Zmena sídla obchodnej spoločnosti

Zmena sídla obchodnej spoločnosti je zdanlivo banálnou zmenou v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak prináša mnohým podnikateľom rovnaké otázky. Zmena sídla spoločnosti je zmenou zapísaných údajov v obchodnom registri, preto pre ňu ako pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená v 30-dňovej zákonnej lehote a živnostenskému registru v 15-dňovej zákonnej lehote od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.

Bohužiaľ, zákonodarca tieto lehoty nastavil veľmi nešťastne a nešikovne. Posúďte sami: najskôr treba zmenu ohlásiť obchodnému registru, ktorý má na svoje rozhodnutie 5 pracovných dní, po ktorých vykoná zápis a spoločnosti vydá výpis z obchodného registra. Týmto výpisom sa spoločnosť preukáže živnostenskému registru. V niektorých prípadoch sa lehota nedá stihnúť už len pre zdržanie vykonania príslušných úkonov kvôli dňom pracovného pokoja, doručovania, otváracím hodinám pošty a pod. Ak vezmeme do úvahy, že podnikateľ si túto zmenu vykonáva sám a pri podávaní návrhu urobí banálnu formálnu chybu, ktorú musí v následnom námietkovom konaní na súde odstrániť, 15-dňová lehota uplynie skôr ako súd zapíše zmenu do obchodného registra

V prípade zmeny sídla v spoločnosti s ručením obmedzeným valné zhromaždenie alebo jediný spoločník prijme rozhodnutie o zmene sídla v súlade so spoločenskou zmluvou resp. zakladateľskou listinou. Rozhodnutie musí byť vykonané v písomnej forme, t.j. v prípade valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorá musí byť podpísaná spoločníkmi (obyčajné podpisy), v prípade jediného spoločníka tento spoločník svoje rozhodnutie spíše a podpíše ho. V rozhodnutí musí byť uvedené, že valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník prijali rozhodnutie (uznesenie), ktorým rozhodli o zmene sídla spoločnosti na novú adresu. Taktiež v zápisnici resp. rozhodnutí je potrebné uviesť, že valné zhromaždenie prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy (s uvedením nového sídla).

Následne je potrebné zmeniť spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu. V prípade zmeny sídla sa len vymení adresa v úvodných ustanoveniach, v ktorých je uvedené sídlo spoločnosti. Úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny musí podpísať konateľ spoločnosti.

Ďalšou povinnosťou spoločnosti pri zápise zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra je preukázať oprávnenie užívateľ nehnuteľnosť, v ktorej má spoločnosť sídlo. Najjednoduchším spôsobom preukázania je písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Táto skutočnosť sa samozrejme dá preukázať aj uzavretou nájomnou zmluvou. Pre úplnosť preukazovania týchto skutočností sa predkladá list vlastníctva použiteľný na právne úkony (vydáva príslušná správa katastra za správny poplatok vo výške 8,- Eur.).

Zmena sa obchodnému registru ohlasuje návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov v spoločnosti s ručením obmedzeným. Návrh je možné v elektronickej forme stiahnuť z web stránky Ministerstva spravodlivosti SR, pre zmeny v s.r.o. je určený formulár č. 8.

Na zmenový formulár spoločnosť (navrhovateľ) nalepí kolky v hodnote 66,- Eur alebo tento poplatok zaplatí prevodom na účet. Identifikačné údaje o platbe však súd zašle až do niekoľkých dní, preto odporúčame platiť tento poplatok v kolkoch na prednej strane návrhu.

K formuláru navrhovateľ (spoločnosť) priloží dve vyhotovenia Úplného znenia spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, 1x zápisnicu z valného zhromaždenia, 1x súhlas vlastníka nehnuteľnosti resp. nájomnú zmluvu a list vlastníctva k nehnuteľnosti.

V prípade, že návrh má všetky náležitosti a prílohy tiež spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre ich úplnosť a platnosť, okresný súd zapíše zmeny do 5. pracovný dní odo dňa zaplatenia súdneho poplatku.

Následne je potrebné ohlásiť zmenu zapísaných údajov živnostenskému registru na príslušnom tlačive (Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti). Za ohlásenie zmeny je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 3,- Eurá v kolkoch na oznámení alebo do pokladne živnostenského úradu.

V prípade, že sa zmenou sídla spoločnosti mení aj sídlo daňového úradu, túto zmenu je potrebné ohlásiť správcovi dane samostatne alebo požiadať živnostenský úrad, aby túto zmenu ohlásil daňovému úradu za podnikateľa. Živnostenský úrad nahlási zmenu sídla aj príslušnej zdravotnej poisťovni, ak si to podnikateľ želá a takúto požiadavku uvedie v oznámení o zmene údajov živnostenskému registru.

Zdá sa Vám tento postup príliš komplikovaný, nie ste si istí, či by ste ho zvládli alebo nemáte chuť tráviť Váš vzácny čas na úradoch? Obráťte sa s Vašimi požiadavkami na nás.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky