Platenie daní a označovanie platieb dane v roku 2017

Zaplatiť príslušnú daň je potrebné nielen na správne číslo účtu, ale taktiež označiť správnym variabilným symbolom. Kam uhrádzať daň a ako označiť platby dane v roku 2017, sa dozviete v tomto článku.

Osobný účet daňovníka – na aký účet zaplatiť daň

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane obsahuje 16 číslic a sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice:

Upozornenie: Od 1. 2. 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Previesť číslo účtu do formátu IBAN môžete na tejto stránke.

Prehľad predčíslí, variabilných a konštantných symbolov pre správnu platbu dane v roku 2020 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

Zoznam predčíslí účtov pre platbu daní spravovaných daňovými úradmi v roku 2017

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Zábezpeka na DPH 501104
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na daň z príjmov fyzických osôb 501120
Zabezpečenie dane na daň z príjmov právnických osôb 501139
Daň z motorových vozidiel (jednotné predčíslie) 501163
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689

Každému daňovému subjektu správca dane pridelí jeho osobné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu, ktoré používa na úhradu všetkých daní.

Príklad

V prípade platenia dane z príjmov fyzickej osoby – živnostníka, je tvorba čísla účtu, na ktorý sa preddavok uhradí, nasledovná:

 • predčíslie pre daň z príjmov fyzických osôb (z podnikania a prenájmu) je 500208,
 • osobný účet daňovníka (číslo účtu vedeného pre daňovníka oznámi daňovníkovi správca dane),
 • kód banky je 8180.

Číslo účtu je v tomto prípade 500208- základné číslo účtu /8180

Toto číslo účtu následne prevedieme do formátu IBAN.

Označenie platby dane - variabilný symbol pri úhrade dane daňovému úradu v roku 2017

Daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.

Pri platbe dane:

 • sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
 • bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky.
Článok pokračuje pod reklamou

Na označenie platby dane sa podľa prílohy č. 1 vyhlášky použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom:

 • prvé štyri číslice označujú druh platby dane
  • 1100 – preddavok na daň (napr. preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby, právnickej osoby, preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti) a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
  • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty (napr. daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby, alebo daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania) ,
  • 8100 – iná platba dane (napr. platba zrážkovej dane),
 • ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

01 január
02 február
03 marec
04 apríl
05 máj
06 jún
07 júl
08 august
09 september
10 október
11 november
12 december

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

41 1. štvrťrok
42 2. štvrťrok
43 3. štvrťrok
44 4. štvrťrok

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

21 1. polrok
22 2. polrok

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

6. 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Trvalý príkaz pri preddavkoch na daň (jednotný variabilný symbol)

Od roku 2015 je možnosť označiť platbu variabilným symbolom, ktorý slúži na označovanie pravidelne sa opakujúcich platieb, ktorých výška sa nemení. Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov tak, že platbu preddavku na daň označia variabilným symbolom 1100+00+príslušné zdaňovacie obdobie.

Prečítajte si tiež

Ak si podnikateľ chce na platbu preddavkov na daň (právnickej alebo fyzickej osoby) zadať trvalý príkaz, v roku 2017 bude variabilný symbol jednotný v tvare 1100002017 pre mesačné aj štvrťročné preddavky. Doterajšie označovanie platby preddavkov na daň variabilným symbolom ostáva zachované, to znamená, že je iba na rozhodnutí daňovníka, či použije jednotný variabilný symbol alebo označí každý preddavok zvlášť (napr. v prípade štvrťročných preddavkov 1100412017, 1100422017, 1100432017 a 1100442017).

Príklad 1:

Na príkladoch preddavkov na daň z príjmov uvedieme tvorbu variabilného symbolu pri ich platení:

1. Ak ide o platiteľa mesačných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za mesiac február 2017 vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 28. 2. 2017 bude označená variabilným symbolom 1100022017:

2. Ak ide o platiteľa štvrťročných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za 1. kalendárny štvrťrok roku 2017 vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 31. 3. 2017 bude označená variabilným symbolom 1100412017:

Alternatíva je, že sa preddavky označia variabilným symbolom 1100002017.

Príklad 2:

V prípade, že ide o platbu dane z príjmov právnickej osoby (alebo fyzickej osoby) na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2016, takáto platba bude označená variabilným symbolom 1700992016:

Konštantný symbol pri úhrade dane v roku 2017

Vyhláška neustanovuje povinnosť pri platbe používať konštantný symbol, platba je dostatočne identifikovaná na základe predčíslia účtu, čísla účtu aj variabilného symbolu. Stále však môžete používať tieto konštantné symboly:

1144 platba bežná, preddavok na daň
1344 doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1744 vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
1944 zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane
2144 dodatočne vyrubená daň
3344 sankčný úrok, penále
5344 nadmerný odpočet
6344 pokuta z kontroly
6544 pokuta zo správy
7344 úrok pri odklade platenia
7544 exekučné náklady, náklady daňového konania
7944 blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
8144 platba (účtovaná súčasne s predpisom)

Na aký účet musíte zaplatiť daň z príjmov a aké použiť predčíslie nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky