Organizácia pracovného času v doprave od 2. 2. 2022

Kedy bude vodič povinný absolvovať prestávku v jazde a aká pokuta hrozí za nesprávne organizovanie pracovného času v doprave?

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pracovnom čase v doprave“) vytvára zákonné vymedzenie minimálnych požiadaviek pre výkon jednotlivých druhov dopravy. Tento zákon upravuje minimálne pravidlá na organizáciu pracovného času v doprave, pravidlá, ktoré sa týkajú vykonávania cestných kontrol, kontrol dopravných podnikov a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.

Avšak podmienky zamestnancov v doprave, resp. tzv. vysielanie pracovníkov, presahujú hranice jedného štátu. Ide o oblasť upravenú aj normami európskeho práva. Práve z dôvodu potreby prevzatia, t. j. transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. 7. 2020 a potrebu vykonania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. 7. 2020, ktoré sa týkajú požiadaviek na denné a týždenné časy jázd, minimálnych prestávok, doby odpočinku, špecifických pravidiel pre vysielanie vodičov a pod., predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky návrh novely zákona o pracovnom čase v doprave. Následne bola táto novela schválená Národnou radou SR. Novela, t. j. zákon č. 407/2021 Z. z., nadobudne účinnosť dňa 2. 2. 2022. Jej cieľom je zjednotiť pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Aké základné zmeny teda prináša?

Prestávky v práci v doprave od 2. 2. 2022

Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi v doprave (všeobecne, t. j. pri akomkoľvek druhu dopravy) rozvrhnúť týždenný pracovný čas tak, aby presahoval 60 hodín. Toto rozvrhnutie mu musí oznámiť minimálne týždeň vopred. Potom osobitne otázky pracovného času podľa konkrétneho druhu dopravy upravuje zákon o pracovnom čase v doprave špeciálne. Podľa novely napríklad v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu bude môcť denný pracovný čas rušňovodiča dosahovať až maximum 15 hodín.

Prestávka vodiča osobnej dopravy musí byť po 4 hodinách.

Bez ohľadu na druh dopravy, t. j. druh vodiča, vždy v rámci vykonávanej práce musí absolvovať aj povinné prestávky. Novela sa však dotkne úpravy pracovného času vodičov cestnej dopravy. Títo museli doposiaľ absolvovať po 4 hodinách jazdy jednu polhodinovú prestávku. Z toho vyplývalo, že prestávku si mohol vodič zobrať práve po 4 hodinách šoférovania. Od 2. 2. 2022 ale bude mať zamestnávateľ pri rozvrhovaní pracovného času takéhoto vodiča väčšiu voľnosť. Prestávku mu bude musieť určiť najneskôr po 4 hodinách, z čoho vyplýva, že tak bude môcť urobiť aj podstatne skôr.

Cestné kontroly a pokuty od 2. 2. 2022

Osobitná časť zákona o pracovnom čase v doprave je orientovaná na tzv. kontrolný systém, t. j. koordinované uskutočňovanie cestných kontrol v dopravných podnikoch zamerané na dodržiavanie organizácie pracovného času v doprave. Ide tak o súbor pravidiel upravujúcich vykonávanie kontrol, ktorých úlohou je zabezpečiť dodržiavanie pracovného času v doprave, t. j. napríklad aj povinných prestávok vodičov, ktoré sme spomenuli vyššie. Práve tejto oblasti sa novela dotkla výraznejším spôsobom.

Cestné kontroly sa organizujú na rôznych miestach a v rôznom čase, aby dostatočne pokryli veľkú časť cestnej siete a aby bolo obťažné vyhnúť sa kontrolným bodom. Cestné kontroly vodičov a vozidiel sa vykonávajú najmenej šesťkrát ročne, a to koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov. Podľa novely si však každý kontrolný orgán bude vykonávať kontrolu na svojom území sám.

Článok pokračuje pod reklamou

Takáto kontrola môže byť zameraná aj len na niektorý prvok. Aby sa však vodičom odľahčila, dostali novelou žolíka v podobe možnosti kontaktovať vedúceho dopravy či inú osobu z dopravného podniku a požiadať ich o informácie potrebné pre poskytnutie všetkých dôkazov vyžadovaných pri kontrole. Napríklad si bude tak vodič bude môcť vyžiadať doplnenie nákladného listu o poslednej medzinárodnej preprave a podobne, ak nimi nebude disponovať.

Ak by sa kontrolou zistilo, že vodič porušil pravidlá o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo presiahol maximálny týždenný pracovný čas, či porušil pravidlá dôb denného alebo týždenného odpočinku, a to v dôsledku nesplnenia povinnosti dopravného podniku, bude dopravnému podniku podľa novely hroziť pokuta za správny delikt v rozmedzí 663 eur a až do výšky 3 319 eur.

Výšku pokuty určí inšpektorát práce podľa okolností konkrétneho prípadu, pričom ako správny orgán vždy zohľadní aj tzv. poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Pre uloženie pokuty v spodnej hranici bude smerodajné napríklad to, či dopravný podnik porušil svoju povinnosť po prvýkrát a pod. Pre upresnenie je potrebné uviesť, že v súčasnosti sa za správny delikt nepovažuje prekročenie maximálneho týždenného pracovného času v dôsledku nesplnenia povinnosti dopravného podniku.

Za nezákonné organizovanie pracovného času v doprave hrozia vysoké pokuty.

Podstatne vyššia pokuta, až do 16 596 eur, dnes hrozí takému zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku, ktorý organizuje prácu vodičov tak, že nie sú schopní dodržať pracovný čas, čas jazdy, čas pracovnej pohotovosti, čas prestávok v práci alebo časy denného alebo týždenného odpočinku či predpisy o používaní záznamového zariadenia. V kontexte vyššie uvedenej zmeny novela rozšírila aj tento správny delikt o také organizovanie práce vodičov, že by neboli schopní dodržať maximálny týždenný pracovný čas, t. j. od 2. 2. 2022 aj v takom prípade bude môcť zamestnávateľ alebo dopravný podnik dostať pokutu od 1 659 eur až do 16 596 eur.

Pre zaujímavosť uvádzame, že zákon o organizácii pracovného času v doprave až do prijatia tejto novely vyčísľoval výšku možnej pokuty pri správnych deliktoch podľa ust. § 37 ešte v slovenských korunách.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Prevádzkovanie taxislužby od 1. apríla 2019

Od apríla vstúpia pre prevádzkovateľov taxislužby do účinnosti viaceré dôležité zmeny. Taxikárom mnoho povinností ubudne a začatie tohto podnikania bude oveľa jednoduchšie.

UBER nie je taxi služba, ale symbol generácie Y

Na čele Uberu stojí vlk, ktorý je pripravený spraviť z každého vodiča „uber“ vodiča. Nejde o to, že by ste si nemohli vziať taxík a odviezť sa, kam potrebujete. Ide o to, že si môžete zabezpečiť luxus jediným dotykom obrazovky svojho telefónu a cítiť sa na chvíľu ako „kráľ“. O to ide...

5 povinností poskytovateľov dopravných služieb UBER

Aké daňové, účtovné, odvodové, DPH a ďalšie povinnosti majú vodiči UBERu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky