Odhlásenie zamestnávateľa zo Sociálnej, zdravotnej poisťovne a z daňového úradu

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak ukončí pracovno-právny vzťah s posledným zamestnancom? Kedy musí odhlásiť seba ako zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a z daňového úradu?

V praxi môže byť problematické posúdiť, kedy sa zamestnávateľ (ako platiteľ poistného, resp. platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti) musí odhlásiť zo Sociálnej, zdravotnej poisťovne či z daňového úradu. A to najmä v prípade, ak je zamestnávateľom, ale sú uňho tiež obdobia, kedy aktuálne nikoho nezamestnáva. Zisťovali sme, ako správne v týchto prípadoch postupovať.

Odhlásenie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne

Podľa § 24 ods. 1 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov platí, že zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zmeny platiteľa poistného. Podľa metodického usmernenia platí, že zamestnávateľ sa prihlasuje do registra platiteľov, odhlasuje sa z registra platiteľov a oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni zmenu v jeho údajoch.

V praxi však dochádzalo k určitému nesúladu, kedy má zamestnávateľ nahlásiť zdravotnej poisťovni „zánik“ platiteľa poistného – či v prípade, ak odhlási posledného zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni (bez ohľadu na to, či zamestnáva alebo plánuje ďalej zamestnávať) alebo až v prípade, ak úplne ukončí pracovno-právne vzťahy a ďalej už zamestnávať nebude. O aktuálne stanovisko, kedy je potrebné oznamovať zánik platiteľa poistného, sme požiadali všetky tri zdravotné poisťovne.

Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu odpovedala Mgr. Bc. Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie: "Platiteľ si plní oznamovaciu povinnosť a nahlasuje zánik platiteľa poistného len v prípade, ak dochádza k zániku právneho subjektu (t. j. výmaz, likvidácia, ukončenie podnikateľskej činnosti a iné). Zdravotná poisťovňa v takomto prípade postupuje v zmysle zákona 580/2004 Z. z., a zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť elektronicky.

V prípade, ak nedochádza k zániku právneho subjektu a zamestnávateľ len prestane zamestnávať zamestnancov, nevyžaduje sa od zamestnávateľa oznámenie zániku platiteľa poistného."

Prečítajte si tiež

V prípade, že by zamestnávateľ elektronicky oznámil zánik platiteľa poistného a nepredložil by doklad preukazujúci zánik, a údaj o zániku platiteľa by nebol dostupný v referenčných registroch, zamestnávateľ bude v systéme zdravotnej poisťovne vedený naďalej ako neaktívny – bez zamestnancov.

Mgr. Matej Štepiansky, PR špecialista zo zdravotnej poisťovne Dôvera uvádza, že odhlásenie platiteľa poistného/zamestnávateľa zdravotná poisťovňa Dôvera vyžaduje len v prípade, ak platiteľ ukončuje svoju činnosť (§ 24 ods. 1 písm. k zákona 580/2004 Z. z.). Ak platiteľ prestal zamestnávať posledného zamestnanca a platiteľ pokračuje v činnosti, tak sa nemusí odhlásiť v zdravotnej poisťovni.

"Ukončenie platiteľa poistného môže platiteľ vykonať cez Elektronickú pobočku. Ukončenie platiteľa cez Elektronickú pobočku je možné, ak má platiteľ všetky záväzky voči zdravotnej poisťovni splnené (poslané všetky oznámenia, mesačné výkazy a vyrovnaný stav účtu...)."

Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová-Ksenzsighová poskytla nasledovné stanovisko:

"Takéto oznámenie nie je potrebné podávať. Akonáhle zamestnávateľ ukončí posledného zamestnanca dokladom 036 (hromadné oznámenie – Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (papierová forma), resp. dávkou 601 (Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (elektronická forma), v informačnom systéme zdravotnej poisťovne sa automaticky ukončí činnosť platiteľa/zamestnávateľa. Rovnako funguje aj opačný postup: akonáhle prihlási prvého zamestnanca, činnosť platiteľa/zamestnávateľa/ sa opäť obnoví.

V prípade, ak zamestnávateľ (právnická osoba alebo živnostník) ukončí činnosť v živnostenskom registri, v ORSR, resp. v iných registroch, zdravotná poisťovňa túto informáciu dostane cez register právnických osôb (RPO) a na základe tejto informácie informačný systém poisťovne ukončí aj zamestnancov jednotlivých platiteľov/zamestnávateľov."

Článok pokračuje pod reklamou

Odhlásenie zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne

Postup v Sociálnej poisťovni je jednoznačný. Od 1. 1. 2021 už odhlášku zamestnávateľa nie je potrebné zasielať. Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Sociálna poisťovňa o tom zamestnávateľa následne informuje.

Odhlásenie zamestnávateľa z daňového úradu

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

Prečítajte si tiež

Finančná správa SR dopĺňa: "V prípade, ak zaniknú dôvody zakladajúce povinnosť registrácie ako platiteľa dane zo závislej činnosti (nepredpokladá sa zamestnávanie zamestnancov a vyplácanie zdaniteľných príjmov), zamestnávateľ oznámi túto skutočnosť správcovi dane a požiada o zrušenie registrácie na daň zo závislej činnosti prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie - REGISTER", alebo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na DzP, DPH a daň z poistenia", v ktorej označí: „Oznámenie zmien týkajúcich sa registrácie - Daň z príjmov - Zánik povinnosti platiteľa dane - Zo závislej činnosti“.

Ak zamestnávateľ v určitom období nemá žiadnych zamestnancov (nevypláca zdaniteľné príjmy), avšak plánuje opäť zamestnávať, nie je povinný ukončiť registráciu ako platiteľ dane zo závislej činnosti."

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane pri ukončení zamestnávania

Pre úplnosť dodávame, že prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti. Nejde teda o to, či ste niekoho zamestnávali, ale o to, či ste vyplácali príjmy zo závislej činnosti. Ak ste príjmy nevyplácali, nie je potrebné podávať tzv. nulové prehľady, príp. hlásenie. Zároveň platí, že ak platiteľ dane, ktorý nezamestnával zamestnancov v zdaňovacom období (mesiaci/roku), ale vyplatil príjmy zo závislej činnosti, napríklad doplatky mzdy, odmeny a pod., má povinnosť podať mesačný prehľad, resp. ročné hlásenie. Zároveň je potrebné si uvedomiť rozdiel, ak príjmy vyplácate, ale preddavky na daň (z dôvodu nízkych príjmov) vyjdú nulové. Aj v tomto prípade, keďže príjmy zo závislej činnosti vyplácané boli, je potrebné podať prehľad, resp. hlásenie.

Praktický príklad a ďalšie informácie o prehľade a hlásení, ktoré sa podávajú daňovému úradu, nájdete v článku Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN v mzdovom softvéri

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Aké sú výhody a ako si službu aktivovať?

Veľký záujem o predčasné dôchodky: Sociálna poisťovňa rieši nápor žiadostí

Sociálna poisťovňa predlžuje otváracie hodiny, umožňuje podať žiadosť na ktorejkoľvek pobočke a prijíma ďalšie opatrenia. Čo odporúča klientom?

Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2024

Rodičovský dôchodok (bonus) od roku 2024 budú penzisti dostávať mesačne spolu s bežným dôchodkom. Zvyšuje sa aj maximálna suma rodičovského dôchodku.

Potravinári a odvodová úľava: čo a dokedy stihnúť?

Doručiť formuláre Sociálnej poisťovni musia potravinári do 20.10.2023. Prehľad ďalších povinností a termínov, aj info, čo v prípade, že už podnikateľ odvody zaplatil.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky