkrát.

Po podaní odkladu daňového priznania, povinné sociálne poistenie SZČO (napr. živnostníkovi) vznikne od 01.10. kalendárneho roka a za tento rok zaplatí odvody za 3 mesiace. Odvody za kalendárny mesiac sú splatné do 8 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Príklad: Marcela je živnostníčka a za rok 2017 dosiahne príjmy vo výške 12 000 eur. Začala podnikať v roku 2017 a odvody na sociálne poistenie zatiaľ neplatí. Presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmov (5 472 eur), čím jej vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2018.

Ak podá odklad daňového priznania za rok 2017, tak jej vznikne povinnosť platiť poistné od 01.10.2018. Ak by odklad nepodala, odvody poistného do Sociálnej poisťovne je povinná platiť od 01.07.2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak dochádza k zvýšeniu mesačných platieb odvodov poistného na sociálne poistenie, aj v tomto prípade sa oplatí podať odklad daňového priznania. SZČO (napr. živnostník) si tak predĺži obdobie, počas ktorého bude platiť nižšie sumy Sociálnej poisťovni.

Príklad: Tibor je živnostník a od 01.07.2017 platí odvody poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 550 eur mesačne. Za rok 2017 odhaduje príjmy vo výške 80 000 eur. Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne mu bude trvať aj v roku 2018. Podľa predbežných výpočtov sa mu suma mesačného poistného zvýši na 750 eur.

V tejto situácii je výhodné podať odklad daňového priznania za rok 2017, nakoľko nižšiu sumu mesačných odvodov poistného bude živnostník Tibor platiť aj za mesiace júl, august a september 2018. Mesačné odvody sa mu zvýšia od októbra 2018.

Vznikla Vám povinnosť platiť odvody na Sociálne poistenie v roku 2017? Prečítajte si článok Odvody živnostníkov a iných SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2017.

Kedy sa oplatí nepodať odklad daňového priznania?

Odklad daňového priznania sa neoplatí podať v situáciách s opačným vplyvom na SZČO (napr. živnostníka), a to vtedy ak má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zaniknúť alebo sa majú mesačné platby odvodov poistného znížiť. Pre ilustráciu uvedieme dva príklady.

Príklad: Petra je živnostníčka a za rok 2017 dosiahne príjmy vo výške 4 000 eur. Začala podnikať v roku 2016 a odvody na sociálne poistenie platí od 01.07.2017. Nepresiahne zákonom stanovenú hranicu príjmov (5 472 eur), čím jej nevznikne povinnosť ďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2018. Táto povinnosť v roku 2018 zanikne.

Ak podá odklad daňového priznania za rok 2017, tak jej zanikne povinnosť platiť poistné 30.09.2018. Ak by odklad nepodala, odvody poistného do Sociálnej poisťovne je povinná platiť do 30.06.2018.

Príklad: Daniel je živnostník a od 01.07.2017 platí odvody poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 550 eur mesačne. Za rok 2017 odhaduje príjmy vo výške 30 000 eur. Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne mu bude trvať aj v roku 2018. Podľa predbežných výpočtov sa mu suma mesačného poistného zníži na 200 eur.

V tejto situácii nie je výhodné podať odklad daňového priznania za rok 2017, nakoľko vyššiu sumu mesačných odvodov poistného by živnostník platil aj za mesiace júl, august a september 2018. Ak nepodá odklad daňového priznania, mesačné odvody sa mu znížia od júla 2018.

Podanie daňového priznania je možné odložiť až o najviac 3, resp. 6 celých kalendárnych mesiacov. Či sa SZČO rozhodne odložiť podanie daňového priznania o jeden, dva alebo o šesť celých kalendárnych mesiacov nemá vplyv na skutočnosť, kedy jej vznikne, resp. zanikne povinnosť platiť odvody poistného na sociálne poistenie. Rozhodujúca je len skutočnosť, či je alebo nie je odklad daňového priznania podaný.

Obdobie, o ktoré sa podanie daňového priznania odkladá termín vzniku, resp. zániku povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne neovplyvňuje.

K odkladu daňového priznania sa viac dočítate v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

Odložené daňové priznanie a odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Odloženie daňového priznania má vplyv na lehotu, v ktorej zdravotná poisťovňa vykoná samostatne zárobkovo činnej osobe ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré podajú odklad daňového priznania, bude ročné zúčtovanie vykonané neskôr. Neskôr tak zaplatia aj prípadný nedoplatok na zdravotnom poistení, avšak neskôr im bude vrátený prípadný preplatok.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za kalendárny rok do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade podania odkladu daňového priznania sa lehota posúva do 31. októbra.

SZČO je povinná uhradiť nedoplatok poistného uvedený v ročnom zúčtovaní fakticky v lehote 60 dní. Výkaz nedoplatkov je právoplatný uplynutím 15-dňovej lehoty na podanie námietok. Nedoplatok je následne splatný v lehote 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť preplatok poistného uvedený v ročnom zúčtovaní taktiež fakticky v lehote 60 dní. Voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania, ktoré obsahuje preplatok, môže SZČO podať v 15-dňovej lehote nesúhlasné stanovisko. Ak ho nepodá, zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok do 45 dní po márnom uplynutí lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska.

Na obdobie platenia mesačných odvodov na zdravotné poistenie nemá odklad daňového priznania vplyv. Aj SZČO, ktorá podá odklad daňového priznania bude platiť preddavky (mesačné odvody poistného) na zdravotné odvody od 01.01. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky