Analýza ziskovosti podnikania v SR za rok 2013

Atraktivita a ziskovosť odvetvia významne ovplyvňuje šance na úspech v podnikaní. Na analýzu ziskovosti odvetví v SR sa podujal tím portálu finstat.sk, ktorý prináša súhrn zistení z účtovných závierok viac ako 161 000 slovenských spoločností za rok 2013.

Návratnosti kapitálu a aktív sú jednými z najčastejšie používaných ukazovateľov pri analyzovaní firiem. Aj keď nepovedia o firme celú pravdu, stojí za to poznať ich hodnoty. V analýze sme sa pozreli na dáta približne 161 tisíc firiem za rok 2013 na celom Slovensku a sledovali, akých návratností kapitálu a aktív dosiahli firmy v rôznych sektoroch a krajoch a ako sa líši hodnoty týchto ukazovateľov medzi veľkými a známymi firmami v rámci rovnakého odvetvia.

Návratnosť aktív vo všeobecnosti

Návratnosť aktív (anglicky: Return on Assets – ROA) vyjadruje, koľko eur čistého zisku firma zarobila z jedného eura aktív. Jednou z možností, ako vypočítať ROA, je dať do pomeru čistý zisk a celkové aktíva. Aktíva sú súhrn majetku firmy, vďaka ktorému je firma schopná poskytovať svoje služby a vyrábať produkty.

Pre ROA platí, že čím vyššia je jeho hodnota, tým lepšie. Rovnako dôležitá ako výška, je aj stabilita ukazovateľa, čiže čím stabilnejší, tím lepšie. Návratnosť aktív je ovplyvnená najmä dvoma faktormi – ziskovou maržou a obrátkou aktív. Firma bude mať vysoké ROA, keď bude predávať tovar s vysokou maržou (napr. značkové a luxusné hodiny, kabelky, autá), keď bude predávať veľa nejakého tovaru (napr. „bežné“ hodiny, autá, atď.), alebo akákoľvek kombinácia oboch. Napríklad odvetvie hazardu malo nízku ziskovú maržu (3,1 %), ale vysokú obrátku aktív (403 %), ktorá spôsobila, že odvetvie má jedno z najvyšších ROA.

Hodnoty ROA v odvetviach sú v porovnaní s návratností kapitálu nižšie, čo je spôsobené tým, že ROA dáva do pomeru zisk a aktíva spoločnosti, ktoré okrem kapitálu obsahujú aj cudzie zdroje krytia. Priemerné ROA na Slovensku je na úrovni 2,18 %.

Návratnosť aktív podľa odvetví slovenského hospodárstva a krajov

Najnižšie ROA (aj záporné) mali odvetvia Kovovýroba a hutníctvo a Cestovný ruch a gastro. Ďalšie odvetvia so záporným ROA boli Stavebníctvo, odvetvie Nehnuteľností a Poľnohospodárstvo. V prípade kovovýroby bol výsledok celého odvetvia ovplyvnený veľkou stratou spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá dosiahla takmer - 368,9 mil. eur. Bez tejto straty by bolo odvetvie ako celok v miernom zisku.

Cestovný ruch a gastronómia je všeobecne komplikovaný sektor pre podnikanie. Z nami opisovaných odvetví v tejto analýze bolo v odvetví iba 34 % firiem ziskových, zvyšných 66 % firiem skončilo v strate. Veľký počet stratových firiem je príčinou celkovej straty celého odvetvia.

Stavebníctvo bolo v roku 2013 ovplyvnené veľkými stratami troch spoločností – Doprastav, Váhostav – SK a BCI. Strata Doprastavu bola - 60,4 mil. eur, strata Váhostavu takmer - 13,5 mil. eur a strata BCI dosiahla takmer - 10,5 mil. eur.

Na druhej strane mali najvyššie ROA odvetvia Hazard, IT, Automobilový priemysel a Telekomunikácie. Odvetvie hazardu malo najväčšiu obrátku aktív zo všetkých odvetví. Odvetvie IT je v podobnej situácii ako hazard. Vysoká obrátka aktív (137,5 %) a rozumná zisková marža (8,2 %) vedie k druhému najvyššiemu ROA. Automobilový priemysel mal obrátku aktív 106 % a slušnú 6-percentnú maržu, telekomunikácie síce mali nízku obrátku aktív (iba 19,4 %), ale najvyššiu maržu zo sledovaných odvetví – takmer 28,4 %.

Za zmienku stojí ROA v odvetví Energie. Toto odvetvie býva všeobecne celkom stabilne ziskové, ale zisky sú obmedzené štátnou reguláciou, ktorá nedovolí spoločnostiam dodávajúcim elektrinu, teplo a vodu stanovovať si ceny podľa vlastného uváženia. Odvetvie je charakteristické jednou z najnižších obrátok aktív, pretože je veľmi kapitálovo náročné. IT firme je jedno, či si aplikáciu kúpi sto tisíc alebo milión ľudí, ale keď bude elektrárenská spoločnosť chcieť dodávať elektrinu ďalším 900 000 ľuďom, bude musieť postaviť zopár ďalších elektrární, trafostaníc a stĺpov elektrického vedenia.

Zaujímavé porovnanie ponúka pohľad na rozdelenie ROA podľa krajov. Jediný kraj so záporným ROA bol Košický kraj, a to kvôli veľkej strate U. S. Steel Košice, ktorú nestačili vykryť ani zisky zvyšných firiem v kraji.

Návratnosť kapitálu vo všeobecnosti

Návratnosť kapitálu (anglicky: Return on Equity – ROE) pomeriava čistý zisk k vlastnému imaniu („kapitálu“) spoločnosti. Vlastné imanie predstavuje (okrem iného) prostriedky, ktoré do spoločnosti vložili jej vlastníci, akcionári. Ukazovateľ vyjadruje, koľko eur čistého zisku firma zarobila z každého eura, ktoré do firmy vložili vlastníci. Čím väčšie je toto číslo, tým lepšie. Dôležité je porovnávať ROE s ukazovateľom ROA. Rovnako ako v prípade ROA je dôležitá stabilita ukazovateľa.

Rozdiely medzi ROE a ROA sú dané kapitálovou štruktúrou spoločnosti. Čím väčší bude podiel kapitálu na aktívach, tým menej sa ROE a ROA budú odlišovať. Na obr. 3 je vidno, v akých pomeroch je v priemere v odvetviach zastúpený kapitál v aktívach (svetlá časť stĺpčeka) a koľko percent aktív tvoria tzv. cudzie zdroje (tmavá časť stĺpčeka). Cudzie zdroje sú financie, ktoré nepochádzajú od vlastníkov, akcionárov spoločnosti. Môže ísť o úvery od banky, prijaté dotácie, pôžičky od spriaznenej osoby, záväzky voči dodávateľom a pod. Všeobecne platí, že nie je dobré mať ani príliš veľa kapitálu, ale ani príliš veľa cudzích zdrojov.

Napríklad Služby mali ROA (4,5 %) len o málo nižší ako Telekomunikácie (5,5 %), ale oveľa vyššie ROE. To je spôsobené tým, že odvetvie služieb malo iba 20-percentný podiel kapitálu na aktívach, keďže telekomunikácie mali 55-percentný podiel kapitálu na aktívach.

Graf nižšie zobrazuje rozdiely medzi ROA (tmavá časť stĺpčeka) a ROE (celý stĺpček). Čím väčší je ROE oproti ROA, tým menej z celkových aktív tvorí kapitál a opačne.

Návratnosť kapitálu podľa odvetví a krajov

Najnižšiu hodnotu ukazovateľa ROE - 15,2% má odvetvie Kovovýroba a hutníctvo, ktorá je spôsobená tým, že práve do tohto odvetvia je zaradená spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá mala veľmi vysokú stratu. Ak by sme počítali ROE tohto odvetvia neberúc do úvahy spomínanú spoločnosť, bolo by na úrovni 3,61 % (zvýšilo sa až o viac ako 18 percentuálnych bodov).

Druhé najnižšie ROE má Cestovný ruch a gastronómia, a to - 13 %. V predchádzajúcom prípade existovala v odvetví jedna spoločnosť, ktorá takúto situáciu zapríčinila (straty ostatných firiem nemali taký veľký dopad), ale v tomto prípade je to inak. V odvetví Cestovný ruch a gastro sa nachádza veľmi veľký počet menších spoločností, ktoré sú v strate (66 %), preto po sčítaní všetkých ziskov (resp. strát) dostaneme stratu celého odvetvia, čiže aj záporné ROE.

Ďalšími odvetviami, ktoré majú záporné ROE, sú Stavebné práce, Nehnuteľnosti a Poľnohospodárstvo. V prípade Stavebných prác je záporná hodnota spôsobená najmä tromi spoločnosťami, a to Doprastavom, Váhostavom a BCI. V odvetviach Nehnuteľnosti a Poľnohospodárstvo sa opäť nachádza veľký počet stratových firiem, ktoré naakumulovali celkovú stratu odvetvia.

Prvé štyri priečky patria Službám, IT, Automobilovému priemyslu a Hazardu. Ako vidíme podľa obrázka č. 5, je veľký rozdiel ukazovateľa ROE prvých štyroch spoločností v porovnaní s ostatnými. Tento fakt je spôsobený tým, že spomenuté odvetvia nepotrebujú až taký vysoký kapitál, ako potrebujú iné odvetvia, alebo firmy volia iné kombinácie kapitálu a cudzích zdrojov.

Na štvrtom mieste je Hazard, ktorého ROE dosahuje hodnotu 23,2 %. Nakoľko je toto odvetvie na počet spoločností malé, je ovplyvnené veľkými firmami, ako sú napríklad Fortuna SK, Tipos či Niké.

Automobilový priemysel má tretie najvyššie ROE spomedzi slovenských odvetví, a to 27,9 %.

S 28,6 % je na druhom mieste odvetvie IT. ROE je sčasti ovplyvnené dvomi firmami, ktoré mali najvyššie zisky, a to ESET s.r.o. a SkyToll a.s. Keby sme tieto dve spoločnosti nebrali do úvahy, ROE by bolo na úrovni 19,2 %, čo je takmer o 10 percentuálnych bodov menej, čo je aj tak stále veľa. ROE by bolo na takejto úrovni aj vďaka faktu, že v tomto odvetví je až 58 % spoločností ziskových.

Aj keď Služby mali až piate najvyššie ROA, majú najvyššie ROE, pretože majú v priemere jeden z najnižších podielov vlastného imania na aktívach.

ROE v Košickom kraji je záporné z rovnakého dôvodu ako ROA – stratu U. S. Steel Košice nedokázali vyrovnať ani zisky ostatných firiem, čo znamená, že kumulovaný zisk firiem v kraji je záporný.

Najvyššie priemerné ROE mali firmy v Trenčianskom kraji. Tento výsledok bol významne ovplyvnený výsledkami dvoch veľkých spoločností – Continental Matador Truck Tires a Continental Matador Rubber. Tieto dve firmy mali dohromady zisk vo výške 218,8 mil. eur. Keby sme zrátali zisky a straty všetkých firiem v kraji, dostali by sme číslo 438,5 mil. euro. Tieto dve firmy sa tak podieľali na polovici ziskov v kraji. Bez vplyvu týchto dvoch spoločností by sa priemerné ROE kraja pohybovalo iba na úrovni 6,24 %.

ROE firiem v Žilinskom kraji bolo opäť do veľkej miery ovplyvnené jednou významnou firmou – KIA Motors Slovakia. So ziskom 230,9 mil. eur prevyšovala ostatné firmy v kraji (firma s druhým najvyšším ziskom – Slovenská energetika – Distribúcia, s.r.o. dosiahla zisk „iba“ 37 mil. eur). Zisk spoločnosti KIA Motors Slovakia predstavoval takmer 54 % sumy ziskov a strát firiem v kraji. Pokiaľ by firma v kraji nepôsobila, priemerné ROE by bolo iba 3,92 %.

Výška ROE v Bratislavskom kraji je výsledkom vysokého priemerného zisku na firmu, a to prevažne z toho dôvodu, že v Bratislavskom kraji má sídlo väčšina firiem pôsobiacich po celom Slovensku – ŽSR, Dôvera z.p., SPP, E.ON apod. Vysoký priemerný zisk na firmu je rovnako spôsobený tým, že straty firiem v kraji sú pomerne menšie ako v iných krajoch. Keď od ziskov „bratislavských“ firiem odrátame straty ostatných firiem v kraji, dostaneme hodnotu, ktorá je o 33 % nižšia. To znamená, že stratové firmy neovplyvňujú kumulatívny (a tým pádom aj priemerný) zisk firiem v kraji. Na druhej strane, keď od ziskov profitabilných firiem v Banskobystrickom kraji odrátame straty stratových firiem, je výsledná hodnota o 76 % nižšia ako iba suma ziskov. Čiže straty firiem v kraji zásadne ovplyvňujú kumulatívny a priemerný zisk firiem v kraji.

Výsledok ROE v Košickom kraji bol ovplyvnený veľkou stratou (- 368,9 mil. eur) spoločnosti U. S. Steel Košice. Kumulovaná strata firiem v kraji dosiahla približne 247 mil. eur. Bez zohľadnenia straty U. S. Steel by boli firmy v kraji v kumulovanom zisku 122 mil. eur.

Autori analýzy: Monika Ondrušeková, Josef Pohorský, finstat.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Hrubá a zisková marža firiem podľa odvetví a krajov v roku 2013

Hrubá a zisková marža sú jedným z najpoužívanejších finančných ukazovateľov, ktoré zobrazujú finančnú stabilitu a ziskovosť spoločností. V analýze sú použité údaje z databázy FinStatu, ktorá obsahuje 193 000 účtovných závierok slovenských spoločností za rok 2013.

Aký veľký je vplyv výberu oblasti podnikania na váš budúci úspech?

Vedeli ste, že atraktivita odvetvia významne určuje vaše šance na úspech v podnikaní? Máme pár tipov, na čo nezabudnúť pri analýze odvetvia pri štarte podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky