Čo je franchising?

Ako franchising funguje, jeho definíciu ako aj základné znaky a výhody.

Mnohí ľudia netušia, že sa s franchisingom stretávajú denne. Či už idú nakupovať oblečenie, zašportovať si alebo len sa len tak vyberú na kávu. Dokonca aj niektorí mobilní operátori alebo banky fungujú prostredníctvom tohto osvedčeného modelu podnikania. Franchising je najviac rozšírený v USA, kde je približne jedna tretina maloobchodov prevádzkovaná formou franchisingu. Ďalšími krajinami, ktoré vo veľkej miere prevádzkujú podniky na báze franchisingu, sú napríklad Kanada, Francúzsko a Japonsko. Ani na Slovensku však tento model podnikania nie je ojedinelý a jeho popularita z roka na rok výrazne rastie.

Prečo je franchising dosiaľ najúspešnejším modelom obchodnej expanzie

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je tomu tak? Aký prínos má vlastne franchising pre úspešnú značku alebo podnikateľa? A prečo o franchisingu hovoríme ako o dosiaľ najúspešnejšom modeli obchodnej expanzie? V posledných rokoch práve franchising v mnohých prípadoch prekonal alternatívu štartu podnikania pod vlastnou značkou vďaka tomu, že pri tomto modeli podnikania už nie je potrebné budovať základy pre rozbehnutie a prevádzkovanie biznisu – tie už totiž existujú. Franchising ponúka formát lokálne vlastnenej a prevádzkovanej spoločnosti s výhodami značky, obchodného systému, veľkoobchodu či podpory širšej siete, ktoré poskytujú veľkú šancu na úspech.

Franchising znamená podstatné zníženie rizika podnikania a môže byť zdrojom veľmi zaujímavých príjmov. Stručne povedané, franchising je poskytovanie úspešného a vyskúšaného podnikateľského nápadu, značky a podpory iným podnikateľom za odplatu. Dalo by sa povedať, že ide o opakovanie úspešného podnikateľského nápadu na viacerých miestach pod rovnakou značkou alebo podnikanie pod cudzím menom.

Systém franchisingu

Idea franchisingu však nie je založená iba na predaji nároku na používanie loga siete alebo ochrannej známky, ale je to celý systém riadeného podnikania. Ide totiž aj o poskytnutie celého know-how, stratégie, marketingových plánov a ďalších dôležitých prvkov, bez ktorých by žiaden podnikateľ nemohol byť tak úspešný ako samotný majiteľ franchisingového konceptu. Známou značkou alebo logom by ste totiž ľahko prilákali zákazníkov, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by ste o nich tiež rovnako rýchlo prišli. Zákazník totiž dôveruje značke na základe pozitívnej skúsenosti či referencií a automaticky očakáva rovnaké služby alebo tovar, ktoré obvykle daná sieť poskytuje. A to samozrejme znamená, že sú aj v požadovanej kvalite. Aké veľké by však bolo zákazníkove sklamanie, keby napríklad v McDonald`s dostal namiesto obľúbeného Big-Macu len obyčajnú žemľu s plátkom mäsa alebo nepodarenú napodobeninu niektorého z hlavných produktov tohto reťazca. Pre majiteľa franchisingového konceptu by to zároveň mohlo znamenať stratu dobrého mena a v konečnom dôsledku sa nepriaznivo odraziť aj na úspechu jeho vlastných prevádzok. Preto je vo franchisingu kľúčové, aby každý jeden subjekt, prevádzka, predajňa či kancelária poskytovali totožné služby a tovar, ako poskytuje majiteľ konceptu. Tento odbytový systém môže úspešne fungovať len vďaka vzájomnej spolupráci poskytovateľa a prijímateľa franchisingu.

Hovoríme preto, že základom franchisingu je dlhodobá podnikateľská spolupráca dvoch a viacerých ekonomicky a právne nezávislých, avšak vzájomne prepojených subjektov. Každý z nich poskytuje pre účel spoločného podnikania svoje silné stránky, napríklad jeden subjekt vkladá podnikateľský nápad a svoje znalosti a druhý zaisťuje kapitál a realizačné zázemie. Franchisingová organizácia sa opiera o deľbu činností. Franchisingový poskytovateľ (tzv. franchisor) sa venuje systémovým a strategickým úlohám a rozvoju svojho know-how a franchisantom prenecháva riešenie operatívnych záležitostí a povinnosť sa podľa jeho know-how riadiť. Jednoducho povedané, franchisant využíva vo svojej činnosti skúsenosti, znalosti a metódy vypracované franchisorom. Franchisor ako poskytovateľ franchisingu dokáže pomocou tohto systému zaujať silnú trhovú pozíciu pri relatívne nízkych nákladoch a nízkom riziku. Zároveň využíva výhodu toho, že franchisant dobre pozná lokálny trh.

Franchising ako možnosť úspechu

Franchising poskytuje aj malým alebo novým firmám možnosť získať podobné konkurenčné výhody, aké majú silné, veľké a na trhu etablované firmy.

Franchising je výborným štartovacím bodom k podnikateľskému úspechu. Investovanie do franchisingu síce priamo nezaručuje, že váš biznis bude úspešný, avšak ak budete pri prevádzkovaní konceptu podrobne dodržiavať inštrukcie franchisora, máte viac ako priemernú šancu, že sa na trhu úspešne uplatníte. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že samotný koncept ešte predtým, ako sa rozvinie do franchisingovej podoby, musí byť úspešne prevádzkovaný nejakú dobu, zväčša niekoľko rokov. Počas tejto doby jeho zakladateľ môže vylepšovať koncept takmer k dokonalosti. Popri riešení všetkých aspektov svojho podnikania, napríklad vývoja produktov, výroby, distribúcie, administratívy či riadenia, budúci franchisor nielen zdokonaľuje všetky postupy, ale tiež vytvára duševné vlastníctvo vo forme dokumentácie, ktoré si vyžaduje následnú právnu ochranu.

Mohli by sme teda povedať, že franchising je poskytnutie oprávnenia franchisantovi zo strany franchisora na používanie kompletného podnikateľského balíka. Tento podnikateľský balík obsahuje všetky nevyhnutné informácie potrebné na založenie a prevádzkovanie úspešnej a efektívnej franchisingovej pobočky aj predtým neskúseným podnikateľom.

Definícia franchisingu

Ak by sme chceli definovať franchising po právnej či ekonomickej stránke, neexistuje jednotná definícia, ktorú by určoval náš právny poriadok alebo ktorou by sa riadila celá odborná komunita. Slovenský preklad anglického slova franchising znamená „udelenie práva na predaj výrobku“ a slovník cudzích slov tento pojem definuje ako „systém zmluvných vzťahov medzi spoločnosťami zahŕňajúci postúpenie práva jednej spoločnosti druhej na predaj tovaru“.

„Existuje veľa definícií a popisov franchisingu. Zjednodušene možno franchising charakterizovať ako marketingový odbytový systém a metódu podnikania. Prakticky všetky známe definície sa však sústreďujú iba na jeho popis - systém predaja tovarov a formalizácia jeho obsahu v tzv. know-how. Žiadna definícia však podrobnejšie nepopisuje franchising ako metódu a predmet podnikania, teda ako štandardný obchodný vzťah medzi poskytovateľom franchisingu (franchisorom) a užívateľom franchisingu (franchisantom) za účelom dosiahnutia zisku pre poskytovateľa. Tento aspekt franchisingu dosiaľ nerieši ani slovenské obchodné právo a franchising ako metódu a predmet podnikania (živnosť) v právnych normách neformalizuje a ani nepoužíva.“ Jozef Šétaffy, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie

Rôznorodé odborné vymedzenie pojmu franchising je spôsobené hlavne rozmanitosťou foriem franchisingových systémov, nejednotným vývojom jednotlivých prvkov franchisingu či regionálnymi odlišnosťami právnych poriadkov. Najkomplexnejšie definície franchisingu boli formulované v rámci franchisingových zväzov a asociácií. Asi najzrozumiteľnejším a najpoužívanejším vymedzením franchisingu v našich podmienkach je definícia, ktorú vypracovala Európska franchisingová federácia a ktorú používa aj Slovenská franchisingová asociácia vo svojom Etickom kódexe franchisingu. Podľa tejto definície je f ranchising systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisantov (prijímateľov). Poskytovateľ franchisingu dáva svojim partnerom – prijímateľom právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj zaväzuje prijímateľa používať meno systému, značku tovaru, značku služieb a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske, technické a obchodné metódy. Poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi podporu za priamu alebo nepriamu odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu.

Článok pokračuje pod reklamou

Franchisingová zmluva

Franchisingová zmluva je významným dokumentom v tomto zmluvnom vzťahu, pretože stanovuje všetky práva a povinnosti franchisora aj franchisanta. Na rozdiel od iných komerčných zmlúv, franchisingová zmluva musí brať do úvahy záujmy oboch zmluvných strán. Napriek tomu je logické, že franchisingová zmluva bude v určitých aspektoch naklonená na stranu franchisora, ktorý z dôvodu efektívneho fungovania prevádzok musí mať možnosť vynútenej uniformity v rámci svojej franchisingovej siete. Dodržiavanie záväzkov určených vo franchisingovej zmluve je však kľúčovým bodom k úspešnému fungovaniu celého franchisingového konceptu ovplyvňujúceho oboch účastníkov zmluvného vzťahu.

Franchising takmer vždy zahŕňa poskytnutie obchodnej značky alebo názvu na základe licenčnej zmluvy, aby ich franchisant mohol využívať. Ten obvykle uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť pod názvom franchisora s využitím jeho marketingového plánu, ktorý je predpísaný na základe spomínanej franchisingovej zmluvy, výmenou za úhradu franchisingového poplatku. Aj z tohto dôvodu Americká asociácia advokátov vymedzuje franchising ako špeciálnu metódu distribúcie a dodania tovaru a služieb, ktoré sa však v kľúčových bodoch líšia od obchodného zastúpenia, i keď ich odlíšenie môže byť mnohokrát zložité.

Znaky franchisingu

Napriek tomu, že franchising nie je výslovne právne definovaný, už z vyššie uvedených charakteristík môžeme odvodiť niekoľko základných znakov, ktoré musia byť naplnené, aby sme mohli hovoriť o franchisingu. Sú to najmä:

 1. právna, podnikateľská a čiastočne aj ekonomická samostatnosť každého člena franchisingového reťazca,
 2. poskytnutie práva na používanie duševného vlastníctva (ochrannej známky, značky, mena, know-how, technológií, výrobného a obchodného tajomstva, marketingovej stratégie atď.),
 3. právo na predaj tovaru a poskytovanie služieb pod uvedenou značkou,
 4. jednotná prezentácia a spoločný imidž,
 5. zmluvný vzťah medzi franchisantom a franchisorom v podobe franchisingovej zmluvy,
 6. povinnosť franchisanta vykonávať činnosť v rámci poskytnutej koncepcie,
 7. intenzívna a dlhodobá spolupráca medzi franchisorom a franchisantom,
 8. podpora franchisora pri výstavbe a vedení podniku,
 9. franchisingové poplatky umožňujúce využitie franchisingovej licencie,
 10. právo franchisora riadiť a kontrolovať celý systém.

Franchisant

Prijímateľ franchisingu, tzv. franchisant, je podnikateľský subjekt, ktorý preberá koncepciu a tým sa stáva súčasťou reťazca. Je oprávnený, ale súčasne aj povinný, používať obchodné meno poskytovateľa franchisingu, jeho značku výrobkov, služieb, využívať jeho know-how, technológie, priemyselné práva ako aj iné obchodné znalosti. Reťazec sa prezentuje na trhu pod spoločným názvom a značkou, úpravou a vytvára spoločný imidž. Z toho vyplýva, že franchisant je povinný podnikať presne podľa franchisingovej koncepcie, ktorú vytvoril franchisor a je aj jej majiteľom. Balík práv priemyselného alebo duševného vlastníctva sa podľa komunitárneho práva niekedy označuje aj ako franchisingový balík.

Napriek tomu, že franchisant preberá koncepciu podnikania od franchisora, zostáva samostatným subjektom práva – rovnako ako aj iný podnikateľ podniká samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podnikateľská samostatnosť a iniciatíva prijímateľa je čiastočne ohraničená celkovou marketingovou koncepciou poskytovateľa. Úspech franchisingovej siete však vo všeobecnosti závisí od dôverného vzťahu a spolupráce medzi jednotlivými franchisantmi a franchisorom. Vždy musí ísť o obojstranný záväzok, pretože úspech jednej strany je úspechom aj toho druhého.

Okrem klasického franchisingu existuje ešte tzv. master franchising, ktorý je vhodný v prípade expanzie na nové trhy, predovšetkým na zahraničné. V tomto modeli franchisor poskytuje franchisantovi právo poskytovať franchising ďalším franchisantom (subfranchising). Franchisant sa tak stáva akoby franchisorom, i keď s obmedzenými právomocami v presne vymedzenej oblasti.

Znázornenie vzťahov medzi franchisorom, master franchisantom a franchisantmi

Za franchisingovú koncepciu platí prijímateľ poplatky, ktoré môžu nadobúdať viacero foriem:

 • jednorazový poplatok za vstup do reťazca,
 • pravidelné poplatky za využívanie poskytnutej koncepcie (tzv. royalties),
 • poplatky za niektoré ďalšie služby (napr. marketing).

V čom spočíva atraktívnosť franchisingu?

Čo teda robí franchising tak atraktívnym pre mnohých podnikateľov? Z pohľadu franchisora je to práve skutočnosť, že franchisant poskytuje nielen vlastné peniaze, ale tiež zanietenosť a ťažkú prácu pri rozvoji novej prevádzky podnikateľa. Táto skutočnosť je dôležitým aspektom odlišujúcim franchising od expanzie formou vlastných pobočiek, kedy je podnikateľ nútený finančne dotovať svoju expanziu a musí sa pritom spoliehať na zamestnancov, ktorí pobočky riadia.

Ak sa na to pozrieme z opačnej strany - z pohľadu franchisanta, franchising je atraktívny z dôvodu, že franchisant je sám majiteľom danej prevádzky, a tým aj oprávnený poberať celý zisk, ktorý vygeneruje. Navyše franchisor poskytuje franchisantovi všetky potrebné znalosti a školenia na úspešné vedenie firmy a zaručuje mu možnosť podnikania pod spoločnou overenou značkou.

Avšak ani samotný franchising nedokáže zaručiť stopercentný podnikateľský úspech. Úspech alebo neúspech franšízy sa odvíja od mnohých faktorov a veľmi závisí od úsilia a vôle franchisanta dodržiavať stanovené postupy a pravidlá, od jeho aktivity a podnikateľského prístupu. Predsa len ide o samostatný podnikateľský subjekt, ktorý si vyžaduje rovnaké nasadenie ako v prípade podnikania pod vlastnou značkou. Napriek tomu môžeme tvrdiť, že franchising dokáže podnikateľské riziká do značnej miery znížiť; zahraničná literatúra uvádza dokonca až o 80 %. Ide totiž o overený a úspešný podnikateľský koncept, ktorý sa replikuje či už na lokálnej, alebo aj na globálnej úrovni, a preto je predurčený na úspech.

Tip na záver: Zvažujete podnikanie formou franchisingu? Nazrite s nami do sveta podnikania so značkami ako Pizza Mizza, Subway, RE/MAX, KINEKUS, Yves Rocher a mnohými ďalšími v publikácii 19 príbehov podnikania formou franchisingu, alebo Ako podnikať so známou značkou na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky