J. Šétaffy: Pasívny diskusný klub chcem zmeniť na aktívnu inštitúciu

J. Šétaffy: Pasívny diskusný klub chcem zmeniť na aktívnu inštitúciu

Slovenská franchisingová asociácia na svojom nedávnom sneme zvolila za svojho nového prezidenta Jozefa Šétaffyho, jedného zo zakladateľov slovenskej franchisingovej siete Pizza Mizza. Portál podnikajte.sk a s ním zhováral o jeho plánoch v novej funkcii.

Čo Vás motivuje k pôsobeniu a aktivitám v Slovenskej franchisingovej asociácii ?

Slovenská franchisingová asociácia (SFA) je významným propagátorom a iniciátorom rozvoja franchisingu na Slovensku. Združuje subjekty ktoré franchising používajú a usiluje sa vytvárať priaznivé podmienky pre ich podnikanie.  S franchisingom ako metódou podnikania som sa podrobnejšie zoznámil, keď sme tvorili náš franchisingový koncept Pizza Mizza.  Pomáhal nám vtedy franchisingový poradca z ČR, prostredníctvom ktorého sme nadviazali spoluprácu aj s Českou asociáciou franchisingu (ČAF).  Úroveň podpory rozvoja franchisingu v ČR zo strany ČAF ma inšpirovala, aby sme aktívnejším spôsobom pôsobili aj na Slovensku.  Pred dvomi rokmi sme preto vstúpili s našim konceptom Pizza Mizza do SFA, následne na valnom zhromaždení SFA som bol zvolený do predstavenstva SFA.  Hlavným dôvodom mojej motivácie pre  prácu v predstavenstve SFA aj v nasledujúcom období je, aby som mohol pokračovať v započatej práci v SFA  a zrealizovať  nápady a plány, ktoré som mal rozpracované v predchádzajúcom funkčnom období.


Plánujete už  nejaké konkrétne aktivity ?

Na Slovensku je v súčasnosti veľmi nepriaznivá situácia v podnikaní nielen z dôvodu pretrvávajúcej hospodárskej krízy a jej dôsledkov ale aj z dôvodu výrazného zhoršenia podnikateľského prostredia, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Preto okrem obligátnych priebežných cieľov a úloh každej franchisingovej asociácie by som chcel hľadať spôsoby a možnosti, ako túto ťaživú situáciu pre podnikateľov uľahčiť a zároveň pôsobiť na kompetentné orgány a inštitúcie, aby prijímali rozhodnutia, ktoré podnikanie na Slovensku zjednodušia a podnikateľské prostredie zlepšia. V aktuálnom pláne činnosti SFA  pripravujeme predovšetkým aktivity a akcie, ktoré budú výhodné a zaujímavé pre našich členov.  Konkrétne napríklad pripravujeme v partnerskej spolupráci s našimi českými kolegami, podnikateľskými združeniami, tiež s obchodným zastúpením rakúskeho a amerického veľvyslanectva v Bratislave realizáciu Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave.  Na tomto podujatí uprednostníme a zvýhodníme účasť  našich členov a partnerov.


Ako sa bude rozvíjať samotná Slovenská franchisingová asociácia ?

V súčasnej komplikovanej situácii na trhu a v podnikaní máme ako menežeri svojich firiem predovšetkým problémy zabezpečiť  realizáciu (niekedy až prežitie) vlastného biznisu.  Pokiaľ sa nám podarí v tejto ťaživej situácii zaktivizovať činnosť predstavenstva a členov SFA, pretransformujeme  činnosť a charakter našej asociácie z relatívne pasívneho diskusného klubu na aktívnu inštitúciu, ktorá bude reálne užitočná pre svojich členov aj pre spoločnosť. Mala by  teda nielen priebežne pôsobiť  v oblasti propagácie franchisingu a podpore svojich členov,  ale zároveň sa usilovať o všeobecné zlepšenie podmienok podnikania na Slovensku.  Uvedomujem si však,  že tento cieľ sa dá dosiahnuť naozaj iba v prípade, že dokážeme inšpirovať a presvedčiť svojich kolegov v predstavenstve SFA a vlastne všetkých členov asociácie, aby svojim dielom prispeli a pomohli k naplneniu týchto predstáv.  Momentálne pripravujeme návrhy na úpravu stanov SFA, aby sme si vytvorili lepšie podmienky pre vlastnú existenciu  asociácie a možnosti širšieho záberu našich aktivít.  Máme záujem tiež rozširovať spoluprácu s inštitúciami, ktoré pôsobia na trhu v oblasti informácií, osvety a podpory podnikania, preto sme nadviazali spoluprácu so Združením podnikateľov Slovenska, Združením mladých podnikateľov Slovenska a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.  Snažíme sa aj o priebežné rozširovenie vlastnej členskej základne, v dôsledku čoho získame väčší akčný potenciál.


Máte plán ako  prilákať  nových členov ?

Môj plán je jednoduchý - aktívnou a angažovanou prácou.  Pokiaľ sa nám podarí rozvinúť činnosť asociácie tak, aby bola reálne užitočná najmä pre svojich členov, tak verím že tí bystrejší podnikatelia pochopia možnosti, výhodnosť a význam členstva v SFA a pridajú sa.  Mnohí už pochopili, v minulom roku sme mali rekordný prírastok nových členov.


Ako by ste charakterizoval aktuálny slovenský franchisingový trh ?

Je mladý a nezrelý, musí sa ešte veľa učiť a získavať skúsenosti. Slovenský franchisingový trh má  totiž vlastné špecifiká, je napríklad výrazne geograficky aj ľudsky štruktúrovaný. Pre jeho spoznanie je potrebný určitý čas, tiež kvalifikované a aktuálne informácie. Užitočné sú najmä praktické skúsenosti podnikateľov a subjektov, ktoré na tomto trhu (viac–menej) úspešne pôsobia. Mnohí z nich sú členovia SFA, preto má naša asociácia informačný potenciál byť pre nové slovenské koncepty, ale aj  pre koncepty prichádzajúce  zo zahraničia užitočná. Niektoré známe globálne franchisingové koncepty to nezohľadnili a majú s rozvojom na Slovensku problém. Niektorým sme naopak ušetrili kopu peňazí, pretože na základe našich informácií neuzavreli pre svoje prevádzky nevýhodné nájomné zmluvy na nevhodných miestach.  Ale popravde –  všetci sa učíme predovšetkým na vlastných chybách a omyloch, avšak chytrejší z nás  na omyloch a skúsenostiach tých druhých.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.