Vývoj počtu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov v rokoch 2005 až 2014

Vývoj počtu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov v rokoch 2005 až 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Päť grafov sumarizujúcich fakty o podnikaní živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) v rokoch 2005 až 2014. Aký je ich počet, koľko podniká žien a či mladých?

Podľa údajov uvedených v Správach o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike, ktoré vydáva Slovak Business Agency (SBA), sme zostavili päť zaujímavých grafov. Pozreli sme sa na vývoj počtu týchto podnikateľov za ostatných desať rokov, odvetvovú štruktúru živnostníkov, podnikanie žien a podnikanie mladých.

Vývoj počtu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov

Z nižšie uvedeného grafu sú zrejmé tri dôležité skutočnosti:

  • celkový počet fyzických osôb podnikateľov a počet živnostníkov od roku 2008 klesá,
  • medzi celkovým počtom fyzických osôb podnikateľov a živnostníkmi je silná závislosť,
  • počet samostatne hospodáriacich roľníkov začína stúpať (podnikanie v poľnohospodárstve začína byť atraktívnejšie).

Poznámka k grafu: Počet samostatne hospodáriacich roľníkov je uvedený samostatne na pravej zvislej osi z dôvodu veľkého rozdielu jednotlivých hodnôt v porovnaní so živnostníkmi a celkovým počtom fyzických osôb podnikateľov.

Stav živnostníkov na konci roka 2014 bol na úrovni približne 86 % v porovnaní so stavom v roku 2008, v ktorom dosiahol počet živnostníkov hodnotu 392 841. Od roku 2008 do roku 2014 klesal počet živnostníkov medziročne v priemere o 2,5 %. V rovnakom porovnávanom období počet samostatne hospodáriacich roľníkov klesal v priemere pomalšie, medziročne o 0,68 %. V rokoch 2013 a 2014 však došlo k medziročným nárastom o 1,12 % (2013) a 3,56 % (2014).

Aké odvetvia sú pre podnikanie živnostníkov najviac atraktívne?

Odvetvová štruktúra živnostníkov je dlhodobo pomerne stabilná. Medziročné odchýlky sú v priemere od - 0,08 p. b. (percentuálneho bodu) do + 0,52 p. b. Najviac živnostníkov podniká v odvetví obchodu (priemer za sledované obdobie 28,76 %) a služieb (29,15 %). Nasleduje stavebníctvo (21,36 %), priemysel (17,3 %) a pôdohospodárstvo (3,44 %).

Podnikanie žien - živnostníčky a samostatne hospodáriace roľníčky

Z celkového počtu fyzických osôb podnikajúcich buď na živnosť alebo ako samostatne hospodáriaci roľník je žien podnikateliek dlhodobo približne jedna štvrtina.

Podiel žien podnikajúcich na živnosť od roku 2010 narastá (približne o 0,9 % ročne v priemere). Naopak, čoraz menší podiel zastupujú ženy podnikajúce v poľnohospodárskej výrobe.

Motivovať ženy, aby začali podnikať, alebo aby sa nebáli rozvíjať svoje podnikateľské aktivity sa Slovak Business Agency snaží aj súťažou Podnikateľka Slovenska, ktorú každoročne vyhlasuje od roku 1999. Jej cieľom je oceniť ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu sa presadiť na trhu a spropagovať najúspešnejšie ženy, ktoré dokázali zladiť rodinné a pracovné povinnosti. Ak takúto dámu pozntáte, prihláste ju na www.podnikatelkaslovenska.sk.

Podnikanie mladých - fyzické osoby podnikatelia do 30 rokov

Mladých podnikanie formou živnosti láka čoraz menej. Od roku 2009 do roku 2014 podiel živnostníkov vo veku do 30 rokov medziročne klesá v priemere o 4,94 %. Medziročné tempo nie je síce vysoké, avšak za sledované obdobie sa ich stav znížil o 4,6 percentuálneho bodu, t. j. z 17,5 % v roku 2008 na 12,9 % v roku 2014. Mierny nárast nastal pri samostatne hospodáriacich roľníkoch medzi rokmi 2013 a 2014. Dôvodom môže byť podpora rozvoja vidieka v SR. Avšak ku koncu roka 2014 (3,9 %) ešte nebol dosiahnutý stav z roku 2008, kedy bol za sledovaného obdobie najvyšší (4,2 %).

Ďalším dôvodom poklesu živností u mladých podnikateľov môže byť aj popularita startupov v ostatných rokoch. Ide o inovatívne podniky, s globálnym potenciálom, ktoré zvyčajne na svoj rast hľadajú kapitál od investorov. Ak má podnikateľ právnu formu živnosti, tak do nej investor vstúpiť z hľadiska platnej legislatívy vstúpiť nevie. Môže ísť o ďalších z dôvodov uprednostňovania obchodných spoločností.

Zdroj údajov: Grafy boli vyhotovené na základe údaje zo správ o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike, ktoré zostavuje kažodročne Slovak Business Agency (SBA).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2021?

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2021 v priemere menil každých 9 dní. Ktorý zákon sa menil najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?

Kilečko 2 je schválené: aké opatrenia zmenia podnikanie od roku 2022?

Druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (tzv. podnikateľské kilečko 2) schválila Národná rada SR. Takmer 200 opatrení má podnikateľom ubrať povinností a znížiť byrokraciu.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku od roku 2022: odpovede na praktické otázky

Ako vyzerá zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi, čo by mali vedieť spotrebitelia a čo prevádzkovatelia obchodov, prezradila Lucia Morvai z organizácie Správca zálohového systému.

Zmeny v podnikaní od roku 2022

V roku 2022 nastane viacero legislatívnych zmien, či už v pracovnom práve, ako aj v účtovnej a daňovej oblasti. Prinášame prehľad zmien v podnikateľskom prostredí od roku 2022.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky