7. Riziká

„Biznis je ako šach, aby ste boli úspešní, musíte myslieť niekoľko ťahov dopredu.“

Zmyslom tejto kapitoly je potlačiť investorovu podozrievavosť a povedať mu, že ste na všetko mysleli a uvedomujete si rôzne úskalia. Vhodným a ľahko použiteľným nástrojom na rýchle spracovanie takéhoto prehľadu podniku je analýza SWOT. Tento pojem pochádza zo 4 anglických slov:

 • S = Strenghts = silné stránky podniku,
 • W = Weaknesses = slabé stránky podniku,
 • O = Opportunities = príležitosti okolia,
 • T = Threats = hrozby okolia.

Kým v prvých dvoch bodoch máme na zreteli vnútorné prostredie podniku a hodnotíme silu, resp. slabosti podniku, v druhých dvoch položkách sa zameriavame na prostredie, ktorého vplyvy môžu buď pozitívne ovplyvniť činnosť podniku (opportunities) alebo negatívne (threats).

Prehľad niekoľkých takýchto faktorov uvádzame v nasledovnom príklade:

Potenciálne interné sily - strenghts

 • dostatok finančných zdrojov,
 • cenová pružnosť,
 • vlastné technologické princípy,
 • presvedčivé reklamné kampane,
 • nízke náklady v dôsledku hromadného vykonávania operácií,
 • ekologická výroba,
 • originálne výrobkové inovácie,
 • skúsení a vzdelaní vedúci pracovníci,

Potenciálne interné slabosti - weaknesses

 • zastarané výrobné zariadenia,
 • neucelená distribučná sieť,
 • nedostatok riadiacich skúseností,
 • podpriemerná ziskovosť,
 • neznáma výrobná značka,
 • zaostávanie vo výskume a vývoji,
 • krátka výrobková línia,
 • drahá pracovná sila.

Potenciálne externé príležitosti - opportunities

 • zrušenie obchodných prekážok na príťažlivých zahraničných trhoch,
 • vznik nových trhových segmentov,
 • zníženie prekážok pri vstupe do nového odvetvia,
 • pokles intenzity súperenia,
 • rozšírenie výrobkovej línie v dôsledku nových potrieb,
 • nové potreby zákazníkov.

Potenciálne externé hrozby – threats

 • spomalenie alebo zastavenie rastu trhu,
 • hospodárska recesia,
 • nepriaznivé demografické zmeny,
 • zvýšenie daňového zaťaženia,
 • sprísnenie legislatívnych podmienok,
 • vstup nízko nákladových zahraničných konkurentov,
 • nepriaznivý vývoj menových kurzov,
 • rastúca vyjednávacia sila zákazníkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky