Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.

Krátko o príspevku na podnikanie od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Je určený pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je v evidencii najmenej 3 mesiace. Na ÚP v mieste plánovaného podnikania sa podáva písomná žiadosť, pričom je dobré podať ju hneď pri zaevidovaní na ÚP, nakoľko budete zaradení do poradovníka. Nasleduje absolvovanie internej prípravy a testu (na test nie je treba špeciálna príprava, postačujú všeobecné vedomosti), čakanie na výsledok (niekoľko dní), po ktorom nasleduje podpis dohody o poskytnutí príspevku. Peniaze bývajú pripísané na účet spravidla do 30 dní od podpísaní dohody. Posledným krokom je odoslanie formulára (oznámenie o prijatí pomoci) Ministerstvu financií SR. Výška príspevku je rôzna podľa krajov. Podrobnejšie informácie nájdete na www.upsvar.sk.

Podnikateľský plán vypracujte samostatne

Hoci práve toto je časť, ktorej sa uchádzači obávajú najviac, nie je na to žiadny dôvod. Nikto nežiada predkladanie rozsiahlych analýz a dlhoročných plánov. Hlavným zámerom je preukázanie dostatočnej miery samostatnosti, rozhľadenosti v oblasti, v ktorej sa chystáte podnikať, a zároveň priznať skutočnosť, že ste si vedomý/á i prípadných slabých stránok.

Každý uchádzač o príspevok obdrží osnovu, podľa ktorej má PP vypracovať. Obsahuje 9 bodov:

1. Údaje o žiadateľovi - je podstatné spomenúť hlavne zamestnania, ktoré súvisia s predmetom budúcej živnosti a vyzdvihnúť aj svoje osobnostné stránky.

2. Charakteristika zámeru – túto kapitolu je vhodné písať ako poslednú a stručne zhrnúť informácie z celého plánu. Nezabudnúť na predmet pod. činnosti, čo je produktom (služby, tovar..) a spomenúť jeho výhody, cenu a čo bude pri realizácii zámeru vašou prioritou (napr. udržanie dlhodobého rastu tým, že úmerne s tržbami budú narastať aj vaše investície do reklamy, prieskumu trhu a pod.)

3. Postup realizácie zámeru – vhodné je spomenúť, čo vás viedlo k rozhodnutiu podnikať (napr. „získanie dostatku skúseností a túžba osamostatniť sa“, alebo „na základe pozorovania trhu v mojom okolí som objavil podnikateľskú príležitosť, v ktorej vidím potenciál“), objasniť kam budú smerovať vaše investície (materiálno-technické zabezpečenie – na výkon práce, reklama – na získavanie zákazníkov...). Môžete uviesť aj svojich budúcich dodávateľov, no nie je to nevyhnutné. V bodoch uveďte, ako budete postupovať (postačuje: rok 2012 - absolvovanie praktickej prípravy, obhajoba podnikateľského zámeru, otvorenie živnosti, obstaranie potrebného hmotného a nehmotného majetku k realizácii podnikania, získavanie zákazníkov. Prípadne môžete uviesť aj plány na nasledujúci rok.)

Článok pokračuje pod reklamou
4. Miesto realizácie zámeru – uviesť, kde bude miesto podnikania, kde budú uložené veci z príspevku a vlastnícke vzťahy (ak miesto nie je vo vašom vlastníctve, budete potrebovať aj nájomnú zmluvu alebo povolenie na zriadenie miesta podnikania od majiteľa). 5. Marketingové informácie – postačuje vysvetliť ako si budete zabezpečovať reklamu (reklamná tabuľa, letáky, internetová reklama, inzeráty, rozhlas atď) a čím budete lákať zákazníkov (nízka cena, akciové ceny, kvalita, široká ponuka, výhody pre stálych zákazníkov).

6. Slabé a silné stránky zámeru – stačí uviesť štyri silné (nízka cena, vysoká kvalita, dostatok kontaktov, roky praxe, flexibilita, precíznosť, rýchla reakcia na dopyty a rýchle jednanie so zákazníkom, orientácia na všetky sociálne vrstvy potenciálnych zákazníkov) a štyri slabé (neistá ekonomická situácia, konkurencia, sezónnosť práce a podobne).

7. Finančná prognóza – asi najťažšia časť podnikateľského zámeru. Môžem vás však potešiť skutočnosťou, že podlľa mojich skúseností finančné projekcie pravdepodobne nikto skutočne neprepočítava, stretol som sa totiž s asi desiatkou plánov pre ÚPSVaR a v ôsmich boli vo finančnej prognóze chyby, pričom ani v jednom prípade neboli vytknuté a všetky príspevky boli bez problémov schválené. Najčastejšia chyba bola v položke daň, je to kvôli tomu ako je tabuľka zostavená. Daň je uvedená vo výdavkoch a preto ju všetci nejakým spôsobom odpočítavali zo základu dane (i keď ako sa dá vedieť suma dane bez toho aby ste ju najskôr vypočítali?).

Správne: Príjmy – výdavky – nezdaniteľná čiastka = základ dane, z ktorého sa vypočíta 19% daň. Sumu príspevku treba uviesť v kolónke INÉ PRÍJMY a zároveň INÉ VÝDAVKY.

8. Doplňujúce údaje – postačuje priložiť certifikáty, diplomy, výučný list, prípadne uviesť cenník služieb.

9. Kalkulácia predpokladaných nákladov – treba uviesť veci, na ktoré príspevok použijete. Je vhodné uviesť sumu 1141,92 € (24 mesiacov * 47,58€ na zdravotné poistenie) a 1351,92 € (12 mesiacov * 112,66€ na odvody do Sociálnej poisťovne). Pri obstarávacej cene je vždy lepšie uviesť mierne vyššiu sumu, nakoľko za menšiu sumu ako ste uviedli, ju môžete kúpiť, ale o viac ako 10% by ste sumu, ktorú ste na konkrétnu vec uviedli, nemali prekročiť. Taktiež je dobré naplánovať náklady v raz takej výške, ako je príspevok. Nemusíte nakúpiť všetko, no v prípade že nakúpite lacnejšie ako ste plánovali, máte priestor na použitie zvyšných financií. Ak však nakúpite všetko, čo máte uvedené a zvýšia vám peniaze, budete mať komplikácie s vybavovaním doplnenia podnikateľského plánu. Je to dobré i preto, že na komisiu budete pôsobiť dobrým dojmom, že do podnikania investujete i vlastné peniaze.

Ďalšie povinnosti po získaní príspevku:

  • Viesť prehľad výdavkov (t.j. žiadne paušálne výdavky).
  • Podávať polročné správy na ÚPSVaR – POZOR! Nie po polroku podnikania, ale vždy k 30.6. (treba odovzdať do 30.9.) a k 31.12. Ak ste začali podnikať napr. v máji, tak podávate správu k 30.6. za dva mesiace.
  • Dostanete nálepky o prijatí pomoci, ktorými je potrebné označiť veci obstarané finančnými prostriedkami z príspevku.

Prajeme vám veľa úspechov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve

Poľnohospodári môžu od získať príspevok na zamestnávanie sezónnych pracovníkov. V akej výške a za akých podmienok?

Chránená dielňa a chránené pracovisko - príspevky na zriadenie a prevádzkovanie v roku 2020

Aké sú podmienky získania príspevkov pre zamestnávateľa na zriadenie a prevádzkovania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a v akej výške ich možno získať?

Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020

Postup ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, informácie o jeho maximálnej výške, ale aj o tom aká je reálna šanca, že ho získate.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky