Výhody a nevýhody franchisingu

Môže sa zdať, že franchising je ideálnym riešením pre každé podnikanie. Nie je tomu tak! Poskytovateľ licencie vybudoval známu značku a spolu so svojim know-how ju odovzdáva (za poplatok) ďalšiemu podnikateľovi - je preto samozrejmé, že ju chce chrániť. Prijímateľ licencie musí zaplatiť nemálo peňazí za licenciou a preto jeho počiatočné obavy sú tiež na mieste. Aké sú teda výhody a nevýhody franchisingu?

Výhody pre franchisora (poskytovateľa licencie):
Získava konkurenčnú výhodu (rýchlejšia expanzia a vstup na nové alebo vzdialené trhy) a zaisťuje si tak stabilný a rýchlejší odbyt svojich výrobkov alebo služieb. Rozrastanie siete spôsobuje, že ponúkané služby a výrobky sú pre zákazníka rýchlejšie a ľahšie dosiahnuteľné. Nezanedbateľné je aj výrazné zníženie nákladov pri zavádzaní ďalších „pobočiek“ (mzdové a režijné náklady, náklady na reklamu).

Franchisingová sieť dopomáha aj k lepšej vyjednávacej pozícii na trhu.

Nevýhody pre franchisora:
Hrozí, že franchisant nepochopí partnerstvo, chová sa ako individuálny podnikateľ a začne vnášať do podnikania aj prvky, ktoré nie sú predmetom zmluvy a tak môže poškodiť značku.

Po zaškolení a prvotných úspechoch sa franchise partner môže cítiť nezávislý od franchisora a bude sa snažiť osamostatniť sa od poskytovateľa koncepcie.

Úspešný partner časom môže mať pocit, že výška mesačného poplatku (royalty) je preňho vysoká a bude sa snažiť zatajiť časť svojich príjmov aby takto znížil poplatok z obratu
(Aj preto sa franchise zmluva musí zaoberať aj postihmi a pokutami v prípade nedodržania zmluvných podmienok.)
Franchisant nie je zamestnancom a preto je ťažšie kontrolovať jeho aktivity.

Výhody pre franchisanta (prijímateľa licencie):

Franchisant má podnikateľsky relatívnu samostatnosť, a má väčšiu motiváciu ako by bol zamestnancom pobočky firmy. Obchoduje so zavedenou značkou a v praxi overenou koncepciou, čím výrazne znižuje riziko neúspechu.

Získava zaškolenie a sústavnú podporu od franchisora, teritoriálnu garanciu a môže si vymeniť skúsenosti s inými franchise partnermi spoločnosti. Má prístup k cenovo výhodným surovinám a pomáha mu celoplošná reklama a podpora značky od franchisora.

Master franchisant má (väčšinou) právo ďalej rozširovať svoju sieť, čím sa stáva franchisorom pre danú krajinu – z čoho plynú samozrejme ďalšie zisky.

Nevýhody pre franchisanta:
Musí platiť všetky poplatky zahrnuté v zmluve (vstupná cena licencie, royalty – mesačné platby, platby za reklamu, apod.) a znášať pravidelné kontroly franchisora. Hrozí aj nebezpečenstvo, že franchisor uzatvorí zmluvu s nekorektnými partnermi, ktorí svojim prístupom a neplnením zmluvných podmienok budú kaziť meno značky. Postupuje tiež riziko, že franchisor nedodrží zmluvné podmienky v oblasti zaškolenia a podpory (technickej alebo marketingovej).


Franchise poradca je niekto, kto dokonale pozná potreby franchisora a veľmi pozorne počúva očakávania franchisanta. Trpezlivosťou, skúsenosťami a odbornými radami dokáže nájsť zlatú strednú cestu pre spokojnosť oboch strán.

Viac informácii nájdete na stránke www.franchiseportal.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.