Výhody a nevýhody franchisingu

Môže sa zdať, že franchising je ideálnym riešením pre každé podnikanie. Nie je tomu tak! Poskytovateľ licencie vybudoval známu značku a spolu so svojim know-how ju odovzdáva (za poplatok) ďalšiemu podnikateľovi - je preto samozrejmé, že ju chce chrániť. Prijímateľ licencie musí zaplatiť nemálo peňazí za licenciou a preto jeho počiatočné obavy sú tiež na mieste. Aké sú teda výhody a nevýhody franchisingu?

Výhody pre franchisora (poskytovateľa licencie):
Získava konkurenčnú výhodu (rýchlejšia expanzia a vstup na nové alebo vzdialené trhy) a zaisťuje si tak stabilný a rýchlejší odbyt svojich výrobkov alebo služieb. Rozrastanie siete spôsobuje, že ponúkané služby a výrobky sú pre zákazníka rýchlejšie a ľahšie dosiahnuteľné. Nezanedbateľné je aj výrazné zníženie nákladov pri zavádzaní ďalších „pobočiek“ (mzdové a režijné náklady, náklady na reklamu).

Franchisingová sieť dopomáha aj k lepšej vyjednávacej pozícii na trhu.

Nevýhody pre franchisora:
Hrozí, že franchisant nepochopí partnerstvo, chová sa ako individuálny podnikateľ a začne vnášať do podnikania aj prvky, ktoré nie sú predmetom zmluvy a tak môže poškodiť značku.

Po zaškolení a prvotných úspechoch sa franchise partner môže cítiť nezávislý od franchisora a bude sa snažiť osamostatniť sa od poskytovateľa koncepcie.

Úspešný partner časom môže mať pocit, že výška mesačného poplatku (royalty) je preňho vysoká a bude sa snažiť zatajiť časť svojich príjmov aby takto znížil poplatok z obratu
(Aj preto sa franchise zmluva musí zaoberať aj postihmi a pokutami v prípade nedodržania zmluvných podmienok.)
Franchisant nie je zamestnancom a preto je ťažšie kontrolovať jeho aktivity.

Výhody pre franchisanta (prijímateľa licencie):

Franchisant má podnikateľsky relatívnu samostatnosť, a má väčšiu motiváciu ako by bol zamestnancom pobočky firmy. Obchoduje so zavedenou značkou a v praxi overenou koncepciou, čím výrazne znižuje riziko neúspechu.

Získava zaškolenie a sústavnú podporu od franchisora, teritoriálnu garanciu a môže si vymeniť skúsenosti s inými franchise partnermi spoločnosti. Má prístup k cenovo výhodným surovinám a pomáha mu celoplošná reklama a podpora značky od franchisora.

Master franchisant má (väčšinou) právo ďalej rozširovať svoju sieť, čím sa stáva franchisorom pre danú krajinu – z čoho plynú samozrejme ďalšie zisky.

Nevýhody pre franchisanta:
Musí platiť všetky poplatky zahrnuté v zmluve (vstupná cena licencie, royalty – mesačné platby, platby za reklamu, apod.) a znášať pravidelné kontroly franchisora. Hrozí aj nebezpečenstvo, že franchisor uzatvorí zmluvu s nekorektnými partnermi, ktorí svojim prístupom a neplnením zmluvných podmienok budú kaziť meno značky. Postupuje tiež riziko, že franchisor nedodrží zmluvné podmienky v oblasti zaškolenia a podpory (technickej alebo marketingovej).


Franchise poradca je niekto, kto dokonale pozná potreby franchisora a veľmi pozorne počúva očakávania franchisanta. Trpezlivosťou, skúsenosťami a odbornými radami dokáže nájsť zlatú strednú cestu pre spokojnosť oboch strán.

Viac informácii nájdete na stránke www.franchiseportal.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.