Hotovosť je kráľ alebo prečo zostavovať prehľad peňažných tokov...

Môže mať podľa vás ziskový podnik finančné problémy? Alebo tá istá otázka z opačného konca - musí vždy mať stratový podnik finančné problémy? Odpoveď znie na prvý pohľad nelogicky. Aj ziskový podnik sa môže dostať do finančných ťažkostí a naopak aj niekoľko rokov stratový podnik nemusí mať nevyhnutne finančné problémy. Rozmýšľate ako je to možné?

Dôvod je celkom prozaický. Je ním skutočnosť, že v podvojnom účtovníctve sa výnosy nerovnajú príjmom a náklady nie sú totožné s výdavkami. Tým pádom ani výsledok hospodárenia nekorešponduje s hotovosťou, ktorú má podnikateľ k dispozícii.

Skutočný tok peňažných prostriedkov v podniku zachytáva prehľad peňažných tokov (angl. cash flow). Potreba zostavovania prehľadu peňažných tokov je daná tým, že v podvojnom účtovníctve sa rešpektuje tzv. akruálny princíp, čo znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky.

Príjmy a výdavky ako prejavy peňažných tokov v podvojnom účtovníctve môžu byť s tokom nákladov a výnosov v časovom alebo vecnom nesúlade.

Časový nesúlad, ktorý sa v podvojnom účtovníctve rieši tzv. časovým rozlišovaním, vzniká v nasledovných prípadoch:

 • náklady bežného účtovného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli zaplatené v danom účtovnom období (napr. nájomné platené pozadu..),
 • náklady vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim účtovným obdobím boli uhradené už v bežnom účtovnom období, (napr. predplatné tlače..)
 • výnosy bežného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli skutočným príjmom bežného obdobia, (napr. dodatočná úhrada škody od poisťovne..)
 • výnosy vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim obdobím boli príjmom už v bežnom účtovnom období (napr. príjem nájomného plateného vopred..).
Článok pokračuje pod reklamou

Medzi nákladmi a výdavkami a medzi výnosmi a príjmami existuje aj vecný nesúlad vďaka tomu, že existujú:

 • náklady, ktoré nie sú výdavkami (napr. odpisy, tvorba rezerv..),
 • výdavky, ktoré nie sú nákladmi (napr. splátky istiny úverov, nákup dlhodobého majetku..),
 • výnosy, ktoré nie sú príjmami (napr. aktivácia, t.j. výroba strojov pre samotný podnik a podobne)
 • príjmy, ktoré nie sú výnosmi (napr. príjem bankového úveru, príjem peňažného vkladu do podnikania..)

Z dôvodu neschopnosti podvojného účtovníctva priamo poskytovať informácie potrebné pre riadenie peňažných tokov a vývoja hotovosti vznikla potreba oddeleného sledovania peňažných tokov v samostatnom prehľade peňažných tokov.

Prehľad peňažných tokov je súčasťou účtovnej závierky a slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v podniku za dané obdobie. Cieľom zostavovania prehľadu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich použitie v členení na tri skupiny:

 • na bežnú hospodársku činnosť,
 • na investičnú činnosť,
 • na finančnú činnosť.

Podobne ako bola rozvedená položka zisku vo výkaze ziskov a strát možno sledovať pohyb peňažných prostriedkov v prehľade hotovostných tokov. Kladnou tokovou veličinou sú príjmy peňažných prostriedkov, zápornou naopak výdavky. Rozdiel v prehľade musí byť zhodný s rozdielom medzi konečným a začiatočným stavom peňažných prostriedkov zo súvahy.

O metódach zostavovania peňažných tokov sa dočítate v nasledovnom článku.

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


5 Spôsobov ako vylepšiť Váš Cash flow

Pokiaľ hľadáte rýchly spôsob riešenia problémov s cash flow (peňažnými tokmi) vo firme, tak jediné, čo Vám tento článok môže ponúknuť je virtuálne potľapkanie po pleci s prianím veľa šťastia, pretože ho budete potrebovať. Avšak ak seriózne uvažujete o potrebných zmenách v podnikaní, pokojne pokračujte v čítaní.

Aké poznáme metódy zostavovania peňažných tokov a kedy sa používajú?

V predošlom článku sme sa dozvedeli, prečo je dôležité zostavovať prehľad peňažných tokov, dnes si na názorných príkladoch predstavíme dve základné metódy zostavovania tohto prehľadu. Predpokladom aplikácie prvého prístupu - priamej metódy je presná evidencia príjmov a výdavkov, druhá tzv. nepriama metóda využíva skutočnosť, že hospodárska operácia má vplyv na inú účtovnú položku (t.j. každú zmenu peňažných prostriedkov od začiatku do konca účtovného obdobia možno zdôvodniť zmenami aktív a pasív a vývojom nákladov a výnosov v danom období).

Základné otázky riadenia prevádzkového kapitálu

Základným princípom manažmentu prevádzkového kapitálu je mať k dispozícii správnu sumu peňažných prostriedkov vtedy, keď sú potrebné. Preto finančné potreby akéhokoľvek podniku musia byť navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám daného konkrétneho podniku.

Riadenie cash flow

Najlacnejšie peniaze, aké kedy môžete získať, sa nachádzajú priamo vo vašom podniku, len ich treba nájsť. Preto je dôležité riadiť váš cash-flow. To je to, čo účtovníci nazývajú likvidita! Vaše zisky sú len na papieri, niečo v budúcnosti, ale hotovosť je reálna, spočítateľná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky