Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Ministerstvo financií plánuje v roku 2021 zaviesť pre podnikateľov novú povinnosť týkajúcu sa registrácie bankových účtov. V čom bude spočívať, na čo bude slúžiť a koho sa bude týkať?

Ministerstvo financií plánuje čiastočné obnovenie oznamovania bankových účtov

Od roku 2020 bola zrušená povinnosť podnikateľov oznamovať pri registrácii na daňovom úrade čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých boli sústredené peňažné prostriedky z ich podnikateľskej činnosti. Odvtedy nie sú podnikatelia povinní daňovému úradu oznamovať ani zmeny týkajúce sa svojich podnikateľských bankových účtov. Do medzirezortného pripomienkového konania však dňa 26. apríla 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo novely daňových predpisov, ktoré do istej miery spomínanú povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov obnovujú. Novela bola dňa 7. júla 2021 schválená vládou SR a 24. septembra 2021 bola prerokovaná v parlamente v prvom čítaní. Aby boli navrhované zmeny definitívne, bude ich musieť ešte schváliť parlament v druhom a treťom čítaní (na októbrovej schôdzi) a podpísať prezidentka. Pozn. red.: Článok je aktualizovaný podľa stavu ku dňu 24.9.2021 po prvom čítaní v NRSR.

Kto bude povinný zaregistrovať si bankový účet na daňovom úrade

Navrhovaná povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov je súčasťou novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ v príslušnom tvare). Podľa nej budú mať platitelia DPH povinnosť oznámiť daňovému úradu každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie. Táto zmena sa teda má týkať len platiteľov DPH, iných podnikateľov nie.

Povinnosť oznámiť daňovému úradu číslo bankového účtu sa navrhuje len pre platiteľov DPH.

Už zaregistrovaní platitelia DPH budú musieť daňovému úradu oznámiť novozriadený bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento bankový účet zriadia. V prípade, že sa niekto stane novým platiteľom DPH, tak si bude musieť túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH. Ak bude podnikateľ používať na podnikanie viacero bankových účtov, bude ich musieť všetky oznámiť daňovému úradu. Povinnosťou platiteľov DPH bude oznamovať aj akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa oznámeného podnikateľského bankového účtu, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Náš tip: Podnikateľské účty od Tatra banky máte na prvých 12 mesiacov zadarmo. Živnostenský účetTB od Tatra banky si môžete založiť dokonca z pohodlia domova či kancelárie cez mobilnú aplikáciu bez potreby navštíviť pobočku. Chcem výhodný podnikateľský účet.

Povinnosť oznanovamovať bankové účty sa nevzťahuje na platiteľa DPH, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.   

Ak platiteľ DPH oznámi finančnému riaditeľstvu účet, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.

Čísla bankových účtov platiteľov DPH budú verejne dostupné

Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle sprístupnilo aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty. Údaje budú v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený. Takisto sa navrhuje, aby boli sprístupnené aj aktualizované údaje platiteľov DPH, ktorý bude okrem identifikačných údajov obsahovať aj číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt (tzv. „osobný účet daňovníka“), na ktorý tento daňový subjekt uhrádza dane.

Tieto údaje budú mať svoj význam v nadväznosti na inštitút ručenia za DPH odberateľom, o ktorom píšeme v nasledujúcej časti článku. 

Zmysel registra bankových účtov v súvislosti s ručením za DPH

V súčasnosti už existuje inštitút, na základe ktorého platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH sa uplatní vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

Jedným (nie však jediným) z dôvodov, kedy bude odberateľ (platiteľ DPH) ručiť za odvedenie DPH dodávateľom (platiteľom DPH) bude aj ten, ak zaplatí svojmu dodávateľovi za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako je bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov. Ručenie za DPH sa bude môcť uplatniť aj v prípade, ak platba za dodané tovary alebo služby síce bude zaplatená na bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov, ale nepôjde o bankový účet dodávateľa.

Tieto pravidlá majú za cieľ motivovať odberateľov (platiteľov DPH), aby svojim dodávateľom (platiteľom DPH) uhrádzali faktúry len na čísla bankových účtov zverejnené v zozname bankových účtov. Pre úplnosť dodávame, že inštitút ručenia za DPH odvádzanú dodávateľom sa nikdy nevzťahuje na odberateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Zavedenie možnosti uhradiť DPH priamo daňovému úradu a vyhnúť sa ručeniu

Navrhovaná novela zákona o DPH prichádza s novinkou, vďaka ktorej sa môže odberateľ úplne vyhnúť tomu, aby preberal ručenie za to, že dodávateľ odvedie DPH z tovarov a služieb, ktoré odberateľovi dodal a za ktoré mu odberateľ zaplatil. Ak odberateľ zaplatí dodávateľovi faktúru na bankový účet dodávateľa, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov, nemusí sa tým ešte úplne vyhnúť ručeniu za to, že dodávateľ daňovému úradu zaplatí DPH. Existujú totiž aj iné dôvody, na základe ktorých odberateľovi (platiteľovi DPH) vzniká ručenie za zaplatenie DPH dodávateľom. Jedným z takýchto dôvodov je napríklad to, ak je fakturovaná suma bez ekonomického opodstatnenia neprimerane nízka alebo neprimerane vysoká (§ 69 ods. 14 zákona o dani z pridanej hodnoty).

Daň uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť dodávateľ, môže odberateľ (platiteľ DPH) zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Ak sa odberateľ rozhodne takto postupovať, musí tak urobiť najneskôr pred doručením rozhodnutia daňového úradu o uložení povinnosti odberateľa ako ručiteľa uhradiť nezaplatenú DPH za dodávateľa. V praxi tak odberateľ rozdelí platbu fakturovanej sumy na sumu bez DPH a DPH, pričom sumu bez DPH zaplatí dodávateľovi a sumu DPH zaplatí priamo daňovému úradu. Napríklad, pri celkovej fakturovanej sume 1 200 eur tvorí základ DPH 1 000 eur a DPH 200 eur. Odberateľ následne 1 000 eur uhradí dodávateľovi a 200 eur uhradí priamo daňovému úradu.

Odberateľ bude môcť zaplatiť DPH namiesto dodávateľa a vyhne sa tým ručeniu.

Odberateľovi zaplatením DPH za dodávateľa úplne zaniká ručenie za DPH a u dodávateľa sa to považuje za splnenie povinnosti zaplatiť DPH. Ak ale dodávateľ tiež odvedie DPH, vznikne mu daňový preplatok, ktorý mu môže byť vrátený. Odberateľ v tomto prípade nebude mať možnosť požiadať o preúčtovanie daňového preplatku dodávateľa, keďže za normálnych okolností by túto DPH zaplatil dodávateľovi v celkovej cene za dodané tovary alebo služby.

Znovu dodávame, že keďže odberatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nikdy neručia za DPH odvádzanú ich dodávateľom, tak títo odberatelia ani nemôžu využiť inštitút úhrady DPH z fakturovanej sumy priamo na účet správcu dane vedeného pre dodávateľa.

Vrátenie nadmerného odpočtu len na zaregistrovaný bankový účet

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov počíta s využitím registrovaných bankových účtov aj v inom smere. Navrhuje sa, aby daňový úrad vracal nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na niektorý z bankových účtov, ktorý má platiteľ DPH zaregistrovaný na daňovom úrade. Ak sa má platiteľovi DPH vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť a platiteľ DPH nemá na daňovom úrade zaregistrovaný žiadny bankový účet, daňový úrad mu nebude musieť vrátiť nadmerný odpočet dovtedy, kým si túto povinnosť nesplní. Až po tom, ako si platiteľ DPH túto povinnosť splní a daňovému úradu oznámi číslo bankového účtu používaného na podnikanie, mu daňový úrad do desiatich dní vráti nadmerný odpočet. Všeobecné lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu sa tým budú považovať za dodržané.

Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Novela zákona o DPH by v súvislosti s oznamovaním bankových účtov daňovému úradu mala nadobudnúť účinnosť od 15. novembra 2021. Podľa navrhovaných prechodných ustanovení by potom mali mať všetci, ktorí by boli k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH, povinnosť oznámiť daňovému úradu bankový účet používaný na podnikanie do 30. novembra 2021. Na splnenie tejto povinnosti bude slúžiť samostatný elektronický formulár sprístupnený na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Ak platiteľ na tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Prečítajte si tiež

Všetky ostatné zmeny týkajúce sa napríklad ručenia za DPH, možnosti vykonania úhrady DPH odberateľom priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, vracania nadmerného odpočtu len na číslo bankového účtu registrovaného na daňovom úrade, by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022. O ďalších plánovaných zmenách si prečítajte v článku Novela daňového poriadku - pripravované zmeny.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpočet DPH pri kúpe automobilu

Je možné v prípade podnikateľa uplatniť pri kúpe automobilu či pri jeho prevádzke odpočet DPH a v akej výške? Kedy je možný výber medzi odvodom dane na výstupe a krátením vstupnej DPH a kedy môže iba upraviť odpočítavanú DPH?

Živnostenský účet v Tatra banke možno založiť on-line: aké sú ďalšie benefity?

Ako si založiť živnostenský účet za štyri minúty a čo podnikateľ spolu s účtom získa, prezradil Igor Dubina, produktový manažér Tatra banky.

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Za akých podmienok je možné pri kúpe nehnuteľnosti odpočítať celú sumu DPH, kedy iba čiastočne a kedy vôbec? Prečo sa niekedy uplatňuje koeficient a kedy sa robí úprava odpočítanej DPH?

Ako funguje DPH a aké sú časté podvody?

Aký je princíp dane z pridanej hodnoty, ako vznikajú podvody a daňové úniky na DPH a ako proti nim bojuje Finančná správa SR?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky