Čo všetko sa dá zistiť vo verejných registroch

Čo všetko sa dá zistiť vo verejných registroch
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V súčasnosti je možné získať z verejne prístupných registrov množstvo informácií o obchodých partneroch, klientoch alebo konkurencii. Čo všetko sa dá zistiť a kde informácie hľadať?

Ako zistiť či firma existuje a či podniká legálne?

Každá obchodná spoločnosť sa povinne zapisuje do obchodného registra. Každá osoba (fyzická osoba aj právnická osoba), ktorej bolo vydané živnostenské oprávnenie, sa zapisuje do živnostenského registra.

Do obchodného registra sa zapisujú aj predmety podnikania. V živnostenskom registri sa nachádzajú tie predmety podnikania, ktoré sú živnosťou.

Príklad: Spoločnosť Účtovná jednotka, s.r.o. má v obchodnom registri zapísané napríklad tieto predmety činnosti (podnikania): vedenie účtovníctva, administratívne služby, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. V obchodnom registri má zapísanú aj činnosť daňové poradenstvo. V živnostenskom registri sa táto činnosť nenachádza, nakoľko nie je živnosťou.

V živnostenskom registri je síce možné overiť niektoré informácie o spoločnosti (napr. v prípade, ak by z určitého dôvodu obchodný register nefungoval), avšak neobsahuje úplné informácie o predmetoch činnosti konkrétnej spoločnosti.

Ak konkrétnu spoločnosť alebo podnikateľa (fyzickú osobu) v registri nenájdete, nemá v danom čase oprávnenie na podnikanie. Rovnako to platí aj pre predmety podnikania. Ak konkurencia poskytuje služby, na ktoré nemá príslušné oprávnenie alebo nemá zapísaný príslušný predmet podnikania, podniká neoprávnene.

Súčasťou živnostenského registra je aj register cezhraničných poskytovateľov služieb. Cezhraničným poskytovateľom služieb je napríklad český živnostník, ktorý v SR dočasne poskytuje svoje služby (napr. stavebné práce) a nemá živnostenské oprávnenie vydané v SR.

Obchodný register obsahuje aj zbierku listín, v ktorej sa nachádza napríklad spoločenská zmluva, zakladateľská listina, zápisnice z valného zhromaždenia alebo účtovné závierky. 

Zbierka listín nie je prístupná v elektronickej podobe.

O vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín je možné požiadať napríklad na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo registrovom súde. Ako zistiť finančné výsledky obchodného partnera alebo konkurencie?

V registri účtovných závierok sa nachádzajú informácie z účtovných závierok všetkých účtovných jednotiek. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. V neverejnej časti sa nachádzajú napríklad účtovné závierky fyzických osôb (živnostníci a iné SZČO, ktoré vedú účtovníctvo).

Účtovné závierky obchodných spoločností (napr. s.r.o.) sú v registri účtovných závierok verejne dostupné.

Z účtovnej závierky je možné zistiť napríklad výšku, majetku, hotovosti v pokladnici, hotovosti na bankovom účte, zisku alebo straty, pohľadávok a záväzkov (napr. voči odberateľom, dodávateľom), výnosov (napr. tržby za služby, tržby za tovar), nákladov (napr. náklady na mzdy, náklady na služby), dane z príjmov.

Pri používaní údajov z registra účtovných závierok je potrebné brať na vedomie fakt, že informácie sú poskytované k určitému dňu (spravidla k 31.12.). Účtovná závierka môže byť reálne uložená v registri účtovných závierok aj po viac ako pol roku od uvedeného dátumu čo znamená, že údaje zverejnené v registri účtovných závierok nemusia byť najaktuálnejšie.

Príklad: Účtovná závierka Neskorá, s.r.o. za rok 2014 bola zverejnená v registri účtovných závierok v apríli 2015. Účtovná závierka za rok 2015 bude zverejnená v registri účtovných závierok v júli 2016. V máji 2016 sú tak dostupné najaktuálnejšie informácie k 31.12.2014.

Ako zistiť či má firma dlhy voči poisťovniam?

Dlhy voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni je možné overiť na ich internetových stránkach. Zdravotná poisťovňa Dôvera vo verejnej časti internetovej stránky nezverejňuje celý zoznam dlžníkov. Umožňuje po zadaní identifikačného údaja (napr. meno a priezvisko, IČO) overiť, či konkrétna osoba (alebo osoby) majú voči tejto zdravotnej poisťovni dlh. Sociálna poisťovňa a ostatné zdravotné poisťovne zverejňujú celé zoznamy dlžníkov.

Zoznam daňových dlžníkov je zverejnený na internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky v časti Verejne dostupné elektronické služby - Informačné zoznamy. Od 1. mája 2016 platia nové podmienky pre zverejnenie v zozname daňových dlžníkov. V zozname sa zverejní daňový subjekt, ak má nedoplatok na dani viac ako 170 eur. Podrobnejšie informácie o zoznamoch zverejňovaných Finančnou správou SR nájdete v článku Informačné zoznamy na stránke Finančnej správy.

Ako zistiť či je firma v konkurze alebo reštrukturalizácii?

Vedieť, či sa súčasný alebo potenciálny obchodný partner nachádza v konkurze alebo reštrukturalizácii je dôležité najmä z týchto dvoch dôvodov:

  • riadne plnenie budúcich záväzkov zo strany obchodného partnera,
  • včasné uplatnenie svojich práv (pohľadávok).

V Registri úpadcov (https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web) sa nachádzajú informácie o prebiehajúcich konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. V súčasnosti ho tvoria údaje z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov.

Ako zisitiť vlastníctvo nehnuteľností

Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností je možné zistiť na Mapovom portáli Katastra nehnuteľností, ktorý prevádzkuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Webovú aplikáciu spustíte na internetovej stránke mapka.gku.sk.

Vyhľadať nehnuteľnosti patriace jednému vlastníkovi webová aplikácia neumožňuje. Takéto vyhľadanie je možné prostredníctvom katastrálneho portálu, avšak je potrebné vyplniť informácie až po úroveň katastrálneho územia obce. Ak by ste chceli overiť, či konkrétna osoba, firma či organizácia vlastní nehnuteľnosť na území SR, vyhľadávanie by bolo prácne a zabralo by hodiny.

Firmy poskytujúce informácie z verejných registrov ucelene

Údaje z verejných registrov pospájal a v ucelenej forme poskytuje verejne a svojim zákazníkom napríklad portál Index Podnikateľa (www.indexpodnikatela.sk). Verejne prístupná časť portálu poskytuje základné informácie a funkcie.

Rozšírené funkcie a viac informácií poskytuje portál Index Podnikateľa zákazníkom, ktorý si vyberú niektorú z portfólia služieb. Portál Index Podnikateľa umožňuje napríklad:

  • vyhľadávať firmy podľa rôznych kritérií (napr. vyhľadať všetky s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch, vyhľadať firmy v stavebníctve s obratom do 100 000 eur, vyhľadať všetky jazykové školy s obratom do 50 000 eur v Žilinskom kraji)
  • zistiť tržby a zisk konkurenčných firiem,
  • porovnať tržby a zisk konkrétneho podnikateľa s údajmi za celé odvetvie,
  • získať prehľad o vývoji tržieb a zisku za niekoľko rokov,
  • zistiť, či firma má alebo mala podlžnosti (napr. voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni),
  • zistiť, či firma vedie alebo viedla súdny spor, či už ako oporca alebo navrhovateľ,
  • zistiť, či vlastní nehnuteľnosti a kde sa tieto nehnuteľnosti nachádzajú,
  • zistiť jedinečný index bonity (Index Podnikateľa) vypočítaný na základe niekoľkých ukazovateľov (napr. likvidity, rentability, zadlženosti).

IndexPodnikatela.sk poskytuje aj služby šité aj na mieru, podľa požiadaviek zákazníka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky