Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podľa zákona o miestnych daniach je daňové priznanie k dani z nehnuteľností povinný podať daňovník miestne príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci). Lehota na podanie daňového priznania je určená do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Daňovníkom je fyzická osoba (občan, podnikateľ) alebo právnická osoba. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V nasledujúcich rokoch už daňové priznanie nepodáva (správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani), okrem prípadov, kedy v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo.

Za zdaňovacie obdobie na rok 2013 podávajú daňové  priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2013 tí daňovníci, ktorí počas roka 2012 (od 2. 1. 2012 – 31. 12. 2012)

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2013 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2013 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Poznámka: Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2012, je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2013 je povinný odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať do 30 dní spoločné priznanie alebo ak podal spoločné priznanie, tak čiastkové priznanie. Daň sa mu vyrubí v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov odo dňa vzniku daňovej povinnosti do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, resp. do konca mesiaca v ktorom mu zaniklo vlastnícke právo k vydraženej nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľností sa podáva na vzore daňových priznaní, ktoré schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Novelou zákona o miestnych daniach uvedenou v úvode sa mení aj štruktúra daňového priznania.

Zaviedli sa dva typy daňových priznaní, a to spoločné daňové priznanie (priznanie) a čiastkové daňové priznanie (čiastkové priznanie). Spoločné daňové priznanie (daňové priznanie pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) sa podáva vtedy, ak daňovník nadobudne prvú nehnuteľnosť. Čiastkové daňové priznanie sa podáva vtedy, ak daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Príklad: Daňovník – fyzická osoba podnikateľ kúpil svoj prvý pozemok 10. augusta 2012. V katastri nehnuteľností bol riadne zapísaný dňom 18. septembra 2012. Daňová povinnosť mu vzniká od 1. januára 2013 a je povinný podať spoločné daňové priznanie na rok 2013 do 31. januára 2013. V tomto roku mu bude daň vyrubená a je povinný ju zaplatiť. (Daňovník bol povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vkladu do katastra, a to do 18. októbra 2012)

Príklad: Daňovník – fyzická osoba podnikateľ kúpil svoj prvý dom 14. decembra 2012. V katastri nehnuteľností bol riadne zapísaný až 2. januára 2013. Daňová povinnosť mu vznikne až 1. januára 2014 (za rok 2013 bude daň platiť ešte predávajúci) a v tomto roku podá spoločné daňové priznanie na rok 2014. V tomto roku mu bude daň vyrubená a je povinný ju zaplatiť.

Príklad: Daňovník – fyzická osoba podnikateľ kúpi ďalší pozemok 10. januára 2013. V katastri bude riadne zapísaný ešte v roku 2013. Daňová povinnosť mu vznikne až 1. januára 2014, pričom si musí splniť svoju povinnosť a podať čiastkové priznanie do 30 dní (do 31. januára 2014). Podľa stavu k 1. januáru 2014 mu bude vyrubená daň na rok 2014 za všetky nehnuteľnosti a je povinný ju zaplatiť.

Podávanie daňového priznania za nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb a bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)

 • Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor) v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa dohodnú, priznanie podá zástupca a tento sa v priznaní vyznačí.
 • Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor) v BSM, daňové priznanie resp. čiastkové priznanie podá len jeden z manželov.

Vzory daňových priznaní sú prílohou opatrenia č. MF/020058/2012-722, ktoré schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Osobitný vzor je pre fyzické osoby  a právnické osoby.

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Na vyplnenie daňového priznania je dôležité mať najmä tieto informácie:

 • všeobecné (identifikačné) informácie o daňovníkovi,
 • názov katastrálneho územia,
 • číslo parcely,
 • právny vzťah,
 • dátum vzniku daňovej povinnosti (v prípade nadobudnutia vydražením),
 • dátum zániku daňovej povinnosti (v prípade vyplnenia čiastkového priznania pri zániku vlastníckeho práva),
 • druh pozemku/stavby,
 • výmera pozemku/zastavanej plochy stavby/podlahovej plochy bytu,
 • a ďalšie.

Podrobné informácie ako vyplniť priznanie nájdete v poučení.

Ak podávate daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2013 na nových tlačivách, daň už nemusíte vypočítať sami. Daň za Vás vypočíta správca dane. Ste povinný uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti na výpočet dane správne a pravdivo.

Vyrubovanie a platenie dane, zánik práva vyrubiť daň

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. V prípade, ak daňové priznanie podával za spoluvlastníkov zástupca, rozhodnutie správca dane doručí jemu, rovnako aj tomu manželovi pri BSM, ktorý podal daňové priznanie za manželov. Špecifickým prípadom vyrubenia dane je vyrubenie dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením. Správca dane vyrubí rozhodnutím len pomernú časť dane (vzor rozhodnutia nájdete tu) začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Rozhodnutie má správca dane povinnosť doručiť daňovému subjektu do vlastných rúk najneskôr do 15. mája. Vyrubená daň je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platbu dane možno rozložiť aj na viac splátok (obvykle sú splátky polročné alebo štvrťročné) v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Daň možno uhradiť: v hotovosti zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň (do 300 EUR), poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet správcu dane.

Poznámka: Viac o platení daní sa dočítate v nasledovnom článku

Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacie povinnosti k dani z nehnuteľností

V súvislosti s kúpou, resp. predajom nehnuteľností mal daňovník, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť na daň z nehnuteľností niekoľko oznamovacích povinností.  V nasledujúcej časti článku sa dočítate o týchto povinnostiach, o zmenách týkajúcich sa týchto povinností od 1. 1. 2013 ako aj o sankciách za ich nedodržanie.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

V prípade vzniku daňovej povinnosti je dôležité upozorniť na platnosť zápisu v katastri nehnuteľností (vkladom do katastra vzniká alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam).

Príklad: Dňa 15. 1. 2012 nadobudol daňovník nehnuteľnosť. Daňová povinnosť mu vzniká 1. januára 2013 a za toto zdaňovacie obdobie je povinný podať daňové priznanie.

Príklad: V roku 2012 daňovník predal nehnuteľnosť ale dňa 1. 1. 2013 bol ešte vlastníkom nehnuteľnosti (neprebehla zmena v katastri). Daňová povinnosť mu vzniká 1. januára 2013 a za toto zdaňovacie obdobie je povinný zaplatiť daň.

 

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti počas roka daňová povinnosť mu vzniká od 1. januára bezprostredne nasledujúceho zdaňovacieho obdobia
1. januára daňová povinnosť mu vzniká od 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia

 

Špecifickým prípadom je nadobudnite nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Oznamovacie povinnosti pri dani z nehnuteľností

V prípade, ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúce pre daňovú povinnosť alebo pre vyrubenie dane v priebehu roka, tak sa na tieto skutočnosti neprihliada.

Ide o prípady, keď daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť (vznikne mu vlastníctvo), predá nehnuteľnosť (zanikne mu vlastníctvo), zmení sa účel využitia nehnuteľnosti alebo výmera pozemku. Tieto zmeny sa prejavia v daňovom priznaní až za nasledujúce zdaňovacie obdobie. Voči správcovi dane (mestu alebo obci) má daňovník oznamovaciu povinnosť, ktorú si musí splniť do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, kedy tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Osobitná oznamovacia lehota platí pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením a to 15 dní.

Poznámka: Za zmeny skutočností, rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje najmä zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností.

Poznámka: Uvedená oznamovacia povinnosť, aj keď bola novelou zákona s účinnosťou od 1. decembra zrušená, v zmysle prechodného ustanovenia § 104f ods. 1 stále platí do 31. decembra 2012. Oznamovaciu povinnosť pri zmenách a nadobudnutí ďalšej nehnuteľnosti od 1. januára 2013 nahradí inštitút čiastkového daňového priznania.

Je dôležité spomenúť, že v zmysle prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012, postupujú daňovníci pri vzniku daňovej povinnosti alebo oznamovacej povinnosti k dani z nehnuteľností do 31. decembra 2012 podľa znenia platného do 30. 11. 2012 bez ohľadu na účinnosť novely platnej od 1. decembra 2012.

Sankcie pri dani z nehnuteľností

V prípade, ak daňovník nedodrží svoje povinnosti dané zákonom, musí niesť zodpovednosť. Sankcie ukladá správca dane na základe zákona č. 563/2009 Z. z. v z. n. p. o správe daní (daňový poriadok). Vybrané sankcie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Porušenie zákonnej povinnosti Výška sankcie
oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) od 5 EUR do 3 000 EUR
nesplnenie oznamovacej povinnosti od 5 EUR do 3 000 EUR
nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote  - úrok z omeškania z dlžnej sumy tzv. sankčný úrok vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Právo správcu dane vyrubiť daň z nehnuteľností zaniká po uplynutí 5 rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubiť, ak za toto obdobie nemal daňovník povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie.

Záverom uvádzame stručný prehľad činností, ktoré vyplývajú zo zákona daňovníkovi a správcovi dane.

Povinnosťou daňovníka je najmä: splniť si oznamovaciu povinnosť (do konca roka 2012), vyplniť daňové priznanie, podať daňové priznanie resp. čiastkové priznanie, prevziať rozhodnutie, zaplatiť daň (prípadne aj daňové príslušenstvo).

Povinnosťou správcu dane je najmä: vypočítať daň, vyrubiť daň, inkasovať daň, preverovať správnosť uvedených údajov.

Viac o dani z nehnuteľností sa dočítate tu.

Ak Vá zaujíma Daň z nehnuteľností v roku 2014, prečítajte si nasledovný článok.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky