Daňové straty právnických osôb podnikateľov od roku 2014 - straty minulých rokov

Daňové straty právnických osôb podnikateľov od roku 2014 - straty minulých rokov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Máte neuplatnené straty z predchádzajúcich zdaňovacích období? Od roku 2014 sa menia ich pravidlá odpočítavania.

V § 52za ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa uvádza, že neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014.

Uvedená časť prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 pojednáva o zmene spôsobu odpočítavania tzv. sedemročných daňových strát. Podstata zmeny spočíva v individuálnom alebo spoločnom (vytvorenie určitého fondu daňových strát) umorovaní daňových strát minulých zdaňovacích období vždy vo výške jednej štvrtiny.

Príklad: V nasledujúcej tabuľke sú uvedené daňové výsledky s. r. o. za zdaňovacie obdobia kalendárnych rokov 2010 až 2014.

Položka / rok 2010 2011 2012 2013 2014
Základ dane 1 107 - - 1 140 2 282
Daňová strata - 3 020 4 412 - -

Pozn.: Sumy sú uvedené v eur.

Základ dane zistený za rok 2013 môže s. r. o. znížiť o daňovú stratu vykázanú za rok 2011, a to do výšky samotného základu dane, t. j. umorí daňovú stratu v sume 1 140 eur. Zostatková suma daňovej straty vykázanej za rok 2011 je vo výške 1 880 eur. Za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2014 s. r. o. môže odpočítať od základu dane jednu štvrtinu z fondu daňových strát. V tomto prípade fond daňových strát tvorí súčet neuplatnenej časti daňovej straty vykázanej za rok 2011 v sume 1 880 eur a daňovej straty vykázanej za rok 2012 v sume 4 412 eur, teda spolu 6 292 eur. Suma daňovej straty, ktorú môže s. r. o. odpočítať od základu dane zisteného za rok 2014 je vo výške 1 573 eur (=6 292/4). Dopad na základ dane je jeho zníženie o 1 573 eur na 709 eur. Príklad pokračuje nasledujúcou tabuľkou porovnaním možností firmy, ak by k zmene odpočítavania daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia, ktoré boli ukončené v rokoch 2010 až 2013, nedošlo.

Článok pokračuje pod reklamou


Položka / postup Postup podľa zákona o dani z príjmov účinného do 31. decembra 2013 Postup podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2014
Základ dane za rok 2014 2 282 2 282
Uplatniteľná výška daňových strát 1 880 (rok 2011) + 402 (rok 2012) = 2 282 1 573
Základ dane znížený o uplatnené daňové straty 0 709

Pozn.: Sumy sú uvedené v eur.

Z dôvodu povinného rovnomerného umorovania daňovej straty by daňovník (firma) nemohol odpočítať daňové straty až do výšky základu dane. Znemožnenie voľnosti rozhodnutia, v akej výške firma uplatní odpočítanie daňovej straty od základu dane má okrem iného vplyv aj na hodnotu peňažných prostriedkov pre firmu, t. j. pri raste cien je pre firmu výhodnejšie uplatniť daňové straty čo najskôr (ak je pre optimalizáciu tohto druhu priestor). Ďalšími dôvodmi uplatnenia, resp. neuplatnenia daňovej straty sú zmena sadzieb dane z príjmov právnickej osoby alebo platenie daňových licencií.

V prípade, ak by základ dane nedosiahol úroveň jednej štvrtiny odpočítateľnej sumy daňovej straty (resp. daňových strát), časť sumy daňovej straty (resp. daňových strát) presahujúca vykázaný základ dane sa nemôže uplatniť v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, t. j. nemôže sa preniesť a prepadne.

Príklad: S. r. o. z predchádzajúceho príkladu by sa v roku 2014 spamätávala z neúspešných rokov 2011 a 2012 pomalšie a dosiahla by základ dane len 1 019 eur.

Podľa § 52za zákona o dani z príjmov pripadá na zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2014 odpočet daňovej straty vo výške 1 573 eur. Firma môže od základu dane v sume 1 019 eur odpočítať daňové straty len do jeho výšky. Presahujúca suma 554 eur zostane nevyužitá.

Daňovú stratu možno odpočítať od základu dane, ktorý sa zisťuje za zdaňovacie obdobie. Právnické osoby, ktorým to legislatíva dovoľuje, môžu mať zdaňovacie obdobie kratšie ako kalendárny rok. V extrémnych prípadoch môže nárok na umorenie daňovej straty zaniknúť za 26 kalendárnych mesiacov (4 kalendárne roky = 48 kalendárnych mesiacov). Viac k tejto téme nájdete v tomto článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako na odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2018?

Akú výšku daňovej straty si môže daňovník – fyzická či právnická osoba odpočítať (umoriť) zo základu dane v roku 2018? Prečítajte si aj o tom, ako zistiť výšku daňovej straty, či kto nemôže vykázať daňovú stratu.

Účtovná a daňová strata – v čom sa líšia

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou a ako je možné daňovú stratu využiť na zníženie daňovej povinnosti v budúcnosti?

Odpočet (umorovanie) straty v daňovom priznaní za rok 2016

Odpočítavanie daňovej straty vedie k zníženiu základu dane a k zníženiu daňovej povinnosti. Má však isté pravidlá, ktoré sa v minulosti častokrát menili a dosah majú aj na rok 2016. Prečítajte si o podmienkach odpočítavania daňovej straty v roku 2016.

Odpočítanie daňovej straty právnym nástupcom v roku 2014 a 2015

Právny nástupca môže pokračovať v odpočítavaní daňovej straty. Musí však splniť niekoľko podmienok, inak mu toto právo nevznikne.