Výbory európskeho parlamentu v kocke

Čo je úlohou výborov, podľa čoho sa rozhoduje, v akých výboroch pôsobia zvolení europoslanci a čo všetko môžu vďaka účasti vo výbore ovplyvniť?

Európska únia je veľmi komplexná a zložitá, tvorí ju viacero inštitúcií, pričom sa ich právomoci a úloha v rámci EÚ líšia. Jednou z nich je Európsky parlament, ktorý pozostáva z europoslancov volených občanmi členských štátov (najbližšie eurovoľby Slovensko čakajú 8.6.2024). Europarlament nemá zákonodarnú moc, napriek tomu vedia poslanci legislatívu zásadne ovplyvňovať a zasahovať do nej. Delia sa totiž do frakcií (politických skupín) podľa svojej domácej politickej príslušnosti (môžu však prestúpiť aj do inej frakcie alebo ostať mimo ako nezávislí) a ich povinnosťou je byť súčasťou výborov. Podľa čoho sa určuje, ktorý poslanec v akom výbore pôsobí a aké úlohy im z účasti vo výboroch vyplývajú? Podrobnosti aj o činnosti slovenských europoslancov v poslednom volebnom období, približujeme v tomto článku.

Čo sú výbory Európskeho parlamentu?

Európsky parlament (EP) tvorí 20 výborov, ktoré sa zaoberajú rôznymi politickými oblasťami, napríklad priemyslom a energetikou, medzinárodným obchodom, environmentálnymi záležitosťami atď. Jeden výbor má aj podvýbory a zriadiť možno aj podvýbory a dočasné výbory, ktorých úlohou je riešiť osobitné otázky.

Aktuálne sú stále výbory zamerané na nasledovné oblasti:

 1. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)
 2. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI)
 3. Výbor pre petície (PETI)
 4. Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)
 5. Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT)
 6. Výbor pre ústavné veci (AFCO)
 7. Výbor pre rozvoj (DEVE)
 8. Výbor pre zahraničné veci (AFET)
   • Podvýbor pre ľudské práva (DROI) 
   • Podvýbor pre bezpečnosť (SEDE) 
 9. Výbor pre občianske slobody (LIBE)
 10. Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON)
 11. Výbor pre medzinárodný obchod (INTA)
 12. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)
 13. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
 14. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
 15. Výbor pre rybolov (PESCH)
 16. Výbor pre právne veci (JURI)
 17. Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN)
 18. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
 19. Výbor pre regionálny rozvoj (REGI)
 20. Výbor pre rozpočet (BUDG)

Každý výbor pozostáva z 25 až 88 poslancov/poslankýň Europarlamentu, ktorí svoje preferencie o tom, v akom výbore chcú pôsobiť, vyjadrujú na začiatku volebného obdobia (teda po zvolení do EP). Aby ale boli výbory rovnomerne zastúpené, tieto preferencie nemusia byť vždy vypočuté. Rozhodujúca je účasť vo frakcii. Menšie frakcie majú obmedzené možnosti, ako získať predsedu výboru. Nezaradení poslanci zasa síce majú možnosť navrhovať osoby do výborov a delegácií, ale že budú zvolení za ich predsedov alebo za spravodajcov pre dôležité právne návrhy, je minimálna pravdepodobnosť.

Súčasťou každého výboru je predseda/predsedníčka a maximálne štyria podpredsedovia. Volia si ich členovia výboru na dva a pol roka. Súčasťou výborov je aj sekretariát a náhradníci, ktorí sa môžu výborov zúčastňovať, ale nemôžu hlasovať.

Činnosť výborov Europarlamentu: možnosť ovplyvniť vývoj legislatívy aj kontrolná funkcia

Úlohou výborov EP je skúmanie navrhovaných právnych predpisov EÚ a vypracovávanie návrhov zmien. O tých následne poslanci diskutujú a hlasujú. Je dôležité zdôrazniť, že výbory sú základom rozhodovacích systémov EÚ a právomocí EP. Vo výboroch sa riešia nielen legislatívne návrhy predložené Európskou komisiou, ale aj nelegislatívne pozície EP k daným témam.

O legislatívnych aj nelegislatívnych materiáloch sa diskutuje na pravidelných schôdzach (plenárnych zasadnutiach) v Bruseli, rozpravy sú zväčša verejné a vysielané online. Na prácu vo výbore sú vyhradené jeden až dva týždne mesačne. Počas schôdze výboru sa pripravuje správa na posúdenie na plenárnych zasadnutiach EP. Taktiež poslanci vo výboroch organizujú vypočutia expertov a ich úlohou je aj kontrolovať iné inštitúcie a orgány EÚ. Dôležitú rolu zohrávajú pri formovaní novej Európskej komisie – pred zvolením prechádzajú kandidáti na eurokomisárov vypočutím a posúdením jednotlivými výbormi (známe aj ako hearing alebo grilovanie) podľa toho, akej oblasti sa má daný komisár venovať.

Práve výbory sú totiž prvým kontaktným miestom Európskeho parlamentu s navrhovanou legislatívou. Zvyčajne sa jeden výbor určí ako hlavný pre danú legislatívu, ostatné výbory, ktorých sa téma aspoň čiastočne dotýka, môžu poskytnúť stanovisko. Pri určovaní spravodajcu legislatívy je opäť dôležitá príslušnosť poslanca k frakcii, nakoľko práve frakcie určujú, kto týmto spravodajcom bude. Jeho úlohou potom je riadiť celý postup v EP a prípadne aj v trialógoch. Ostatné politické skupiny určujú tzv. tieňového spravodajcu, ktorý zasa sleduje vývoj legislatívy a vyjednávanie kompromisov vo výbore.

Príklad činnosti výboru v prijímaní legislatívy

Kritizované a diskutované nariadenie o zákaze spaľovacích motorov od roku 2035 bol ako hlavný určený Výbor pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). O stanovisko bol požiadaný Výbor pre rozpočet (BUDG), Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Keďže Výboru ENVI predsedá frakcia Renew Europe, tak spravodajca pochádza z radov práve tejto politickej skupiny. Ostatné frakcie určili svojich tieňových spravodajcov, ktorí na vývoj legislatívy dozerali.

Potom, čo sa vymenuje spravodajca a tieňoví spravodajcovia, postupuje sa nasledovne:

 • europoslanci si vymenia názory a spravodajca v hlavnom výbore vypracuje svoj návrh správy alebo návrh stanoviska, ak ide o výbor, ktorý má poskytnúť stanovisko (zvyčajne tento výbor posudzuje legislatívu skôr ako hlavný výbor, aby ten mohol zvážiť stanoviská ešte pred prijatím svojej správy),
 • návrh sa predkladá poslancom na zmenu a doplnenie,
 • spravodajca a tieňoví spravodajcovia sa potom snažia dosiahnuť dohodu o kompromisných pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch,
 • následne poslanci hlasujú o všetkých „pozmeňovákoch“ a doplňujúcich návrhoch,
 • výbor príjme svoju správu či stanovisko,
 • správu výbor predloží na hlasovanie plénu Europarlamentu.

Je dôležité uviesť, že hlas jednotlivých europoslancov má v rámci hlasovania celého Europarlamentu oveľa menšiu váhu ako práve vo výbore, kde je menší počet poslancov. Aj preto je dôležité, aby sa poslanci schôdzí zúčastňovali a mohli sa aktívne podieľať na tvorbe, neraz veľmi kritizovaných, regulácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Slovenskí europoslanci vo výboroch vo volebnom období 2019 – 2024

V poslednom volebnom období boli slovenskí europoslanci rozdelení do výborov nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Europoslanec Frakcia Výbor
Eugen Jurzyca (SAS) EKR
 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
 • Michal Wiezik (PS) Renew Europe
 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
 • Výbor pre petície (PETI)
 • Martin Hojsík (PS) Renew Europe
 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)
 • Jozef Mihál (Nezávislý – zvolený na kandidátke PS) Renew Europe
 • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
 • Vladimír Bilčík (Nezávislý – zvolený na kandidátke PS) EĽS
 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová (Nezávislá – zvolená na kandidátke SAS) Renew Europe
 • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
 • Róbert Hajšel (Nezávislý – zvolený na kandidátke SMER – SD) S&D
 • Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)
 • Monika Beňová (SMER-SD) Nezaradená
 • Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT)
 • Katarína Roth Neveďalová (SMER-SD) Nezaradená
 • Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI)
 • Miriam Lexmann (KDH) EĽS
 • Výbor pre zahraničné veci (AFET)
 • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
 • Ivan Štefanec (KDH) EĽS
 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
 • Peter Pollák (Hnutie Slovensko) EĽS
 • Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)
 • Miroslav Radačovský (Slovenský PATRIOT, zvolený na kandidátke ĽSNS) Nezaradený
 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
 • Milan Uhrík (Republika, zvolený na kandidátke ĽSNS) Nezaradený
 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
 • To, ako veľmi je europoslanec aktívny, je len na ňom a nijak sa to neodráža na poberaní platu, ktorý majú europoslanci nastavený jednotne – od júla 2023 je to viac ako 10-tisíc eur brutto mesačne. V čistom po odrátaní daní im zostáva približne 7-tisíc eur (väčšina krajín ale zaväzuje svojich europoslancov platiť vnútroštátnu daň, takže ich konečný plat sa môže líšiť). Treba však dodať, že popri platu majú nárok na príspevok na všeobecné výdavky, cestovné výdavky, diéty, rozpočet pre zamestnancov, automobilovú službu či liečebné náklady.

  Europoslanec môže chodiť medzi občanov, organizovať diskusie, predsedať výboru či byť spravodajcom legislatív, no tiež sa môže po zvolení stať „neviditeľným“. Aktivitu jednotlivých slovenských europoslancov vo volebnom období 2019 – 2024 v úlohe spravodajcov a tieňových spravodajcov (počet správ, ktoré vydali v tejto úlohe) uvádzame v grafe:

  * Europoslanci Jozef Mihál, Katarína Roth Neveďalová a Miriam Lexmann neboli súčasťou Europarlamentu od začiatku volebného obdobia.<br> Zdroj: Vlastné spracovanie
  * Europoslanci Jozef Mihál, Katarína Roth Neveďalová a Miriam Lexmann neboli súčasťou Europarlamentu od začiatku volebného obdobia.
  Zdroj: Vlastné spracovanie

  O aktivite europoslancov napovedajú aj dáta o ich účasti na zasadnutiach výborov, kde majú priestor o legislatívnych návrhoch diskutovať a navrhovať v nich zmeny. Značná časť legislatívy v uplynulom volebnom období sa týkala environmentálnych a ekologických tém, preto bola dôležitá účasť poslancov práve vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Ako sa zasadania zúčastnili naši europoslanci, približujeme v tabuľke.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Europoslanec Celkový počet zasadnutí výboru Počet zasadnutí výboru počas pôsobenia europoslanca v ňom Účasť Účasť v %
  M. Hojsík 180 180 139 77 %
  M. Wiezik 180 124 69 %
  M. Beňová 162 69 43 %

  Pre podnikateľské prostredie je dôležitá tiež oblasť týkajúca sa zamestnávania, priemyslu, energetiky či vnútorného trhu. Vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) bola účasť slovenských europoslancov a europoslankýň nasledovná:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Europoslanec Celkový počet zasadnutí výboru Počet zasadnutí výboru počas pôsobenia europoslanca v ňom Účasť Účasť v %
  L. Ď. Nicholsonová 128 128 85 66 %
  M. Lexmann 115 61 53 %
  J. Mihál 16 8 50 %
  M. Šimečka 18 5 28 %
  M. Radačovský 13 10 77 %

  Čo sa týka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), účasť našich europoslancov bola nasledovná:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Europoslanec Celkový počet zasadnutí výboru Počet zasadnutí výboru počas pôsobenia europoslanca v ňom Účasť Účasť v %
  E. Jurzyca 103 103 74 72 %
  I. Štefanec 103 62 60 %
  M. Radačovský 95 27 28 %

  Vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) máme vo volebnom období 2019 – 2024 len jedného zástupcu, ktorým je R. Hajšel. Ten sa na plenárnych zasadnutiach výboru zúčastnil zo 122 zasadnutí na 64 (52 %).

  Pre podnikateľské prostredie sú dôležité tiež Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) a Výbor pre medzinárodný obchod (INTA), v nich však Slovensko v poslednom volebnom období nemalo zastúpenie s hlasovacími právami (vo výbore ECON pôsobí E. Jurzyca ako náhradník, ten však hlasovať nemôže).

  Ďalšie podrobnosti a bilanciu aktivity slovenských europoslancov vo volebnom období 2019 – 2024 približujeme v článku Koho voliť v eurovoľbách 2024: aktivita europoslancov ako jeden z parametrov.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Slovenskí europoslanci 2024 – 2029

  Kto bude zastupovať Slovensko v Europarlamente počas 10. volebného obdobia? Zoznam zvolených slovenských europoslancov.

  Český expremiér Mirek Topolánek: pre investorov nie sme "sexi", naše krajiny za ostatnými v EÚ zaostávajú

  Prečo sme najzraniteľnejšími krajinami v EÚ, akým výzvam čelí naša ekonomika a ako dobehnúť iné štáty? 20 rokov Slovenska a Česka v Únii zhodnotil bývalý predseda českej vlády a Rady EÚ.

  Nové príjmy do rozpočtu EÚ: celoeurópske dane na splácanie dlhu Únie

  Európska únia si na financovanie plánov obnovy musela požičať. Z čoho tento dlh plánuje splácať?

  Frakcie (politické skupiny) v Európskom parlamente

  Čo je ich úlohou, aké výhody majú zaradení europoslanci a čo (ne)môžu robiť nezaradení poslanci? Praktické informácie o frakciách Europarlamentu v kocke.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky