Povinnosti pre online sprostredkovateľské služby a vyhľadávače

Povinnosti pre online sprostredkovateľské služby a vyhľadávače
Zdroj: Pixabay.com

Aké povinnosti prinášajú pravidlá EÚ pre online sprostredkovateľské služby, ako sú internetové porovnávače, vyhľadávače, online trhoviská, online obchody s aplikáciami?

12. júla 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb, čo doposiaľ mnoho relevantných subjektov nezaznamenalo a nezakomponovalo do svojich obchodných podmienok.

Nariadenie stanovuje nové povinnosti poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb, ktorými sú najmä internetové porovnávače (cien, nehnuteľností...), vyhľadávače, online trhoviská, online obchody s aplikáciami, a iné platformy, ktoré poskytujú priestor pre prezentáciu tovarov a služieb komerčným používateľom a ktoré vo svojej podstate plnia funkciu sprostredkovateľa.

Nejde teda o reguláciu v spotrebiteľskej oblasti, ale o reguláciu medzi komerčnými subjektmi.

Keďže online sprostredkovateľské služby plnia v súčasnej dobe kľúčovú úlohu pre podporu podnikania k prístupu na nové trhy a k novým obchodným príležitostiam, ich silnejúcim postavením môže dochádzať k poškodzovaniu záujmov niektorých komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov.

Európska únia preto pristúpila zavedeniu celeného súboru povinných pravidiel v záujme zabezpečenia spravodlivého, predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného online podnikateľského prostredia.

V článku prinášame zhrnutie zmien, ktoré nariadenie prináša a prehľad toho, ako je potrebné ho zapracovať do obchodných podmienok a procesov.

Aktualizácia obchodných podmienok poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia uviesť svoje obchodné podmienky do súladu s nariadením. Ide o špecifické povinnosti, pričom poskytovatelia musia zároveň dodržiavať všeobecné pravidlá, najmä aby obchodné podmienky boli v súlade so všeobecnými vnútroštátnymi pravidlami a ostatnými pravidlami Európskej únie.

Podľa nariadenia majú poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zabezpečiť, aby obchodné podmienky:

 • boli vypracované v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku;
 • boli pre komerčných používateľov ľahko dostupné, tak v predzmluvnej fáze, ako aj vo všetkých fázach obchodného vzťahu;
 • stanovovali prípady, kedy poskytovateľ môže úplne alebo čiastočne pozastaviť, obmedziť alebo úplne ukončiť poskytovanie služieb komerčným používateľom;
 • zahŕňali informácie o vedľajších distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, prostredníctvom ktorých je možné uvádzať tovar a služby na trh, ktoré komerční používatelia ponúkajú;
 • zahŕňali všeobecné informácie týkajúce sa účinkov obchodných podmienok na práva duševného vlastníctva na kontrolu nad týmito právami komerčných používateľov.

V prípade, ak poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zamýšľajú zmenu obchodných podmienok, musia používateľom tieto navrhované zmeny oznámiť v lehote rozumnej a primeranej povahe a rozsahu zamýšľaných zmien a ich dôsledkom pre používateľa, nie v lehote kratšej ako 15 dní. V tejto lehote má používateľ právo zmluvu vypovedať.

Ako si rýchlo skontrolovať či sú obchodné podmienky poskytovateľa on-line sprostredkovateľskej platformy v súlade s nariadením EÚ

Ak chcete mať istotu, vyžadujú si obchodné podmienky detailnú právnu analýzu, no rýchla kontrola, či má poskytovateľ aktualizované obchodné podmienky v súlade s nariadením sa dá spraviť nasledovne:

 • má poskytovateľ ľahko dostupné obchodné podmienky?
 • má poskytovateľ v obchodných podmienkach špecifikovaný vnútorný systém vybavovania sťažností užívateľov služby?
 • má poskytovateľ v obchodných podmienkach určených minimálne dvoch mediátorov, ktorých je ochotný zapojiť do snahy o dosiahnutie mimosúdnej dohody v prípade sporu s komerčným užívateľom služby?

Pri poskytovateľoch platforiem, ktorí nepostrehli popisovanú zmenu bude odpoveď na nižšie uvedené otázky zväčša negatívna.

Obmedzenie, pozastavenie a ukončenie poskytovania služieb

V prípade rozhodnutia o obmedzení alebo pozastavení poskytovania online sprostredkovateľských služieb konkrétnemu používateľovi, je poskytovateľ služieb toto rozhodnutie povinný doručiť na trvanlivom nosiči.

„Trvalý nosič je akýkoľvek nástroj, ktorý komerčným používateľom umožňuje uchovávať informácie, ktoré sú určené im osobne, a to spôsobom dostupným pre budúce použitie a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.“

V prípade ukončenia poskytovania služieb takéto rozhodnutie má poskytnúť užívateľov najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti. Túto lehotu nie je potrebné dodržať v prípade splnenia osobitných podmienok, ktorými sú napríklad porušenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti komerčného používateľa alebo pri opakovanom porušovaní obchodných podmienok.

V každom rozhodnutí musí poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb odôvodniť svoje rozhodnutie s odkazom na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu.

Pri každom zásahu do poskytovania služieb má užívateľ služieb právo objasniť skutočnosť a okolnosti v rámci vnútorného vybavovania sťažností.

Vnútorný systém vybavovania sťažností

Každý poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb má zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Tento musí byť ľahko prístupný a bezplatný a sťažnosti majú byť vybavované v primeranej lehote.

Princíp vybavovania sťažností má byť založený na zásadách transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Poskytovatelia v rámci vybavovania sťažností majú riadne posúdiť sťažnosti a následné opatrenia, sťažnosti spracúvať rýchlo a účinne, a tiež sťažovateľovi oznámiť výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností.

Rovnako majú poskytovatelia aspoň raz ročne vypracovať informácie o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania sťažností a tieto informácie sprístupniť verejnosti. Informácie majú byť v minimálnom rozsahu o počte podaných sťažností, o druhoch sťažností, o priemernom čase potrebnom na spracovanie sťažností a o výsledkoch prešetrovania.

Článok pokračuje pod reklamou

Mediácia musí byť povinnou súčasťou riešenia sporov poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb

Novinka pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb je, že musia mať vo svojich obchodných podmienkach určených minimálne dvoch mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť do snahy dospieť k dohode s komerčnými používateľmi v súvislosti s mimosúdnym riešení sporov.

Toto je potrebné odlíšiť od alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, keďže ide o riešenie komerčného, nie spotrebiteľského sporu.

Títo mediátori môžu byť určení aj spomedzi mediátorov mimo EÚ, ale iba za podmienok, že komerční používatelia nebudú zbavení právnej záruky stanovenej v práve EÚ.

Základnými požiadavkami na určeného mediátora sú:

 • nestrannosť a nezávislosť;
 • cenová dostupnosť pre komerčných používateľov;
 • schopnosť poskytovateľ mediačné služby v jazyku obchodných podmienok, ktorými sa riadiť relevantný právny vzťah;
 • ľahká fyzická prístupnosť k službám mediátora alebo možnosť využitia prostriedkov diaľkovej komunikácie;
 • schopnosť poskytovať služby bez zbytočného odkladu;
 • dostatočná znalosť všeobecných obchodných vzťahov medzi podnikmi.

Snahou o riešenie sporu mediáciou nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo tak komerčných používateľov, ako aj poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, iniciovať súdne konanie, a to pred začatím mediácie, počas alebo po nej.

Poskytovatelia on-line sprostredkovateľských služieb musia informovať o algoritmoch určujúcich poradie

V obchodných podmienkach majú poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb povinnosť stanoviť parametre, ktoré budú určovať poradie a tiež dôvody relatívnej dôležitosti týchto parametrov v porovnaní s inými parametrami.

Hlavným parametrom je možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek odplatu zo strany komerčného používateľa. Všetci komerční používatelia teda majú právo vedieť, či je poradie vo vyhľadávaní ovplyvniteľné v závislosti od poplatku.

Z opisu parametrov by každý užívateľ mal vedieť, či a ak áno, ako a v akom rozsahu sú pri určovaní poradia zohľadňované skutočnosti:

 • charakteristika tovaru a služieb ponúkaných spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov,
 • relevantnosť uvedených charakteristík pre uvedených spotrebiteľov,
 • pokiaľ ide o internetové vyhľadávače, charakteristiky dizajnu webovej stránky používanej používateľmi firemných webových stránok.

To celé ale neznamená, že poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a poskytovatelia internetových vyhľadávačov by mali zverejňovať konkrétne algoritmy a informácie, ktoré by s primeranou istotou viedli k umožneniu klamania spotrebiteľov alebo poškodenia spotrebiteľov prostredníctvom zmanipulovania výsledkov vyhľadávania.

Rozdielne zaobchádzanie

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb majú povinnosť uvádzať v obchodných podmienkach opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré uplatňujú, resp. by mohli uplatňovať. V opise nemá byť opomenutý základný ekonomický, obchodný alebo právny aspekt rozdielneho zaobchádzania.

Záver

Zo strany EÚ má byť účinok tohto nariadenia pravidelne hodnotený a monitorovaný. S ohľadom na výsledky hodnotenia budú prijaté vhodné opatrenia, najmä ak by sa ukázali byť ustanovenia v nariadení nedostatočné na primerané riešenie nerovnováh a nekalých obchodných praktík pretrvávajúcich v odvetví.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky