Daňové priznanie právnickej osoby vymazanej z OR SR

Ako majú pri podávaní daňového priznania za rok 2021 postupovať firmy, ktoré boli z obchodného registra vymazané v rámci jeho „čistenia“ a ako tie, ktoré požiadali o obnovenie zápisu?

V rámci „čistenia obchodného registra“ došlo v novembri 2021 k výmazu z obchodného registra tých spoločností, ktoré si nesplnili svoje zákonné povinnosti voči obchodnému registru, napr. nepreviedli menovitú hodnotu vkladov a menovitú hodnotu základného imania zo slovenskej meny na euro.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra má konštitutívny účinok, teda spoločnosť ako právnická osoba zaniká, právne neexistuje, nemôže byť účastníkom právnych vzťahov, rovnako tak zaniká aj v postavení daňového subjektu, čo má vplyv aj na správu daní. Výmazom z obchodného registra teda zanikol daňový subjekt, ktorému daňový poriadok alebo osobitné predpisy ukladali povinnosti alebo priznávali práva. Správca dane z tohto dôvodu nemôže pokračovať v daňovej kontrole, v daňovom konaní, nemôže vykonávať žiadne úkony vo vzťahu k zaniknutému daňovému subjektu.

Vymazané firmy mohli požiadať o obnovenie zápisu, aký to má dopad na daňové povinnosti?

Národná rada SR dňa 14.12.2021 schválila zákon č. 519/2021 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti vyzvalo vymazané spoločnosti, aby podali na súd žiadosť o obnovenie zápisu v OR SR - po účinnosti novely totiž platí, že ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra iba z dôvodu nesplnenia povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá a sú splnené zákonné podmienky, registrový súd rozhodne bezodkladne o obnovení jej zápisu v obchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie a bez toho, aby sa vyžadovalo zloženie preddavku na likvidáciu. Návrh o obnovenie zápisu bolo potrebné na súd podať do 31.1.2022.

Novela Obchodného zákonníka súčasne rieši vplyv právnej úpravy obnovenia zápisu spoločnosti v obchodnom registri na uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy osobitných predpisov, t. j. aj v rámci správy daní. Počas obdobia od výmazu spoločnosti do obnovenia jej zápisu v obchodnom registri sa plynutie lehôt považuje za prerušené. Zároveň sa určuje dodatočná lehota na uplatňovanie práv a plnenie povinností v oblasti verejného práva. Povinnosti podľa predpisov verejného práva, ktoré sa mali plniť, a práva podľa predpisov verejného práva, ktoré sa mohli uplatniť počas obdobia od výmazu spoločnosti do obnovenia jej zápisu, sa musia dodatočne splniť alebo sa môžu dodatočne uplatniť do 30 dní po obnovení zápisu v obchodnom registri. Ustanovuje sa, že na účinky alebo následky, ktoré osobitné predpisy spájajú so zánikom spoločnosti, sa hľadí ako by nenastali, ak dôjde k obnoveniu jej zápisu v obchodnom registri.

Daňové priznanie v prípade, ak spoločnosť obnovila zápis v obchodnom registri

Ak dôjde k obnoveniu zápisu spoločnosti v obchodnom registri obnovujú sa pôvodné zdaňovacie obdobia podľa § 41 zákona o dani z príjmov s lehotou na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov.

To znamená, že ak obchodná spoločnosť má zdaňovacie obdobie kalendárny rok, daňovník podáva daňové priznanie za kalendárny rok 2021 v lehote do 31.3.2022, pričom má možnosť si túto lehotu predĺžiť. V prípade, že k obnove zápisu dôjde po lehote na podanie daňového priznania za príslušné pôvodné zdaňovacie obdobie, lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za toto zdaňovacie obdobie sa automaticky predlžuje na lehotu do 30 dní od obnovy zápisu v obchodnom registri.

V prípade, že daňový subjekt podal daňové priznanie počas obdobia od výmazu spoločnosti do obnovenia jej zápisu v obchodnom registri, na takéto podanie sa pozerá ako na právne neúčinné. Uvedené platí aj v prípade, že daňový subjekt podal daňové priznanie podľa § 41 ods. 13 zákona o dani z príjmov ku dňu výmazu spoločnosti.

Daňové priznanie, ak spoločnosť neobnovila zápis v obchodnom registri

Ak daňovník bol zrušený bez likvidácie a bez právneho nástupcu a nepožiadal o obnovenie zápisu v obchodnom registri, zdaňovacie obdobie sa v súlade s § 52zzg ods. 3 zákona o dani z príjmov končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Rovnako sa zdaňovacie obdobie daňovníka končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra, ak bol daňovník zrušený z iných dôvodov uvedených v § 68 a 68b Obchodného zákonníka a § 309d až 309h Civilného mimosporového poriadku.

Za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu predtým zapísanom v obchodnom registri a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.

To znamená, že ak obchodná spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra napr. 26. novembra 2021, podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2021 do 26. novembra 2021 v lehote do 28. februára 2022.

Zdroj: Centrum podpory pre dane Finančného riaditeľstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky