Hotovosť je kráľ alebo prečo zostavovať prehľad peňažných tokov...

Môže mať podľa vás ziskový podnik finančné problémy? Alebo tá istá otázka z opačného konca - musí vždy mať stratový podnik finančné problémy? Odpoveď znie na prvý pohľad nelogicky. Aj ziskový podnik sa môže dostať do finančných ťažkostí a naopak aj niekoľko rokov stratový podnik nemusí mať nevyhnutne finančné problémy. Rozmýšľate ako je to možné?

Dôvod je celkom prozaický. Je ním skutočnosť, že v podvojnom účtovníctve sa výnosy nerovnajú príjmom a náklady nie sú totožné s výdavkami. Tým pádom ani výsledok hospodárenia nekorešponduje s hotovosťou, ktorú má podnikateľ k dispozícii.

Skutočný tok peňažných prostriedkov v podniku zachytáva prehľad peňažných tokov (angl. cash flow). Potreba zostavovania prehľadu peňažných tokov je daná tým, že v podvojnom účtovníctve sa rešpektuje tzv. akruálny princíp, čo znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky.

Príjmy a výdavky ako prejavy peňažných tokov v podvojnom účtovníctve môžu byť s tokom nákladov a výnosov v časovom alebo vecnom nesúlade.

Časový nesúlad, ktorý sa v podvojnom účtovníctve rieši tzv. časovým rozlišovaním, vzniká v nasledovných prípadoch:

 • náklady bežného účtovného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli zaplatené v danom účtovnom období (napr. nájomné platené pozadu..),
 • náklady vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim účtovným obdobím boli uhradené už v bežnom účtovnom období, (napr. predplatné tlače..)
 • výnosy bežného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli skutočným príjmom bežného obdobia, (napr. dodatočná úhrada škody od poisťovne..)
 • výnosy vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim obdobím boli príjmom už v bežnom účtovnom období (napr. príjem nájomného plateného vopred..).
Článok pokračuje pod reklamou

Medzi nákladmi a výdavkami a medzi výnosmi a príjmami existuje aj vecný nesúlad vďaka tomu, že existujú:

 • náklady, ktoré nie sú výdavkami (napr. odpisy, tvorba rezerv..),
 • výdavky, ktoré nie sú nákladmi (napr. splátky istiny úverov, nákup dlhodobého majetku..),
 • výnosy, ktoré nie sú príjmami (napr. aktivácia, t.j. výroba strojov pre samotný podnik a podobne)
 • príjmy, ktoré nie sú výnosmi (napr. príjem bankového úveru, príjem peňažného vkladu do podnikania..)

Z dôvodu neschopnosti podvojného účtovníctva priamo poskytovať informácie potrebné pre riadenie peňažných tokov a vývoja hotovosti vznikla potreba oddeleného sledovania peňažných tokov v samostatnom prehľade peňažných tokov.

Prehľad peňažných tokov je súčasťou účtovnej závierky a slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v podniku za dané obdobie. Cieľom zostavovania prehľadu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich použitie v členení na tri skupiny:

 • na bežnú hospodársku činnosť,
 • na investičnú činnosť,
 • na finančnú činnosť.

Podobne ako bola rozvedená položka zisku vo výkaze ziskov a strát možno sledovať pohyb peňažných prostriedkov v prehľade hotovostných tokov. Kladnou tokovou veličinou sú príjmy peňažných prostriedkov, zápornou naopak výdavky. Rozdiel v prehľade musí byť zhodný s rozdielom medzi konečným a začiatočným stavom peňažných prostriedkov zo súvahy.

O metódach zostavovania peňažných tokov sa dočítate v nasledovnom článku.

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riadenie cash flow

V ktorých situáciách je aktívne sledovanie cash flow obzvlášť dôležité, čo v praxi znamená riadiť cash flow, a ako začať.

Nepriama a priama metóda výpočtu cash flow

V čom je rozdiel medzi priamou a nepriamou metódou výpočtu cash-flow aj s názorným príkladom.

Čo je to cash flow a v čom sa líši od zisku

Čo je to cash flow, ako sa odlišuje od účtovného zisku a prečo je pre podnikateľa dôležité sa ním zaoberať?

Ako preveriť bonitu nového odberateľa

Praktické informácie ako vo vlastnej réžii posúdiť platobnú schopnosť obchodného partnera.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky