Ako hospodárili malé firmy na Slovensku v roku 2014

Aké ekonomické výsledky dosiahli malé slovenské firmy za rok 2014? Ako sa zmenila ekonomická situácia malých firiem z roku 2013 na rok 2014?

Analytici portálu Finstat.sk na vzorke 108-tis. firiem s tržbami do dvoch miliónov eur analyzovali finančné ukazovatele a ich zmeny oproti roku 2013. Analyzovali firmy, ktoré zverejnili účtovné závierky za rok 2014.

5 zaujímavých zistení o hospodárení malých firiem na Slovensku v roku 2014

  • Medziročný nárast zisku malých firiem na Slovensku (s tržbami do 2 mil. EUR) bol 28%
  • Zisk firiem v Bratislavskom kraji sa v roku 2014 znížil o 81% oproti predchádzajúcemu roku
  • Najstratovejším odvetvím v roku 2014 sú Nehnuteľnosti, ich strata bola 79,8 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles 82%
  • Zisk firiem z odvetvia Hazardu sa strojnásobil
  • Záporná hodnota kapitálu spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s. (-33,7 mil. EUR v roku 2013 a -35,8 mil. EUR v 2014) výrazne ovplyvnila celé odvetvie Média, vydavateľstvá a kultúra

5 dôležitých finančných ukazovateľov analyzovanej vzorky firiem za rok 2014

  1. Priemerná celková zadlženosť malých firiem v roku 2014 bola 72,20%, najvyššiu celkovú zadlženosť dosahujú firmy z odvetvia Energie a ťažba, naopak najnižšiu firmy pôsobiace v Automobilovom priemysle
  2. Priemerná hrubá marža v roku 2014 bola 24,59 %, najvyššie hrubé marže dosahujú firmy z odvetvia Hazard
  3. Priemerná zisková marža v roku 2014 bola 0,87 %, najvyššie ziskové marže dosahujú IT firmy
  4. Priemerná návratnosť aktív v roku 2014 bola 0,49 %, najvyššiu návratnosť aktív dosahujú spoločnosti z odvetvia Hazard
  5. Priemerná návratnosť kapitálu v roku 2014 bola 3,58 %, najvyššie hodnoty návratnosti kapitálu dosahujú firmy z odvetvia Zdravotníctvo

Zisk nami pozorovaných 108-tis. firiem, ktoré mali v roku 2014 tržby do 2 mil. eur, sa výrazne zvýšil. Kým v roku 2013 ich zisk predstavoval 114,7 mil. EUR, v roku 2014 to bolo až 147 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 28%.

Celková zadlženosť malých firiem na Slovensku v roku 2014

Analytici portálu Finstat.sk na vzorke 108-tis. firiem s tržbami do dvoch miliónov eur analyzovali celkovú zadlženosť podľa účtovných závierok, ktoré zverejnili za rok 2014. Aké sú výsledky?

Čo je celková zadlženosť

Celková zadlženosťje finančný ukazovateľ zadlženosti a vyjadruje, koľko percent z celkových aktív tvoria cudzie zdroje, zvyšok je tvorený vlastným kapitálom. Vypovedá o miere zadlženosti a rozsahu využívania dlhov na financovanie podnikov. Podiel cudzích zdrojov a vlastného kapitálu na aktívach ovplyvňuje finančnú stabilitu a mieru ziskovosti firmy. Celková zadlženosť úzko súvisí s rozdielom medzi návratnosťou aktív a návratnosťou kapitálu – čím je rozdiel medzi nimi vyšší, tým je aj celková zadlženosť väčšia. Nízka celková zadlženosť je predpokladom pre väčšiu finančnú stabilitu a ziskovosť.

Celková zadlženosť slovenských malých firiem podľa odvetví za rok 2014

Na nasledujúcom grafe je zobrazená celková zadlženosť odvetví v roku 2013 a 2014 pre 108-tis. malých firiem s tržbami do 2 miliónov eur.

Na prvý pohľad je zaujímavé, že celková zadlženosť odvetvia Média, vydavateľstvá a kultúra je až 93%. Takúto vysokú hodnotu zapríčinila spoločnosť ŠTÚDIO KOLIBA a.s., ktorých vlastný kapitál v roku 2013 bol -33,7 mil. EUR a v roku 2014 -35,8 mil. EUR. Záporná hodnota vlastného kapitálu značne zvýšila cudzie zdroje celého odvetvia, preto bola zadlženosť taká vysoká. Bez tejto spoločnosti by bola ich celková zadlženosť v oboch rokoch na úrovni 76,6%. Najnižšia celková zadlženosť v bola v odvetviach Automobilový priemysel, Hazard a Sprostredkovanie. Dôležité je, že hodnota celkovej zadlženosti firiem s tržbami do 2 mil. EUR bola v jednotlivých odvetviach v oboch rokoch na rovnakej úrovni, čo svedčí o tom, že v roku 2014 nenastali v ekonomike výrazné zmeny, ktoré by ovplyvnili jej výšku.

Celková zadlženosť slovenských malých firiem podľa krajov za rok 2014

Priemerná celková zadlženosť sledovanej vzorky firiem s tržbami do 2 mil. EUR bola v roku 2013 na úrovni 71,69% a v nasledujúcom roku sa mierne zvýšila na 72,20%. Jej hodnota bola v krajoch Slovenska približne na rovnakej úrovni zodpovedajúcej priemeru. Najvyššia celková zadlženosť podľa našej vzorky firiem bola v roku 2014 v Košickom kraji, naopak najnižšia v Nitrianskom kraji.

Hrubá marža a zisková marža v slovenských firmách v roku 2014

Analytici portálu Finstat.sk na vzorke 108-tis. firiem s tržbami do dvoch miliónov eur analyzovali hrubé marže a ziskové marže v slovenských mladých firmách podľa účtovných závierok, ktoré zverejnili za rok 2014. Aké sú výsledky?

Čo je to hrubá marža

Hrubá marža je ukazovateľ ziskovosti, ktorý dáva do pomeru pridanú hodnotu a celkové tržby spoločnosti, udáva sa v percentách. Čím vyššia je táto hodnota, tým lepšie. Hrubá marža nie je presný ukazovateľ pre cenovú stratégiu, ale je dobrý indikátor finančného zdravia spoločnosti. Bez adekvátneho hrubého zisku by spoločnosť nebola schopná platiť svoje prevádzkové a iné náklady.

Na nasledujúcom grafe je zobrazená priemerná hrubá marža odvetví nami sledovaných firiem. V hodnote tohto ukazovateľa nenastali žiadne rapídne zmeny a v takmer každom odvetví sa jej hodnota mierne zvýšila. Pokles tohto ukazovateľa sme zaznamenali iba v troch odvetviach: Hazard, Energie a ťažba a Telekomunikácie. Aj napriek poklesu bola hrubá marža najvyššia počas oboch rokov v odvetví Hazard, až 49,52%, naopak najnižšia hodnota bola v odvetví Veľkoobchod.

Hrubá marža v slovenských malých firmách podľa odvetví v roku 2014

Hrubá marža v slovenských malých firmách podľa krajovv roku 2014

Priemerná hrubá marža Slovenských firiem s tržbami do 2 mil. EUR bola v roku 2013 22,79% a v roku 2014 vzrástla na 24,59%. Hrubá marža krajov zodpovedá priemeru a v oboch rokoch je približne na rovnakej úrovni. Najvyššia hodnota je v Trenčianskom kraji a naopak najnižšia v Nitrianskom kraji.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo je zisková marža?

Zisková marža je finančný ukazovateľ ziskovosti, ktorý predstavuje pomer medzi čistým ziskom (zisk po zdanení) a súčtom všetkých tržieb spoločnosti (tržby z predaja tovaru a tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb). Je to percentuálne vyjadrenie zisku na 1 euro tržieb. Čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým lepšie, svedčí to o tom, že spoločnosť má vyššiu ziskovosť v porovnaní s konkurenciou. Ziskovú maržu najviac ovplyvňuje cena tovaru, množstvo predaného tovaru, poskytnutých služieb a výška nákladov firmy.

Zisková marža v slovenských malých firmách v roku 2014 podľa odvetví

Vo viacerých odvetviach sa podľa našej vzorky firiem zisková marža v priebehu rokov 2013 a 2014 výraznejšie zmenila. Najvyššiu hodnotu má odvetvie Hazard, ktorého zisková marža narástla na 9,39% vďaka trojnásobne vyššiemu zisku. Ďalšia výrazná zmena nastala v odvetví Telekomunikácie, ktorých zisková marža klesla zo 7,30% v roku 2013 na 4,95% v roku 2014. Tento pokles bol zapríčinený nižším ziskom aj napriek vyšším tržbám odvetvia. Najnižšiu ziskovú maržu majú odvetvia Cestovný ruch, gastro a voľný čas a Nehnuteľnosti. Veľký pokles ziskovej marže Nehnuteľností v roku 2014 bol zapríčinený poklesom zisku odvetvia z -43,8 mil. EUR na -79,8 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles až o 82%.

Zisková marža v slovenských malých firmách v roku 2014 podľa krajov

Priemerná zisková marža malých firiem Slovenska bola v roku 2013 0,71% a v roku 2014 vzrástla na 0,87 %. Znovu si môžeme všimnúť, že medzi jednotlivými krajmi je veľký rozdiel. Najvyššiu ziskovú maržu má Nitriansky kraj, až 1,98% a najnižšiu má Bratislavský kraj, pretože mal v oboch rokoch veľmi malý zisk. Vo väčšine krajov hodnota tohto ukazovateľa v roku 2014 narástla, iba v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji sa znížila.

 

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky