Elektronická komunikácia s daňovým úradom pre platiteľov DPH

Daňová správa začiatkom roka 2012 plánuje zavedenie novej formy elektronickej komunikácie, ktorá by mala daňovým subjektom zjednodušiť komunikáciu s daňovými úradmi (od roku 2013 finančnými úradmi). Nový Daňový poriadok (Zákon č. 563/2009 Z. z.) zavádza pre niektoré skupiny daňových subjektov povinnosť doručovať podania daňovému a colnému orgánu výlučne elektronicky. Pôvodná účinnosť elektronickej komunikácie bola stanovená na 1.1.2012, schválená bola však ďalšia novela, ktorá posúva účinnosť povinnosti komunikovať elektronicky pre vymedzené daňové subjekty z pôvodného termínu 1. januára 2012 na 1. apríla 2012.

Podľa novelizovaného § 14 nového Daňového poriadku je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami:
a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, ktoré je povinný alebo oprávnený vymedzený okruh subjektov podať. Prílohy budú môcť byť naďalej posielané aj v listinnej podobe (teda osobne alebo poštou). Elektronické doručovanie na daňový úrad bude povinné pre všetky podania od 1. apríla 2012, napr. daňové priznanie k DPH za 1. kvartál 2012, ale aj prehľad o zrazených preddavkoch za mesiac marec 2012.

Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité upozornenie: 29. februára 2012 schválila Národná rada SR novelu zákona  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorú prezident 6.3.2012 podpísal. Touto novelou sa opätovne posúva termín účinnosti ustanovení o povinnom doručovaní podaní elektronickými prostriedkami vymedzenými daňovými subjektmi z 1. apríla 2012 na 1.1.2013.

Poznámka: Zamestnávatelia sú povinní od 1.1.2012 podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň mesačne (doteraz sa podávali kvartálne). V prehľade bude zamestnávateľ uvádzať informácie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti jednotlivým zamestnancom, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov, tak ako je to pri poskytovaní informácií o vybratom poistnom na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie príslušnej poisťovni. Do zákona o dani z príjmov sa ustanovujú aj postupy súvisiace s podávaním opravného prehľadu. Zmenilo sa aj ročné hlásenie, avšak lehota ostala zachovaná, do 3 mesiacov po skončení účtovného (zdaňovacieho) obdobia. Viac o zmenách v zákone o dani z príjmov sa dočítate v tomto článku.

Daňová správa pripravuje v roku 2012 zavedenie novej bezplatnej formy elektronickej komunikácie. Daňový subjekt získa možnosť plnohodnotne elektronicky komunikovať aj bez potreby zakúpenia zaručeného elektronického podpisu. Je potrebné ísť na daňový úrad spísať dohodu o elektronickom doručovaní bez zaručeného podpisu. Vzor tejto dohody ešte nebol zverejnený, očakáva sa možnosť uzatvorenia takejto dohody až začiatkom roka 2012. Zároveň ostáva zachovaný súčasný spôsob elektronického doručovania podaní na základe uzatvorenia Dohody o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami alebo so zaručeným elektronickým podpisom.

Zákon myslí aj na situáciu, kedy nebude možné kvôli technickej chybe na strane správcu dane doručiť elektronicky dokumenty. Keď nemôžete podať dokument včas pre technickú poruchu na strane daňového úradu, lehotu dodržíte, ak priznanie alebo iný potrebný dokument doručíte do elektronickej podateľne najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok (čo však predpokladá, že musíte sledovať, kedy už prekážka bola odstránená). Aby ste poruchu dokázali, odporúča sa na daňový úrad poslať obrázok hlásenia problému z vašej obrazovky. Z daňového úradu vám pošlú číslo udalosti ako potvrdenie, že chyba nenastala u vás, ale u nich.

Povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami zo strany daňového úradu (finančného úradu) ustanovuje Daňový poriadok až od roku 2013. Táto obojstranná elektronická komunikácia bude platiť len pre vymenované subjekty (platiteľa DPH, daňového poradcu, advokáta alebo iného zástupcu). Elektronická komunikácia ostatných daňových subjektov bude prebiehať iba vtedy, ak o to tento subjekt požiada.

Nové čísla účtov daňových úradov

Nezabudnite, že od 1.1.2012 sa menia čísla účtov daňových úradov! Každá platba po 1.1.2012 (aj keď sa bude týkať decembra alebo posledného kvartálu 2011) už musí byť označená po novom. Súčasťou čísla účtu je aj tzv. identifikátor, ktorý bude predstavovať číslo účtu daňového subjektu. Oznámenia o identifikátoroch bude správca dane zasielať v priebehu mesiaca december 2011 poštou. Od 1.1.2013 by mali tieto identifikátory nahradiť Vaše súčasné DIČ. Viac o zmenách v číslach účtov daňových úradov od 1.1.2012 sa dočítate tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky