4. Výroba

„Menej je niekedy viac – ak popisu výroby neporozumie vaša desaťročná dcéra, neporozumie mu pravdepodobne ani investor.“

V podnikoch orientovaných na výrobnú činnosť je táto časť podnikateľského plánu veľmi významná, keďže v nej sa rozhoduje o potrebách surovín, energie a materiálov, personálnom zabezpečení a úrovni využívania výrobných kapacít a nakoniec hlavne o výrobných nákladoch ponúkaných produktov. Poskytovatelia kapitálu sa v súvislosti s výrobnými stratégiami zaujímajú hlavne o to, ako prispievajú k úspechu podniku, môže to byť napr. tým, že:

  • podnik disponuje lacným výrobným postupom,
  • podnik je schopný vyrábať kľúčové komponenty, ktoré nie sú na trhu,
  • podnik neprevádzkuje vlastnú výrobu a výrobky objednáva u externých dodávateľov.

Popis výrobnej metódy by mal byť stručný a nemal by čitateľa zbytočnej zaťažovať odbornou terminológiou. Pre investora je dôležité, aby porozumel princípom výroby a aby vedel, kde sa uplatnia znalosti, ktoré sú pre podnik špecifické. Podporiť dôveryhodnosť možno informáciami o licenciách, osvedčeniach či certifikátoch, ktorými podnik disponuje.
Pri opise výroby v podnikateľskom pláne by sa mal podnikateľ sústrediť najmä na tieto aspekty výroby:

a) Výrobná stratégia
Výrobná stratégia by mala osobitne prispievať k úspechu podniku. Môže sa tak stať, keď podnik disponuje originálnym výrobným postupom s nízkymi nákladmi spracovania, alebo má k dispozícií originálnu technológiu, schopnú vyrábať produkty, ktoré zatiaľ nie sú na trhu. Je možné aj také extrémne riešenie plánu výroby, že podnik nevyrába žiadny finálny výrobok a uskutočňuje len montáž nakupovaných súčiastok a komponentov. Tieto a ďalšie konkurenčné prednosti by mali byť v podnikateľskom pláne osobitne zdôraznené.

b) Výrobné metódy
Podnikateľský plán by mal obsahovať aj stručný opis výrobných metód, no treba zvážiť, do akej miery podrobnosti je to potrebné. Odborné výrazy a komplikované technické popisy môžu byť budúcim investorom nezrozumiteľné. V opise výrobných metód by sa mal definovať typ výroby (kusová, sériová alebo hromadná), lokalizácia výrobných zariadení, stav dopravných komunikácii, prípadne požiadavky na personál. Významnou informáciou z oblasti výrobných metód je využívanie výrobných kapacít, prípadne výťažnosť výrobných dávok. Nízke využitie predstavuje riziko. Jeho príčinou môže byť kolísanie odbytu, poruchy v nákupe výrobných surovín alebo potrebných komponentov a pod.

c) Stroje a zariadenia
Stroje a zariadenia sú na jednej strane parametrom výroby a výrobných kapacít. Pri zakladaní nového podniku alebo rozširovaní výroby sú aj predmetom investičného rozhodovania a objavujú sa aj v príslušnom investičnom pláne. Finančných investorov podniku bude zaujímať, či používané stroje a technológia sú v súlade s ekologickou legislatívou, ako sa rieši odpadové hospodárstvo, či sa vyžaduje čistička odpadových vôd a podobne.

d) Personálne zabezpečenie výroby
Z opisu výrobných metód a strojového vybavenia podniku si možno urobiť predstavu o potrebe výrobných pracovníkov. Ich celkový počet bude ovplyvnený zmennosťou výroby, chorobnosťou, fluktuáciou a pod. Opis personálnych aspektov výroby by mal zahrnovať kvalifikačné požiadavky, náročnosť na zapracovanie, zdroje získavania pracovníkov (NÚP, školy a pod.).

e) Výrobné kapacity
Treba vyčísliť výrobné kapacity v normálnom čase, prípadne v nadčasovej práci, aby sa mohla vypracovať bilancia výrobných kapacít s plánom odbytu a požiadavkami odberateľov. Takéto bilancovanie umožní posúdiť stupeň využitia výrobných kapacít, kritické miesta výroby, prípadne naplánovať spôsoby využitia rezervných kapacít.

f) Materiálne zabezpečenie výroby
V tejto časti by sa mali uviesť hlavní dodávatelia podniku a opísať riziká, ktoré zo súčasného zabezpečenia výroby vyplývajú. Investor sa pravdepodobne bude zaujímať o počet dodávateľov a ich dôveryhodnosť, ich výrobné kapacity, termíny dodávok, ceny nakupovaných komponentov a dostupnosť nákupu v budúcich rokoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky