Príspevok na podnikanie v roku 2013

Príspevok na podnikanie v roku 2013
Vlasta Kostercová a  Zuzana Kresánková

Autorky, ktoré prostredníctvom www.flexipraca.sk podporujú flexibilitu v práci i cestou podpory malého podnikania (virtuálne vizitky, príprava podnikateľských zámerov, informácie a rady).

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príspevok na podnikanie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorý poskytuje úrad práce, patril v minulosti k často využívanej forme podpory pre drobných živnostníkov, ktorí sa rozhodli skúsiť podnikať. V súvislosti s novelou zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti došlo od 1.5.2013 k zmene podmienok poskytovania tohto príspevku, o ktorých vás v stručnosti informujeme v nasledovnom článku.

Kde začať?

Podáte Prihlášku uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania, ktorú môže zabezpečiť úrad.

Predložíte Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ), ktorej súčasťou je podnikateľský plán alebo podnikateľský zámer (o podnikateľskom pláne na účely príspevku informujeme tu). Zámer informuje o tom: aké podnikanie chce uchádzač prevádzkovať, akým spôsobom, aké plánuje výnosy a náklady (a zisky), ako budú získané prostriedky použité.

Tip: Ak sa potrebujete poradiť, ako sa tvorí podnikateľský zámer, obráťte sa na nás na http://flexipraca.sk/poradna/clanok/9.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie písomne na úrad práce, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ.

Ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, ako aj informácie o jeho výške v roku 2020 nájdete v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020.

Komu sa príspevok môže poskytnúť?

Príspevok na SZČ môže byť poskytnutý tomu, kto je vedený evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace alebo byť vedený v tejto evidencii najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ. Kým v minulosti bol príspevok právne nárokovateľný (dostal ho ten, kto splnil podmienky), schválenou novelou sa zmenil na fakultatívne poskytovaný (nemusí byť schválený ani po splnení podmienok).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ďalej?

Po splnení podmienok stanovených v spomínanom zákone, uchádzač uzatvorí s príslušným úradom práce  dohodu o poskytnutí príspevku. V nej sa zaviaže k prevádzkovaniu SZČ nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou a podnikateľským zámerom

Na čo príspevok možno použiť?

Príspevok musí byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ ako sú uvedené v podnikateľskom zámere, a to v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský zámer približujeme v článku Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce.

Ako sa príspevok na podnikanie vypláca?

Úrad práce poskytne uchádzačovi max. 60% výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Druhú časť príspevku, teda max. 40% výšky príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Povinnosti po získaní príspevku na podnikanie

Za každý rok prevádzkovania SZČ uchádzač predkladá správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po dobu 3 rokov vrátane dokladov, preukazujúcich použitie získaného príspevku. Vždy do 3 mesiacov od ukončenia príslušného roka prevádzkovania SZČ. Aké sú povinnosti v súvislosti s účtovníctvom, resp. vykazovaním príspevku vás informujeme na týchto miestach:

Skončenie podnikania?

Ak uchádzač nesplní povinnosť prevádzkovania SZČ bez prerušenia najmenej tri roky, bude musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Obnova príspevku na podnikanie?

Príspevok je možné poskytnúť znovu, najskôr však po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Výška príspevku?

Závisí od výšky nezamestnanosti v príslušnom okrese. Zákon určuje maximálnu možnú výšku príspevku nasledovne:

Kraj Pravidlo Príspevok pre rok 2013
Bratislavský kraj Max 2,5-násobok priemernej mzdy 2643 Eur
Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer Max 3-násobok priemernej mzdy 3171 Eur
Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer Max 4-násobok priemernej mzdy 4228 Eur

Tip: Chcete zviditeľniť vaše podnikanie? Vytvorte si virtuálnu vizitku na www.flexipraca.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Vlasta Kostercová a  Zuzana Kresánková
Vlasta Kostercová a Zuzana Kresánková

Autorky, ktoré prostredníctvom www.flexipraca.sk podporujú flexibilitu v práci i cestou podpory malého podnikania (virtuálne vizitky, príprava podnikateľských zámerov, informácie a rady).


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky