Druhy akvizícií (metódy predaja) podniku z právneho hľadiska

Pri štruktúrovaní kúpy/predaja podniku sa tak v národnom ako i v medzinárodnom meradle rozlišuje medzi transakciami typu Share Deal a Asset Deal. Čo to znamená a aké sú výhody a nevýhody uvedených metód je obsahom nasledovného článku.

Zatiaľ čo pri metóde predaja Asset Deal („kúpa aktív") je predmetom kúpy samotný majetok a musia byť dodržané príslušné hmotno-právne zásady, napríklad pri prechode hmotného majetku, práv alebo nehnuteľností, pri Share-Deal („kúpa obchodných podielov“) ide o nadobudnutie obchodných podielov a dochádza k prevodu účastníckych práv podľa práva obchodných spoločností. Pri metóde Share Deal kupujúci vstupuje do všetkých práv a povinností predávajúceho, preto je riziko transakcie vyššie ako pri Asset Deal. Spravidla sa v prvom kroku uskutoční tzv. due diligence (previerka spoločnosti), v rámci ktorej sa podrobne preskúmajú jej majetkové a právne pomery. Výsledky due diligence sú dôležitým kritériom pre stanovenie kúpnej ceny.

Varianty kúpy aktív pri Asset deal:

A) Kúpna zmluva o nadobudnutí nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka:

Kupujúci kúpi napríklad nehnuteľnosť, ale v zásade neručí za splnenie prípadných záväzkov predávajúceho. Právny stav nehnuteľnosti však musí byť dôkladne preverený, aby sa vylúčili nároky tretích osôb (napríklad „nezapísané“ ťarchy v liste vlastníctva a pod.) Napríklad pri kúpnych zmluvách k nehnuteľnostiam nedochádza k prechodu vlastníctva uzatvorením zmluvy, ale až vkladom vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti do katastra, pričom tento zápis má konštitutívny účinok.

B) Kúpa (časti) firmy podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka:

Nadobudnutie vlastníckeho práva k hmotným veciam, nehnuteľnostiam, právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia na prevádzku firmy ako aj súčasné prevzatie záväzkov firmy, sa uskutočňuje na základe špeciálneho typu zmluvy v slovenskom práve, pri ktorom je prechod záväzkov a zmlúv legislatívne zjednodušený. Napríklad pre nadobudnutie nehnuteľnosti platia tie isté zásady ako je uvedené v bode A). Základná nevýhoda kúpy firmy spočíva predovšetkým v tom, že na kupujúceho spolu s právami prechádzajú aj záväzky predávajúceho, pričom predávajúci sa len zaručí za splnenie prevedených záväzkov. Odporúča sa v zmluve presne stanoviť, ktoré práva, záväzky a veci tvoria predmet prevedenej firmy, aby sa zabránilo možným budúcim sporom.

Kúpa obchodných podielov (Share Deal)

C) Nadobudnutie obchodných podielov spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcií akciovej spoločnosti v zmysle § 115 a nasl. Obchodného zákonníka

Share Deal v krátkosti znamená kúpy podniku formou prevodu obchodného podielu nositeľa majetkových práv a povinností. Inými slovami nositeľom všetkých práv zostáva spoločnosť, mení sa len jej vlastník. Kúpa obchodných podielov je podstatne jednoduchšia a menej časovo náročná ako kúpa firmy, nakoľko nedochádza ku zmene nositeľa práva. Formálne a materiálne požiadavky kúpy obchodných podielov sa riadia relevantnými ustanoveniami práva obchodných spoločností. Kupujúci však vstupuje do celkového právneho a záväzkového stavu projektovej spoločnosti.

Rovnako ako pre kúpu firmy, tak aj pre kúpu obchodných podielov platí, že sa musí zapísať do príslušného Obchodného registra. Share aj Asset Deal môžu mať za následok oznamovaciu alebo schvaľovaciu povinnosť v zmysle práva na ochranu hospodárskej súťaže.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.

Konkurz firmy a jej zamestnanci

Čo znamená vyhlásenie konkurzu na firmu pre jej zamestnancov? Čo môžu pri konkurze požadovať?

Predaj s.r.o. v roku 2020

Podnikateľ má viacero možností, ako predať s.r.o.. Aké sú, aké majú výhody a nevýhody a ako pri predaji s.r.o. postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky