Označenie predavačov – sú menovky či uniformy povinné?

Ako musí byť označený predavač v obchode, aby bol odlíšený od zákazníkov? Aké pokuty hrozia, ak túto povinnosť zanedbáte?

Predavači musia byť v obchode odlíšení od zákazníkov

Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá predávajúcemu podnikateľovi a jeho zamestnancom v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľmi (zákazníkmi), povinnosť mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.

Dôvod je jednoduchý, a to aby zákazník nebol uvedený do omylu ohľadom osoby, ktorá zabezpečuje predaj výrobkov. Personál v predajni by tak mal byť ľahko rozpoznateľný.

Táto povinnosť sa vzťahuje nielen na všetkých zamestnancov prichádzajúcich do styku so zákazníkmi, ale aj na majiteľov či manažérov predajní. Naopak, nevzťahuje sa na predaj na trhových miestach.

Ako môže byť predavač označený?

V praxi je možné povinnosť označenia, resp. odlíšenia predavačov od zákazníkov, zabezpečiť napríklad týmito spôsobmi:

  • zamestnanci môžu mať na sebe oblečenú uniformu alebo iný odev, ktorý ich zreteľne odlíši od zákazníkov (napr. tričko vo farbe firmy alebo s logom firmy),
  • zamestnanci môžu nosiť menovku, visačku alebo iný identifikačný štítok (napr. visačku s uvedením svojho mena a pracovnej pozície pripnutú na tričku).

Pokiaľ ide o menovku zamestnanca a ochranu jeho osobných údajov tak zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ustanovuje oprávnenie zamestnávateľa poskytovať osobné údaje zamestnanca alebo ich zverejniť, a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností zamestnanca. Avšak poskytovanie alebo zverejnenie týchto osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca.

Zákazník musí vedieť predavačov rozlíšiť napríklad prostredníctvom oblečenia alebo visačky.

To znamená, že ak je zverejnenie vyššie uvedených údajov potrebné na plnenie pracovných povinností a súčasne to nenarúša vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca, môže zamestnávateľ zaviesť menovky zamestnancov za účelom ich odlíšenia od zákazníkov. V tomto prípade sa súhlas zamestnanca nevyžaduje. Zamestnávateľ teda môže na menovke uviesť napríklad meno zamestnanca (Stano) alebo len pracovnú pozíciu (vedúci predajne), taktiež kombináciu týchto údajov (Stano, vedúci predajne). Samozrejme, na menovke by nemali byť nadbytočne uvádzané údaje, ktoré neslúžia danému účelu.

Upozornenie: Ak by zamestnávateľ chcel na menovke zverejniť aj fotografiu zamestnanca, potreboval by na to jeho súhlas. 

Viac o ochrane osobných údajov zamestnanca si prečítajte v článku GDPR: Zverejňovanie fotiek zamestnancov a ich kontaktných údajov od roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto kontroluje dodržiavanie označenia predavačov

V nepotravinárskych prevádzkach vykonávajú kontrolu inšpektori SOI, a to za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Slovenská obchodná inšpekcia teda v prevádzkach kontroluje aj to, či sú predavači odlíšení od zákazníkov. Podľa vyjadrenia Danuši Krkošovej, tlačovej hovorkyne SOI, osobitne v informačnom systéme prípady porušenia tejto povinnosti neevidujú.

Za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa uloží SOI ako orgán dozoru predávajúcemu pokutu až do výšky 66 400 eur. Za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do sumy 166 000 eur.  Dolná hranica pokuty nie je limitovaná.

Pri určení výšky pokuty SOI prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

potravinárskych prevádzkach je kontrolným orgánom Štátna veterinárna a potravinová správa (počnúc od pestovateľskej, či chovateľskej činnosti až po samotný predaj konečnému spotrebiteľovi) a v zariadeniach spoločného stravovania (reštauračné, školské, či závodného) vykonávajú kontrolu Úrady verejného zdravotníctva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Práca pod vplyvom alkoholu – kontrola a následky

V akých prípadoch zákon umožňuje prácu pod vplyvom alkoholu a kedy za ňu naopak hrozí výpoveď? Praktické príklady, čo hrozí, ak zamestnanec „nafúka“ alebo odmietne dychovú skúšku.

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Povinnosť zasielať mesačné výkazy pri odklade poistného nebola zrušená

Zamestnávatelia mohli odložiť úhradu poistného z dôvodu koronakrízy. Mnohí však pri tejto možnosti zabudli posielať povinné výkazy. Čo na to Sociálna poisťovňa?

Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

Káva na pracovisku: benefit pre zamestnancov aj zamestnávateľov

Prečo by zamestnávatelia mali zabezpečiť kávu na pracovisku? Obľúbený nápoj a rituály s ním spojené môžu ovplyvňovať viac ako len chuťové receptory.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky