Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2023 (návrh)

Ministerstvo práce zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Sumy stravného sa menili naposledy 1. januára 2023. O tom, čo platí aktuálne, si prečítajte v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v marci 2023 zverejnilo predbežnú informáciu, ktorá sa týka ďalšieho zvyšovania stravného v priebehu roka 2023.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, bola totiž splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac január 2023. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike v januári dosiahol hodnotu 107,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 7,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného).

Navrhované sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma by sa tak podľa predbežnej informácie mali zvýšili nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Stravné platné od 1.1.2023 Navrhované zvýšenie súm stravného
5 – 12 hodín 6,80 € 7,30 €
12 – 18 hodín 10,10 € 10,90 €
18 a viac hodín 15,30 € 16,40 €

Od sadzby stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme sa odvíjajú viaceré ďalšie sumy stravného, napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky - gastrolístka. Aký vplyv na tieto veličiny by malo predložené zvýšenie stravného?

Minimálna hodnota gastrolístka a výdavky zamestnávateľov na stravovanie zamestnancov podľa návrhu

Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi (podľa zákonných podmienok) príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Podľa navrhovaného znenia by teda šlo o zvýšenie sumy z 3,74 eura na 4,02 eura (55 % zo sumy 7,30 eur).

Prečítajte si tiež

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka). Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri navrhovanej sume 7,30 eur by tak bola nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie by sa minimálna výška príspevku mala zvýšiť na 3,02 eura (55 % z 5,48 eura).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna hodnota stravovacej poukážky Minimálny príspevok zamestnávateľa, ktorý poskytuje gastrolístky/finančný príspevok na stravovanie
Navrhované zvýšenie 5,48 € 3,02 €
Od 1.1.2023 (zatiaľ platí) 5,10 € 2,81 €
1.9.2022 – 31.12.2022 4,80 € 2,64 €
1.5.2022 – 31.8.2022 4,50 € 2,48 €

Výdavky na stravovanie podnikateľa (SZČO) podľa návrhu

Samostatne zárobkovo činné osoby, teda napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, si môžu do svojich výdavkov zahrnúť aj stravné. To už však nie je potrebné dokladovať, avšak do daňových výdavkov si môžu uznať za každý odpracovaný deň sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1.1.2023 ide o sumu 3,74 eura, po plánovanom zvýšení si SZČO budú môcť uznať do výdavkov 4,02 eura za odpracovaný deň.

Od kedy by mohli nové sumy stravného platiť?

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Toto opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov SR. Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. Termín zvýšenia stravného teda bude závisieť od dĺžky trvania legislatívneho procesu. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania uvádza Ministerstvo práce na apríl, preto najskorší možný termín, od kedy by uvedené sumy mohli platiť, môže byť máj 2023.

Prečítajte si tiež

Aktualizácia k 13.4.2023: Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného je od 12. apríla 2023 v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktorého koniec bude 3. mája 2023. Predpokladaný dátum účinnosti nových súm, ktorý uvádza aj návrh opatrenia, je stanovený na 1.6.2023.

Zaujímavosťou je, že diéty pri zahraničných pracovných cestách, ktoré sú stanovené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky 401/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, sa nemenili od jeho účinnosti, teda od roku 2013. Stále aktuálne sadzby stravného (diét) nájdete v článku Diéty (stravné) - zahraničné pracovné cesty v roku 2021, 2022 a 2023.

 O schválených zmenách v stravnom sa dočítate v článku Stravné od 1.6.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky