Hotovosť je kráľ alebo prečo zostavovať prehľad peňažných tokov...

Môže mať podľa vás ziskový podnik finančné problémy? Alebo tá istá otázka z opačného konca - musí vždy mať stratový podnik finančné problémy? Odpoveď znie na prvý pohľad nelogicky. Aj ziskový podnik sa môže dostať do finančných ťažkostí a naopak aj niekoľko rokov stratový podnik nemusí mať nevyhnutne finančné problémy. Rozmýšľate ako je to možné?

Dôvod je celkom prozaický. Je ním skutočnosť, že v podvojnom účtovníctve sa výnosy nerovnajú príjmom a náklady nie sú totožné s výdavkami. Tým pádom ani výsledok hospodárenia nekorešponduje s hotovosťou, ktorú má podnikateľ k dispozícii.

Skutočný tok peňažných prostriedkov v podniku zachytáva prehľad peňažných tokov (angl. cash flow). Potreba zostavovania prehľadu peňažných tokov je daná tým, že v podvojnom účtovníctve sa rešpektuje tzv. akruálny princíp, čo znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky.

Príjmy a výdavky ako prejavy peňažných tokov v podvojnom účtovníctve môžu byť s tokom nákladov a výnosov v časovom alebo vecnom nesúlade.

Časový nesúlad, ktorý sa v podvojnom účtovníctve rieši tzv. časovým rozlišovaním, vzniká v nasledovných prípadoch:

 • náklady bežného účtovného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli zaplatené v danom účtovnom období (napr. nájomné platené pozadu..),
 • náklady vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim účtovným obdobím boli uhradené už v bežnom účtovnom období, (napr. predplatné tlače..)
 • výnosy bežného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli skutočným príjmom bežného obdobia, (napr. dodatočná úhrada škody od poisťovne..)
 • výnosy vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim obdobím boli príjmom už v bežnom účtovnom období (napr. príjem nájomného plateného vopred..).
Článok pokračuje pod reklamou

Medzi nákladmi a výdavkami a medzi výnosmi a príjmami existuje aj vecný nesúlad vďaka tomu, že existujú:

 • náklady, ktoré nie sú výdavkami (napr. odpisy, tvorba rezerv..),
 • výdavky, ktoré nie sú nákladmi (napr. splátky istiny úverov, nákup dlhodobého majetku..),
 • výnosy, ktoré nie sú príjmami (napr. aktivácia, t.j. výroba strojov pre samotný podnik a podobne)
 • príjmy, ktoré nie sú výnosmi (napr. príjem bankového úveru, príjem peňažného vkladu do podnikania..)

Z dôvodu neschopnosti podvojného účtovníctva priamo poskytovať informácie potrebné pre riadenie peňažných tokov a vývoja hotovosti vznikla potreba oddeleného sledovania peňažných tokov v samostatnom prehľade peňažných tokov.

Prehľad peňažných tokov je súčasťou účtovnej závierky a slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v podniku za dané obdobie. Cieľom zostavovania prehľadu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich použitie v členení na tri skupiny:

 • na bežnú hospodársku činnosť,
 • na investičnú činnosť,
 • na finančnú činnosť.

Podobne ako bola rozvedená položka zisku vo výkaze ziskov a strát možno sledovať pohyb peňažných prostriedkov v prehľade hotovostných tokov. Kladnou tokovou veličinou sú príjmy peňažných prostriedkov, zápornou naopak výdavky. Rozdiel v prehľade musí byť zhodný s rozdielom medzi konečným a začiatočným stavom peňažných prostriedkov zo súvahy.

O metódach zostavovania peňažných tokov sa dočítate v nasledovnom článku.

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riadenie cash flow

V ktorých situáciách je aktívne sledovanie cash flow obzvlášť dôležité, čo v praxi znamená riadiť cash flow, a ako začať.

Nepriama a priama metóda výpočtu cash flow

V čom je rozdiel medzi priamou a nepriamou metódou výpočtu cash-flow aj s názorným príkladom.

Čo je to cash flow a v čom sa líši od zisku

Čo je to cash flow, ako sa odlišuje od účtovného zisku a prečo je pre podnikateľa dôležité sa ním zaoberať?

Ako preveriť bonitu nového odberateľa

Praktické informácie ako vo vlastnej réžii posúdiť platobnú schopnosť obchodného partnera.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky