Ako vypovedať poistnú zmluvu PZP a zmeniť poisťovňu?

Je možné zrušiť PZP pred skončením poistného obdobia? Ako postupovať pri zmene poisťovne? Vypovedanie poistnej zmluvy PZP krok po kroku.

Žiadny vodič sa nevyhne povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Môže si však vybrať, v akej poisťovni svoje auto poistí. PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie trvá jeden rok. To znamená, že po úhrade poistného na ďalší rok sa poistenie automaticky predĺži alebo si vodič môže svoje auto poistiť každý rok v inej poisťovni. V takom prípade je dôležité správne vypovedať pôvodnú zmluvu zákonného poistenia.

Výpoveď PZP k výročiu poistného obdobia

Ak chce majiteľ auta zrušiť aktuálne PZP s tým, že sa následne chce poistiť v inej poisťovni, môže tak urobiť iba raz za rok, a to k výročiu uzatvorenia poistenia, teda najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Dobré vedieť: Od 1.1.2019 platí, že poisťovňa je poistníkovi povinná doručiť oznámenie o zmene výšky poistného najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak tak poisťovateľ neurobí, poistník nebude v dostatočnom časovom predstihu informovaný o novej výške ceny PZP pre nasledujúce poistné obdobie. V takom prípade je poistník oprávnený podať výpoveď PZP kedykoľvek až do uplynutia poistnej doby.

Predčasné zrušenie PZP

Zmluvu povinného zmluvného poistenia možno vypovedať aj predčasne z jedného z nasledujúcich dôvodov:

 • predaj auta,
 • odcudzenie auta,
 • úmrtie poistníka,
 • trvalé odhlásenie vozidla z evidencie.

Ďalšie možnosti predčasného ukončenia PZP definuje Občiansky zákonník:

 • V lehote do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia. Keď poisťovňa prijme a zaeviduje výpoveď, začne plynúť  8-dňová výpovedná lehota. Poistníkovi bude vrátené poistné, od ktorého bude odpočítaná alikvotná (pomerná) čiastka za obdobie, počas ktorého bolo poistenie platné.
 • Nezaplatením poistného do dátumu splatnosti ani po vystavení a doručení výzvy na zaplatenie od poisťovne. Od apríla 2015 platí, že poisťovňa je v prípade, ak klient nezaplatil poistné, povinná doručiť mu výzvu na zaplatenie najneskôr do 1 mesiaca. Niektoré poisťovne môžu v poistných podmienkach túto lehotu stanoviť aj na dlhšie obdobie, maximálne však na 3 mesiace. Ak klient poistné neuhradí, poistenie bude zrušené. Zo strany klienta však bude potrebné doplatiť čiastku za obdobie, ktoré bolo stanovené v poistných podmienkach.

Ako spísať výpoveď povinného zmluvného poistenia?

Každá výpoveď poistenia musí byť spísaná vo forme úradného listu a je potrebné v nej uviesť nasledujúce údaje:

 • korešpondenčné adresy odosielateľa a adresáta,
 • miesto a dátum vyhotovenia,
 • údaje o poistnej zmluve, ktorá je predmetom výpovede (jej číslo, ŠPZ vozidla, model, značka),
 • dôvod výpovede,
 • žiadosť o vrátenie zvyšného poistného,
 • žiadosť o vystavenie potvrdenia o škodovom priebehu,
 • podpis žiadateľa,
 • prílohy (napr. kópia technického preukazu, správa od polície a pod.).
Článok pokračuje pod reklamou

Výpoveď poistnej zmluvy musí byť do poisťovne doručená v písomnej podobe doporučenou poštou. V prípade, že sa má poistenie ukončiť k určitému dátumu, napríklad k výročiu zmluvy, je potrebné, aby výpoveď bola do poisťovne doručená ešte pred týmto dátumom. Tu neplatí, že stačí zásielku odoslať v posledný deň určenej lehoty.

Dobrou správou je, že v súčasnosti je možné v niektorých poisťovniach podať výpoveď poistnej zmluvy aj online formou, teda prostredníctvom elektronického formulára alebo e-mailom. Spravidla je však potrebné priložiť aj scan vytlačenej a podpísanej výpovede. Keď poisťovňa výpoveď poistenia zaeviduje, zašle klientovi oznámenie o jej akceptovaní. Po riadnom uplynutí poistného obdobia ešte poisťovňa doručí doklad o zrušení, a tiež potvrdenie o škodovom priebehu.

Ďalším krokom je zmena poisťovne

Ak sa PZP ukončovalo k výročiu zmluvy a auto bude naďalej používané, po výpovedi je potrebné zrealizovať zmenu poisťovne, teda uzatvoriť si nové povinné zmluvné poistenie. Upozorňujeme, že jazdenie bez platného zákonného poistenia môže byť sankcionované až do výšky 3 320 € a v prípade poistnej udalosti by vzniknuté náklady musel majiteľ auta hradiť z vlastných úspor.

Na čo si pri výpovedi PZP treba dať pozor - zhrnutie

Zrušenie poistnej zmluvy a následná zmena poisťovne nie je náročný proces. Má však svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pri podávaní výpovede poistenia si treba dať pozor na nasledujúce:

 • Pred podpísaním a odoslaním tlačiva si treba pozorne skontrolovať uvedené údaje.
 • Nezabudnúť požiadať o vydanie potvrdenia o škodovom priebehu.
 • Ak PZP majiteľ auta ukončuje predčasne, nemal by zabudnúť do výpovede zahrnúť aj žiadosť o vrátenie zvyšného poistného.
 • Pri zrušení poistenia k výročiu zmluvy si treba dať pozor na to, aby bola výpoveď do poisťovne doručená včas.
 • Ak bude mať majiteľ automobilu akúkoľvek otázku, môže sa obrátiť buď priamo na poisťovňu, alebo sprostredkovateľa poistenia, cez ktorého si poistku uzatváral.

V tomto článku sme sa zamerali na výpoveď PZP. Zrušenie ostatných typov neživotných poistení, ako je napríklad havarijné poistenie alebo poistenie majetku, sa realizuje taktiež prostredníctvom písomnej výpovede. Rovnako je pri zrušení poistenia k výročiu poistnej zmluvy potrebné dodržať 6 týždňovú lehotu a v prípade predčasného ukončenia je dôležité priložiť aj dokumenty dokazujúce dôvody výpovede. Presnú špecifikáciu podmienok vypovedania poistenia možno nájsť aj v poistných podmienkach.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky