Rozdiel medzi advokátom a mediátorom

Kedy osloviť s problémom advokáta a kedy je lepšie zájsť za mediátorom? V čom sú kľúčové rozidely medzi advokátom a mediátorom.

Služby advokáta sú širokej verejnosti známe. Väčšina ľudí vie, s akým problémom môže prísť za advokátom, čo pre nich advokát môže urobiť, aj že advokátovi treba zaplatiť. Advokácia má dlhú históriu a svoje pevné miesto v systéme.

Popri advokácii sa postupne rozvíja profesia mediátora. Je to relatívne mladá profesia, o ktorej je stále malé povedomie. Mediátor ale nie je advokát, psychológ, rozhodca a ani sudca. Mediátor nestranne a nezávisle rieši spory tak, že svojou činnosťou pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu.

Keďže je nevyhnutné zvyšovať povedomie o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov, použijeme porovnanie mediátora s advokátom.

Aké má vzdelanie advokát

Advokát má výlučne právnické vzdelanie. Po skončení vysokej školy je absolventovi udelený titul Magister (Mgr.) a po vykonaní rigoróznej skúšky dostane titul Doktor práv (JUDr.). Magisterský titul je ale plnohodnotným titulom a nie je pre výkon akejkoľvek právnickej profesie potrebné disponovať titulom Doktor práv.

Pred tým, ako sa advokát stane advokátom, musí ako advokátsky koncipient vykonať prax u zapísaného advokáta. V minulosti bola povinná trojročná prax, v súčasnosti je to päť rokov. Na záver je nevyhnutné zložiť advokátsku skúšku.

Aké má vzdelanie mediátor

Mediátor má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nie je pritom rozhodujúci vyštudovaný odbor. Mediátor musí okrem toho absolvovať odbornú prípravu mediátora. Tá pozostáva zo základov práva, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, tréningu sociálnych zručností, vedenia procesu mediácie a ďalších.

Po absolvovaní prípravy je nevyhnutné zložiť záverečnú skúšku, na základe čoho absolvent získa osvedčenie.

Kde je registrovaný advokát

Advokáti spadajú pod režim zákona o advokácii. Týmto zákonom bola zriadená Slovenská advokátska komora, ktorá advokátov a advokátskych koncipientov zapisuje do zoznamu advokátov.

Aktuálne na Slovensku pôsobí cez 5200 advokátov a ďalších 850 advokátov má pozastavenú činnosť. Zápisom do zoznamu advokátov vzniká advokátovi oprávnenie poskytovať právne služby.

Kde je registrovaný mediátor

Mediátori spadajú pod režim zákona o mediácii. Nemajú svoju zákonom zriadenú komoru, preto sú zapísaní v Registri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

V registri je zapísaných vyše 1000 aktívnych mediátorov, pričom pozastavenú činnosť má 50 mediátorov.

Aké spory rieši advokát

Advokát vo všeobecnosti poskytuje právne služby. Pod poskytovaním právnych služieb rozumieme zastupovanie klientov pred štátnymi orgánmi a súdmi, obhajoba v trestných veciach, poskytovanie právnych rád, stanovísk a rozborov, spisovanie listín a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. Pod to spadá aj riešenie sporov. Advokáti nie sú obmedzení typom sporu, riešia všetky druhy sporov. Majetkové, rodinné, obchodné, trestné, spory so štátnymi orgánmi a iné.

Za advokátom teda môžem prísť s každou právnou vecou. Sporovou, aj nesporovou. Či už som s niekym v spore a potrebujem zastupovať pred súdom, alebo chcem na dieťa prepísať nehnuteľnosť a potrebujem pripraviť zmluvy.

Aké spory rieši mediátor

Mediátor rieši takmer všetky právne spory. Ide o občianske, obchodné, pracovnoprávne a rodinné spory. Nemôže riešiť tie spory, kedy zákon nepripúšťa dohodu sporových strán. Vylúčené sú teda trestné prípady, správne konania, dohody o osobnom stave a iné, ktoré nie sú ponechané na slobodnej dohode dvoch strán, ale je potrebné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

Podnikateľ sa napríklad nemôže na mediácii dohodnúť s Finančnou správou o neudelení pokuty za daňový priestupok, pokiaľ je Finančná správa viazaná zákonným postupom. Na druhej strane, môže nastať situácia, kedy aj podnikateľ môže skončiť na mediácii s Finančnou správou. Napríklad, ak Finančná správa spôsobí škodu podnikateľovi, čím medzi nimi vznikne občianskoprávny spor o náhradu škody.

Tiež by sme ako príklad uviedli bežnú obchodnú dohodu dvoch podnikateľov. Každá takáto dohoda je riešiteľná na mediácii, lebo je na ich slobodnej vôli. Sú ale prípady, kedy aj takáto vec stratí spôsobilosť byť predmetom mediačného konania. Napríklad, ak na jednu z firiem bude vyhlásený konkurz a stratí spôsobilosť voľne disponovať svojim majetkom.

Koho zastupuje advokát

Advokát zastupuje svojho individuálneho klienta, ktorému poskytuje právne služby. Zastupuje jeho záujmy a je viazaný jeho pokynmi. V prípade, ak je jeho klient s niekym v spore, berie ohľad iba na záujmy svojho klienta, nie protistrany. Ide o dvojstranný vzťah medzi advokátom a klientom.

Spravidla je cieľom poskytnutia právnej služby dosiahnutie maximálneho uspokojenia záujmov klienta. Klient môže svojmu advokátovi dať pokyn pokúsiť sa o výhru na súde, pokúsiť sa o mimosúdne vyrovnanie, alebo klient môže upustiť od akýchkoľvek ďalších právnych krokov.

Koho zastupuje mediátor

Mediátor tiež zastupuje záujmy klientov. Na rozdiel od advokáta sa klientom mediátora stávajú obe strany sporu naraz. A k obom musí pristupovať rovnako. Trojstranný zmluvný vzťah medzi jednou stranou sporu, druhou stranou sporu a mediátorom je založený dohodou o začatí mediácie.

Cieľom mediačného konania je, tak ako pri advokácii, úsilie o maximálne uspokojenie záujmov klientov, a to práve dosiahnutím dohody zohľadňujúcej záujmy oboch strán. Stratégia mediácie je dvojité víťazstvo, teda win-win.

Ako rieši spory advokát

Po oboznámení sa s faktickým stavom sporu a jeho právnom zhodnotení, advokát svojmu klientovi vysvetlí možnosti riešenia, ale oboznámi ho taktiež s možným negatívnym výsledkom.

Advokát je povinný posúdiť všetky možnosti a pri návrhu riešenia musí, okrem iného, myslieť na hospodárnosť a účelnosť poskytovania svojich služieb. Častokrát sa stáva, že sa klient neriadi odporúčaniami svojho advokáta a trvá na svojej predstave riešenia. V takom prípade je advokát pokynmi viazaný alebo má možnosť od poskytovania právnych služieb odstúpiť. To je aj logické, keďže advokát dáva do riešenia prípadu svoje meno.

Klient a advokát spolu zvolia vhodnú stratégiu riešenia sporu, ktorou je advokát viazaný, napríklad podanie žaloby na súd.

Treba si uvedomiť, že nie každé pozitívne súdne rozhodnutie je aj skutočnou výhrou. Ak mi obchodný partner neuhradí faktúry, je logické sa budem súdne domáhať svojich nárokov. V prípade, ak je ale môj obchodný partner platobne neschopný a je zrejmé, že má viac dlhov ako majetku, nákladný súdny spor by mi mohol priniesť síce pozitívny verdikt, ale svojich pohľadávok sa pravdepodobne nikdy nedomôžem. Navyše budem znášať nemalé náklady súdneho a exekučného konania.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako rieši spory mediátor

Mediátor v prvých krokoch smeruje svoju činnosť k získaniu oboch klientov, oboch sporových strán. Za mediátorom môžu prísť obe sporové strany spolu, čím má mediátor značne uľahčenú úvodnú fázu. Alebo za mediátorom príde iba jedna strana sporu a úlohou mediátora bude osloviť druhú stranu, oboznámiť ju s mediáciou a v ideálnom prípade presvedčiť, aby na mediáciu privolila.

Vychádzajúc zo základnej podstaty mediácie, činnosť mediátora bude smerovať k dohode sporových strán. Nie je jeho úlohou dávať stranám právne rady k možnostiam obrany na súde, presadzovať záujmy niektorej zo strany, ani autoritatívne rozhodovať spor.

Zákon mediátora neobmedzuje v prostriedkoch ani metódach, ako má k dohode strany doviesť. Pri zachovaní nestrannosti a nezaujatosti mediátora, svedomitosti, čestnosti, dôslednosti a odbornej starostlivosti, môže mediátor po dohode so stranami viesť mediačné konanie prakticky bez obmedzení.

Aj pre mediátora platí, že musí rešpektovať právne predpisy a rozhodnutia súdov. Tiež musí dbať na účelnosť a hospodárnosť mediácie. A v každom prípade musí rešpektovať názory sporových strán, vytvárať podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie, zohľadňujúce ich záujmy.

Práca mediátora v prípade úspechu končí uzatvorením záverečnej mediačnej dohody, t.j. dohody medzi sporovými stranami o riešení sporu, ktorú mediátor taktiež podpisuje.

Koľko stojí advokát

Odmena advokáta je na dohode medzi advokátom a klientom.

Odmenu možno dohodnúť ako:

 • hodinovú odmenu, podľa počtu hodín, ktoré advokát strávi vybavovaním veci;
 • paušálnu odmenu, za služby poskytnuté za určitý časový úsek, alebo za vybavenie právnej veci;
 • podielovú odmenu, ako podiel na hodnote veci. V prípade súdneho sporu je to maximálne 20% z jeho hodnoty. Nárok vzniká iba v prípad úspechu;
 • tarifnú odmenu;
 • kombináciu uvedených druhov odmien.

Ak odmena dojednaná nebola, pri určení jej výšky sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov pri poskytovaní právnych služieb. V prípade, ak sa s advokátom o odmene nedohodneme, použije sa tzv. základná tarifná odmena, ktorá je upravená vyhláškou.

Ako príklad základných nákladov na súdne konanie uvedieme nesplatenú faktúru vo výške 100 000,- €. Ak niekomu neuhradím faktúru a on sa obráti na súd prostredníctvom advokáta, a súd nároky protistrany uzná, zaviaže nás súd uhradiť:

 • vymáhanú sumu 100 000,- €;
 • zaplatený súdny poplatok 6 % z vymáhanej sumy, t. j. 6 000,- €;
 • dojednaný úrok z omeškania alebo zákonný úrok z omeškania 9 % ročne (od splatnosti faktúry až po úhradu), t. j. 9 000,- € ročne;
 • iné trovy konania, napríklad náklady na svedkov a znalcov;
 • trovy právneho zastupovania protistrany v rozsahu základnej tarifnej odmeny.

Čo sa základnej tarifnej odmeny advokáta týka, tá sa odvíja od hodnoty sporu alebo druhu veci a jej celková výška potom závisí od počtu úkonov právnej služby (teda počet úkonov sa vynásobí základnou sadzbou tarifnej odmeny, určenou podľa výšky vymáhanej sumy). Pre lepšiu orientáciu možno nájsť online kalkulačky tarifných odmien advokáta, kde po zadaní vstupných údajov dostanete presnú sumu.

Keď zostaneme pri pôvodnom príklade s vymáhanou sumou 100 000,- €, za každý úkon právnej služby som v prípade, ak súd uzná nárok protistrany, povinný uhradiť advokátovi protistrany 625,73 €. Úkonom právnej služby sa rozumie:

 • prevzatie a príprava zastúpenia;
 • písomné podanie na súd alebo protistrane;
 • účasť na súdnom konaní alebo konaní o zmier (za každé začaté dve hodiny);
 • rokovanie s klientom (za každú skončenú hodinu);
 • vypracovanie právneho rozboru;
 • a ďalšie podľa vyhlášky.

Ak teda advokát prevzal prípad, podal žalobu a zúčastnil sa dvoch pojednávaní, zaplatím približne 2 500,- € ako náhradu trov právneho zastupovania protistrany za štyri úkony.

Je zrejmé, že budem musieť zaplatiť odmenu aj svojmu advokátovi v zmysle dohody alebo základnej tarify.

Koľko stojí mediátor

Odmena mediátora sa určuje výhradne na základe dohody o začatí mediácie uzatvorenej medzi mediátorom a oboma sporovými stranami. Dohoda o odmene nie je obmedzená osobitnými pravidlami. Musí byť v súlade so zákonom o cenách a všeobecnými pravidlami pre platnosť právneho úkonu.

Okrem samotnej výšky odmeny alebo spôsobe určenia odmeny, je podstatná dohoda o tom, v akom pomere budú odmenu mediátora hradiť strany sporu. Ideálnym prípadom je, ak strany znášajú odmenu rovným dielom, čo napomáha k rovnosti strán v mediačnom konaní.

Tak ako pri odmene advokáta, aj odmenu mediátora možno dojednať paušálne, tarifne, podielovo, ako hodinovú odmenu, kombináciou týchto spôsobov dojednania odmeny, prípadne inou formou výpočtu odmeny. Nie je vylúčené, že odmenu mediátora bude znášať iba jedna strana sporu v plnej miere. Toto ale nemôže vplývať na nestrannosť mediátora a musí to byť uvedené v dohode.

V rozpore so zákonom a v rozpore s dohodu by bolo, ak by sa strany dohodli na odmene mediátora, a mimo dohody by mediátorovi jedna strana doplatila. Nebolo by rozhodujúce, či by išlo o snahu o zvýhodnenie, alebo o akúsi odmenu pre mediátora za dobre vykonanú prácu. Takáto extra odmena nie je vylúčená, ale je tak potrebné spraviť formou dodatku k dohode o začatí mediácie, aby bolo zrejmé, že s tým súhlasí aj druhá strana sporu.

Pre podnikateľov existuje určitá výnimka, čo do spôsobu určenia odmeny mediátorov. Touto výnimkou sú spotrebiteľské spory, tzn. keby mal podnikateľ pristúpiť na mediáciu so spotrebiteľom - fyzickou osobou nepodnikateľom. Pri spotrebiteľských mediáciách spotrebiteľ nemôže uhradiť viac ako 10 % odmeny mediátora, aj to len do maximálnej výšky 20,- €.

Ak by teda odmena mediátora predstavovala 100,- €, strana sporu - spotrebiteľ, by hradil maximálne 10,- € (10 %) a podnikateľ 90,- €. Ak by ale cena mediácie bola 500,- €, spotrebiteľ by uhradil iba 20,- € (pravidlo max. 20,- €) a podnikateľ 480,- €.

Z porovnania vyplýva, že služby advokáta a mediátora sú diametrálne odlišné a na riešenie sporu treba zvážiť, koho osloviť. Najideálnejšou alternatívou je osloviť oboch. Vzhľadom na všetky negatívna, ktoré spory prinášajú, je potrebné poznať tak právny stav svojho prípadu, ako aj možnosti mimosúdneho riešenia. V konečnom dôsledku nie je vylúčená mediácia priamo za účasti právnych zástupcov, pri ktorej je možné dosiahnuť okamžité riešenie s garanciou právnej istoty oboch sporových strán.


Informácie o možnostiach riešenia sporov

Máte záujem o viac informácií ako využiť mediáciu pri riešení sporov alebo o mojich službách? Neváhajte sa na mňa obrátiť. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je prevádzkovateľ Martin Biskupič. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Rozhodca vs sprostredkovateľ v kolektívnych sporoch: čo je ich úlohou?

Radka Sláviková Geržová je sprostredkovateľom a rozhodcom v kolektívnych sporoch. S čím firmám pomáha a ako riešenie kolektívneho sporu vyzerá v praxi?

Kolektívne spory: s riešením pomáha sprostredkovateľ aj rozhodca

Kedy ide vo firme o kolektívny spor a s čím pri jeho riešení pomáha sprostredkovateľ či rozhodca? V akých situáciách je ešte potrebná prítomnosť rozhodcu a prečo? Praktické informácie v článku.

Povinnosti pre online sprostredkovateľské služby a vyhľadávače

Aké povinnosti prinášajú pravidlá EÚ pre online sprostredkovateľské služby, ako sú internetové porovnávače, vyhľadávače, online trhoviská, online obchody s aplikáciami?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky