4. Výroba

„Menej je niekedy viac – ak popisu výroby neporozumie vaša desaťročná dcéra, neporozumie mu pravdepodobne ani investor.“

V podnikoch orientovaných na výrobnú činnosť je táto časť podnikateľského plánu veľmi významná, keďže v nej sa rozhoduje o potrebách surovín, energie a materiálov, personálnom zabezpečení a úrovni využívania výrobných kapacít a nakoniec hlavne o výrobných nákladoch ponúkaných produktov. Poskytovatelia kapitálu sa v súvislosti s výrobnými stratégiami zaujímajú hlavne o to, ako prispievajú k úspechu podniku, môže to byť napr. tým, že:

  • podnik disponuje lacným výrobným postupom,
  • podnik je schopný vyrábať kľúčové komponenty, ktoré nie sú na trhu,
  • podnik neprevádzkuje vlastnú výrobu a výrobky objednáva u externých dodávateľov.

Popis výrobnej metódy by mal byť stručný a nemal by čitateľa zbytočnej zaťažovať odbornou terminológiou. Pre investora je dôležité, aby porozumel princípom výroby a aby vedel, kde sa uplatnia znalosti, ktoré sú pre podnik špecifické. Podporiť dôveryhodnosť možno informáciami o licenciách, osvedčeniach či certifikátoch, ktorými podnik disponuje.
Pri opise výroby v podnikateľskom pláne by sa mal podnikateľ sústrediť najmä na tieto aspekty výroby:

a) Výrobná stratégia
Výrobná stratégia by mala osobitne prispievať k úspechu podniku. Môže sa tak stať, keď podnik disponuje originálnym výrobným postupom s nízkymi nákladmi spracovania, alebo má k dispozícií originálnu technológiu, schopnú vyrábať produkty, ktoré zatiaľ nie sú na trhu. Je možné aj také extrémne riešenie plánu výroby, že podnik nevyrába žiadny finálny výrobok a uskutočňuje len montáž nakupovaných súčiastok a komponentov. Tieto a ďalšie konkurenčné prednosti by mali byť v podnikateľskom pláne osobitne zdôraznené.

b) Výrobné metódy
Podnikateľský plán by mal obsahovať aj stručný opis výrobných metód, no treba zvážiť, do akej miery podrobnosti je to potrebné. Odborné výrazy a komplikované technické popisy môžu byť budúcim investorom nezrozumiteľné. V opise výrobných metód by sa mal definovať typ výroby (kusová, sériová alebo hromadná), lokalizácia výrobných zariadení, stav dopravných komunikácii, prípadne požiadavky na personál. Významnou informáciou z oblasti výrobných metód je využívanie výrobných kapacít, prípadne výťažnosť výrobných dávok. Nízke využitie predstavuje riziko. Jeho príčinou môže byť kolísanie odbytu, poruchy v nákupe výrobných surovín alebo potrebných komponentov a pod.

c) Stroje a zariadenia
Stroje a zariadenia sú na jednej strane parametrom výroby a výrobných kapacít. Pri zakladaní nového podniku alebo rozširovaní výroby sú aj predmetom investičného rozhodovania a objavujú sa aj v príslušnom investičnom pláne. Finančných investorov podniku bude zaujímať, či používané stroje a technológia sú v súlade s ekologickou legislatívou, ako sa rieši odpadové hospodárstvo, či sa vyžaduje čistička odpadových vôd a podobne.

d) Personálne zabezpečenie výroby
Z opisu výrobných metód a strojového vybavenia podniku si možno urobiť predstavu o potrebe výrobných pracovníkov. Ich celkový počet bude ovplyvnený zmennosťou výroby, chorobnosťou, fluktuáciou a pod. Opis personálnych aspektov výroby by mal zahrnovať kvalifikačné požiadavky, náročnosť na zapracovanie, zdroje získavania pracovníkov (NÚP, školy a pod.).

e) Výrobné kapacity
Treba vyčísliť výrobné kapacity v normálnom čase, prípadne v nadčasovej práci, aby sa mohla vypracovať bilancia výrobných kapacít s plánom odbytu a požiadavkami odberateľov. Takéto bilancovanie umožní posúdiť stupeň využitia výrobných kapacít, kritické miesta výroby, prípadne naplánovať spôsoby využitia rezervných kapacít.

f) Materiálne zabezpečenie výroby
V tejto časti by sa mali uviesť hlavní dodávatelia podniku a opísať riziká, ktoré zo súčasného zabezpečenia výroby vyplývajú. Investor sa pravdepodobne bude zaujímať o počet dodávateľov a ich dôveryhodnosť, ich výrobné kapacity, termíny dodávok, ceny nakupovaných komponentov a dostupnosť nákupu v budúcich rokoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky