Nákup služieb z členských krajín EÚ a DPH

Ako postupovať pri nákupe služieb z iných členských krajín EÚ z pohľadu DPH, ak je podnikateľ platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Určenie miesta dodania služby pri nákupe z členskej krajiny EÚ

Pre zdanenie nákupu služieb z členských krajín EÚ je pre podnikateľa (na účely DPH zdaniteľná osoba) rozhodujúce, aby správne určil miesto dodania služieb. Podnikateľ bude zdaňovať len nákup tých služieb, ktoré majú miesto dodania v Slovenskej republike.

V tomto článku sa budeme venovať obchodom medzi podnikateľmi (B2B obchody), t. j. poskytovateľ služieb z inej členskej krajiny EÚ bude taktiež podnikateľ, resp. na účely DPH zdaniteľná osoba.

Miesto dodania služby sa v prípade obchodov medzi podnikateľmi bude určovať podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a podľa § 16 zákona o DPH.

V § 16 zákona o DPH sú upravené špecifické pravidlá pre určenie miesta dodania služby, preto bude potrebné, aby podnikateľ najskôr preveril, či sa miesto dodania nakupovanej služby určuje podľa § 16 zákona o DPH. Miesto dodania služby podľa § 16 môže byť Slovenská republika, ako aj iná krajina EÚ, resp. tretia krajina. Často ide o ubytovanie či vstupenky na vzdelávacie podujatia.

Až následne, ak nebude možné určiť miesto dodania služby z členskej krajiny EÚ podľa § 16 zákona o DPH, určí sa miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, čo je Slovenská republika.

Pre podnikateľa je taktiež dôležité, či je alebo nie je platiteľom DPH, a to z dôvodu možnosti odpočítania DPH z nakúpených služieb (v prípade platiteľa DPH) a z dôvodu možnej povinnosti registrácie pre DPH (v prípade neplatiteľa DPH).

Nákup služieb z členských krajín EÚ slovenskými platiteľmi DPH

Podnikateľ sa stáva platiteľom DPH na základe registrácie na daňovom úrade. Registrácia môže byť uskutočnená z rôznych dôvodov, napr. po prekročení obratu 49 790 eur, dobrovoľná registrácia, registrácia z dôvodu kúpy časti podniku platiteľa DPH. Takýto podnikateľ má pridelené IČ DPH.

Platiteľ DPH nemá v SR pred nákupom služby z členskej krajiny EÚ registračnú povinnosť. Pri nákupe služby poskytne dodávateľovi identifikačné údaje, vrátane IČ DPH, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii za platiteľa DPH.

Dodávateľ služby z inej členskej krajiny EÚ mu vystaví faktúru bez DPH s textovou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti“. Táto textová informácia môže byť aj v cudzom jazyku. Dodávateľ neúčtuje k službe DPH inej členskej krajiny EÚ z dôvodu, že povinnosť zdaniť a odviesť DPH má odberateľ, t. j. podnikateľ zo Slovenskej republiky, ktorý službu nakupuje. Pôjde o tzv. samozdanenie pri nákupe služby z inej členskej krajiny EÚ.

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, má nárok na odpočítanie časti alebo celej sumy DPH, v závislosti od účelu použitia nakupovaných služieb. Zároveň je zákonnou požiadavkou na uplatnenie práva na odpočítanie DPH, aby DPH viedol v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH. Na uplatnenie práva na odpočítanie DPH nie je v tomto prípade potrebná faktúra vystavená odberateľom.

Príklad: S.r.o. so sídlom v Slovenskej republike je platiteľom DPH (odberateľ). Od s.r.o. so sídlom v Českej republike (dodávateľ) si objedná prepravné služby z Českej republiky do Poľska v sume 1 000 eur. Miestom dodania prepravných služieb je Slovenská republika.

Dodávateľ vystaví pre odberateľa faktúru bez DPH v sume 1 000 eur. Odberateľ (slovenská s.r.o.) je povinný zdaniť nakúpené služby sadzbou 20 %. Daňová povinnosť z nákupu služieb je vo výške 200 eur. Zároveň, ak nakúpené prepravné služby použije výhradne na podnikateľskú činnosť podliehajúcu DPH, môže si uplatniť právo na odpočítanie DPH vo výške 200 eur.

Pre platiteľa DPH je tak nákup služieb z inej členskej krajiny EÚ z pohľadu DPH neutrálny. Musí však podať v SR daňové priznanie a kontrolný výkaz.

Článok pokračuje pod reklamou

Nákup služieb zo zahraničia (členských krajín EÚ) slovenským podnikateľom, ktorý nie je platiteľom DPH

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH musí najskôr zistiť, či má pridelené IČ DPH. Ak nemá pridelené IČ DPH, má povinnosť požiadať daňový úrad o registráciu a pridelenie IČ DPH ešte pred nákupom služieb z inej členskej krajiny EÚ. Následne oznámi dodávateľovi služby identifikačné údaje vrátane IČ DPH.

Rovnako ako platiteľovi DPH, aj neplatiteľovi DPH dodávateľ vystaví faktúru za dodanie služby bez DPH. Faktúra zároveň musí obsahovať textovú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Aj neplatiteľ DPH musí službu nakúpenú z inej členskej krajiny EÚ zdaniť v Slovenskej republike.

Rozdiel voči postupu, ktorý uplatňujú platitelia DPH je ten, že neplatiteľ DPH nemá právo na odpočítanie DPH, a to i napriek tomu, že sa na daňovom úrade registroval a bolo mu pridelené IČ DPH. Na účely DPH sa považuje za tzv. osobu identifikovanú pre DPH. Nie je štandardným platiteľom DPH.

Musí však vypočítať DPH s uplatnením sadzby platnej v SR (aktuálne 20 %), podať daňové priznanie a DPH zaplatiť. Ak však vypočítaná DPH nepresiahne 5 eur (t. j. výška DPH je najviac 5 eur, vrátane 5 eur), tak ju platiť nemusí. Kontrolný výkaz neplatiteľ DPH nepodáva, aj keď podáva daňové priznanie.

Neplatiteľ DPH je povinný podať daňové priznanie len za ten kalendárny mesiac, v ktorom mu vznikne daňová povinnosť, aj keď nepresiahne 5 eur. Daňové priznanie musí podať do 25 dňa po skončení kalendárneho mesiaca. Za kalendárny mesiac, v ktorom mu nevznikne daňová povinnosť (t. j. nenakúpi služby z inej členskej krajiny EÚ), nepodáva prázdne, resp. nulové daňové priznanie.

Príklad: S.r.o. so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom DPH (odberateľom). Od spoločnosti so sídlom v Írsku (dodávateľ) plánuje objednať online službu za sumu 100 eur mesačne. Miesto dodania online služby je v Slovenskej republike.

Pred objednaním sa najskôr zaregistruje na miestne príslušnom daňovom úrade. Keď jej bude pridelené IČ DPH, toto aj s inými identifikačnými údajmi uvedie pri objednávke online služby. Spoločnosť so sídlom v Írsku bude slovenskej s.r.o. vystavovať faktúry bez DPH na sumu 100 eur.

Slovenská s.r.o. vypočíta DPH 20 eur, podá daňové priznanie k DPH a zaplatí DPH daňovému úradu. Nemá nárok na odpočítanie DPH, t. j. náklady na online službu sú 120 eur. Nemá povinnosť podať kontrolný výkaz.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky