Daň z nehnuteľností na rok 2014

Daň z nehnuteľností na rok 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktorú spravuje obec (resp. mesto). Kedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností sa dočítate v tomto článku.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2014

Pre rok 2014 sú relevantné podoby priznaní k dani z nehnuteľností, a síce

  • priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie k dani z nehnuteľností“) a
  • čiastkové priznanie (resp. čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti).

Lehota na podanie priznaní je do 31. januára 2014.

Vzory tlačív priznaní k dani z nehnuteľností pre:

Do skupiny daň z nehnuteľností patrí daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov (vrátane nebytových priestorov). Kto je daňovníkom, čo je predmetom dane, ako sa určuje základ dane a aká môže byť výška sadzby dane sa viac dočítate v článku Daň z nehnuteľností v roku 2013. V priebehu roka 2013 neboli tieto skutočnosti novelizované.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva len daňovník (fyzická osoba či právnická osoba), ktorému ku dňu vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností vznikla práve prvá daňová povinnosť v súvislosti s nehnuteľnosťou. V súvislosti s každou ďalšou nehnuteľnosťou (prípadne inými skutočnosťami nižšie uvedenými) podáva daňovník čiastkové priznanie. Následne daňovník daň platí každoročne na základe rozhodnutia, ktorým obec daň vyrubuje.

Poznámka: Aj v prípade keď daňovník podá čiastkové daňové priznanie v súvislosti napr. so zmenou účelu využitia stavby, ďalšie čiastkové priznanie podáva až keď nastane ďalšia skutočnosť ovplyvňujúca správnosť vyrubenia dane.

Príklad: Živnostník podniká v oblasti servisu (opráv, rekonštrukcií alebo úprav) osobných a nákladných motorových vozidiel vo vlastnej garáži. Je teda daňovníkom tejto nehnuteľnosti – stavby (garáž je predmet dane). Garáž kúpil v roku 2012 (ako svoju prvú nehnuteľnosť) a prvý krát podal priznanie k tejto nehnuteľnosti na rok 2013. Počas roka 2013 nenastali žiadne zmeny tejto nehnuteľnosti – napr. nevykonával stavebné úpravy, ktoré by rozšírili pôdorys, resp. nepristavil podlažie a pod. V roku 2014 nemusí podávať priznanie (ani čiastkové). Jeho povinnosťou bude prevziať rozhodnutie o vyrubení dane a daň v lehote zaplatiť.

Variant A: Ak by garáž kúpil v priebehu roka 2013 a išlo by o jeho jedinú nehnuteľnosť, musel by podať priznanie do 31. januára 2014.
Variant B: Ak by rozšíril pôdorys garáže v zmysle § 11 zákona č. 582/2004 Z. z., musel by podať čiastkové priznanie do 31. januára 2014.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ak sa v priebehu roka 2013 stal vlastníkom správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmeru pozemku, účelu využitia stavby bytu, alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad: Podnikateľ A predal v roku 2013 sklad podnikateľovi B; zmeny v katastri nehnuteľností boli vykonané ešte v roku 2013. Za predpokladu, že obidvaja podnikatelia už podali v minulosti daňové priznanie k dani z nehnuteľností, podnikateľ A podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani zo stavieb (zaniklo vlastníctvo = zanikla daňová povinnosť) a podnikateľ B podá čiastkové priznanie k dani zo stavieb (vzniklo vlastníctvo = vznikla daňová povinnosť). Obidvaja podnikatelia sú povinní podať čiastkové priznanie do 31. januára 2014. Podnikateľ B zaplatí daň na základe doručeného rozhodnutia o vyrubení dane. Podnikateľ A daň z nehnuteľností neplatí – v súvislosti s daným skladom prešla táto povinnosť na podnikateľa B.

Prečítajte si tiež

V priznaní k dani z nehnuteľností a čiastkovom priznaní daňovník daň nevyčísľuje (nepočíta). Uvádzajú sa pravdivé údaje o skutočnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane (podľa obsahovej náplne jednotlivých príloh) a daň vyčísli a vyrubí správca dane (obec, resp. mesto) jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie (= na celý kalendárny rok) a všetky nehnuteľnosti.

V čiastkovom priznaní sa uvádzajú len zmeny údajov oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností (len aktualizácia už poskytnutých údajov).

Vznik a zánik daňovej povinnosti a miestna príslušnosť na rok 2014

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z.) daňová povinnosť vznikla 1. januára 2014 daňovníkom, ktorí sa v roku 2013 stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Právny vzťah daňovníka k danej nehnuteľnosti je v jednotlivých skupinách nehnuteľností odlišný. Napríklad v prípade dane zo stavieb môže daňová povinnosť daňovníkovi vzniknúť všetkými vymenovanými spôsobmi, t. j. nadobudnutím do vlastníctva, správy, nájmu ako aj skutočným užívaním stavby. Rozhodujúci je stav k 1. januáru daného roka.

Takýto daňovníci sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 31. januára 2014.

Upozornenie: Ak osoba nadobudne postavenie daňovníka 1. januára 2014, vzniká jej daňová povinnosť a je povinná podať priznanie k dani z nehnuteľností, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2014. Teda daň z nehnuteľností bude platiť už na rok 2014. Spravidla ide o veľmi ojedinelé prípady.

Daňová povinnosť zanikla 31. decembra 2013 daňovníkom, ktorí v roku 2013 prestali byť vlastníkmi nehnuteľnosti (napr. predali byt, pozemok), správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti.

Takýto daňovníci sú povinní podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností v lehote do 31. januára 2014. Daň z nehnuteľností platiť na rok 2014 nebudú v prípade, že už nie sú daňovníkmi žiadnej ďalšej nehnuteľnosti. Podaním čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností oznámia správcovi dane (obci či mestu), že už nie sú daňovníkmi danej nehnuteľnosti.

Podľa § 99 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva správu dane z nehnuteľností obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Sídlo daňovníka zapísané napríklad v obchodnom registri a živnostenskom registri nie je rozhodujúce.

Príklad: Právnická osoba so sídlom v Bratislave má vo svojom vlastníctve výrobnú prevádzku a niekoľko predajných prevádzok v rôznych obciach (resp. aj v mestách) na Slovensku. V roku 2013 postavila dve nové prevádzky v ďalších dvoch iných obciach (resp. v mestách). Všetky legislatívne, administratívne a technické povinnosti prebehli v roku 2013 (vrátane zápisu do katastra) a začal sa prevádzkovať aj predaj. Daňová povinnosť k novým nehnuteľnostiam vznikla k 1. januáru 2014 a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností bude nutné podať každej obci/mestu (t. j. každému správcovi dane) samostatne najneskôr do 31. januára 2014.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie dane, ktoré nastali v priebehu roka 2013 sú dôvodom na podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľností (príslušnej skupine) do 31. januára 2014. Takouto zmenou nie je zmena sadzby dane.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonala na svojej administratívnej budove technické zhodnotenie a pristavila ešte jedno nadzemné podlažie. Je povinná podať čiastkové priznanie k dani zo stavieb v lehote do 31. januára 2014. Správca dane (obec, resp. mesto) na základe nových pravdivých údajov vyrubí daň z nehnuteľností v novej výške.

Ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane počas roka 2014 – napríklad dôjde k zmene účelu nehnuteľnosti (napríklad preklasifikovanie poľnohospodárskeho pozemku na stavebný pozemok, zmena účelu užívania stavby – začatie podnikania), tieto sa prejavia až v roku 2015 podaním čiastkového priznania k dani z nehnuteľností.

Aj keď sa v tomto článku primárne venujeme podnikateľským subjektom, priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností musia podávať a daň platiť aj fyzické osoby nepodnikatelia – občania. Osobitný režim platí pre nehnuteľnosti nadobudnuté vydražením.

Sankcie pri dani z nehnuteľností

Aj daň z nehnuteľností môže byť predmetom daňovej kontroly (daňovú kontrolu vykonávajú zamestnanci obce, resp. mesta). Za nepodanie priznania, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností hrozí fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokuta od 5 eur do 3 000 eur. Najviac ale do výšky vyrubenej dane.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a aké lehoty s ním súvisia nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky